Aktualności w skrócie...

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami.

Główny Lekarz Weterynarii informuje

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii

GPWB - spotkanie informacyjne

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu organizuje w dniu 12 grudnia 2018 r spotkanie informacyjne.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Załącznik 2 - Kontrola wewnętrzna

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Załącznik Nr 2 - Kontrola wewnętrzna

§1. Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
1)       legalności,
2)       gospodarności,
3)       rzetelności,
4)       celowości,
5)       terminowości,
6)       skuteczności.

§2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałaniu im w przyszłości.

 §3. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
2)  problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
3)
wstępne – obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4)   bieżące – obejmujące czynności w toku,
5)       sprawdzające (następne) – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mających na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

 §4.          1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się  w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w §3.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych 

§5.1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowe sporządza się, w terminie 30 dni od daty jego zakończenia, protokół pokontrolny.
2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
a)określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
c)  daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
e)  imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
f) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,
g) datę i miejsce podpisania protokołu,
h) podpisu kontrolującego (kontrolujących), oraz kierownika kontrolowanej komórki albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
i)  wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§6. W przypadku odmowy podpisania  protokołu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§7. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: kontrolowany i kontrolujący.

§8.1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednie elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.
2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.