Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dostęp do innych informacji publicznych » Rejestry publiczne » Wykaz rejestrów

Wykaz rejestrów

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru/ewidencji

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze/ewidencji

Dane osoby odpowiedzialnej, nr pokoju, nr telefonu

Rejestr zamówień publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)

nazwa zamówienia, szacunkowa wartość zamówienia, nazwa wybranego w postepowaniu wykonawcy, wartość zawartej umowy

Marzena Kaczmarek

pok. 18,

tel. 61 424 57 53

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - centrum informacji o środowisku: www.ekoportal.gov.pl/

art. 23, ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz.1405)

wnioski o wydanie decyzji, decyzje i postanowienia, projekty: polityk, strategii, planów lub programów, polityki, strategie, plany lub programy, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, zgłoszenia instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia, a których eksploatacje wymagają zgłoszeń

Rafał Skweres

pok. 9,

tel. 61 424 57 66

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

art. 9b, ust. 2 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, NIP, regon, rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, numer rejestrowy, datę wpisu.

Weronika Bieś, pok.6,

tel. 61 424 57 62

Rafał Skweres, pok. 9,

tel. 61 424 57 66

Rejestr sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym uchylonych i nieobowiązujących)

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

datę uchwalenia, nazwę planu i datę publikacji.

Marek Józefów

pok. 17,

tel. 61 424 57 56

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

dane wnioskodawcy, przedmiot wniosku (nr działki i miejscowość), cel

Marek Józefów

pok. 17,

tel. 61 424 57 56

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Gniezno

art. 22 ust. 4 oraz art. 5 pkt 1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446.)

zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków

Sławomir Gabryszak

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

Rejestr Instytucji Kultury

art. 14, ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862)

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.z 2012 r. poz. 189)

numer wpisu do rejestru, data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów, pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu, skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut, siedziba i adres instytucji kultury, oznaczenie organizatora instytucji kultury, oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury, akt o utworzeniu instytucji kultury, akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi .

art. 38 ust. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1553)

 

art. 16 pkt. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)

Ewidencja prowadzona jest w formie kart ewidencyjnych i zawiera:

1) określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie;

2) nazwę i adres obiektu;

3) informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu.

Katarzyna Borucka

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Rejestr wydanych przez Wójta Gminy Gniezno zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

numer zezwolenia, rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, adres składowania napojów alkoholowych/magazynu dystrybucyjnego, okres ważności zezwolenia

Karolina Moszczyńska

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Ewidencja dróg

art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005r., Nr 67, poz. 582)

książkę drogi, dziennik objazdu dróg, mapę techniczno - eksploatacyjną dróg.

Barbara Rafalska

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

Ewidencja mostów

art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005r., Nr 67, poz. 582)

książkę obiektów mostowych, kartę obiektu mostowego, wykaz obiektów mostowych

Barbara Rafalska

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

Ewidencja wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)

gromadzenie danych o wydanych decyzjach administracyjnych

Barbara Rafalska

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

Ewidencja mienia komunalnego Gminy Gniezno

art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.)

nr ewid. działki, powierzchnia, nr ks. wieczystej, przeznaczenie w mpzp

Sławomir Gabryszak

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

Ewidencja gruntów Gminy Gniezno oddanych w użytkowanie wieczyste

Art.23 ust.1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.)

nr ewid. działki, powierzchnia, data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej

Sławomir Gabryszak

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

Ewidencja dzierżawców najemców mienia Gminy Gniezno

 

nr ewid. działki, powierzchnia, powierzchnia lokali, okres zawarcia umowy, wysokość czynszu, dane osobowe dzierżawców, najemców

Sławomir Gabryszak

pok. 19,

tel. 61 424 57 57

ADMINISTRACJA I SPRAWY URZĘDOWE

Rejestr skarg i wniosków

art. 254 ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz.1257)

liczba porządkowa, data wpływu skargi, imię, nazwisko, adres petenta, redakcji, instytucji,  przedmiot skargi, data zlecenia załatwienia skargi, komu zlecono, termin załatwienia, data wpływu do załatwienia, sposób załatwienia, data zlecenia zawiadomienia, kogo zawiadomiono,  uwagi

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

§ 5, ust. 2, Statutu Gminy Gniezno uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/239/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.12.2012 r (tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 822

nazwa jednostki organizacyjnej, zakładu budżetowego (adres), forma organizacyjno - prawna jednostki, podstawa prawna, zakres działania, uwagi

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr sołectw

§ 4, ust. 4, Statutu Gminy Gniezno uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/239/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.12.2012 r (tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 822

nazwa jednostki organizacyjnej, zakładu budżetowego (adres), forma organizacyjno - prawna jednostki, podstawa prawna, zakres działania, uwagi

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr wypadków przy pracy

art. 234 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z póź. zm.)

§ 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009r., Nr 105, poz. 870)

imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje

Magdalena Buchwald

pok. 9,

tel. 61 424 57 66

Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

rozdział 5 Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

nr kolejny spisu, data przyjęcia akt do archiwum, nazwa komórki, która dokumenty przekazuje, liczba teczek, liczba poz. spisu, daty skrajne dokumentacji, ew. kategorie dokumentacji

Mirosława Szyda

pok. 8,

tel. 61 424 57 59

Rejestr przesyłek wpływających i wychodzących

§ 40, ust. 3 i § 61, ust. 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Rejestr przesyłek wpływających:

1)    liczby porządkowej;
2)    daty wpływu przesyłki do podmiotu;
3)    tytułu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści przesyłki;
4)    nazwy podmiotu, od którego pochodzi przesyłka, z określeniem, czy jest to instytucja, czy osoba fizyczna;
5)    daty widniejącej na przesyłce;
6)    znaku występującego na przesyłce;
7)    wskazania, komu przydzielono przesyłkę;
8)    liczby załączników, jeżeli zostały dołączone do przesyłki;
9)    dodatkowych informacji, jeżeli są potrzebne.

  Rejestr przesyłek wychodzących:

1)    liczbę porządkową;
2)    datę przekazania wysyłki do adresatów lub operatorowi pocztowemu;
3)    nazwę podmiotu, do którego wysyłano przesyłkę;
4)    znak sprawy wysyłanego pisma;
5)    sposób przekazania przesyłki (np.: list zwykły, polecony, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, faks, poczta elektroniczna, ESP).

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr aktów wewnętrznych kierownika Urzędu (zarządzeń - 120)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

data, numer, treść aktu wewnętrznego, osoba przygotowująca

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

data, numer, imię i nazwisko osoby, która otrzymuje upoważnienia/pełnomocnictwa

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr Zarządzeń Wójta (0050)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

data, numer, treść aktu, osoba przygotowująca

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Rejestr uchwał Rady Gminy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U 2011r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

liczba porządkowa, numer uchwały, data podjęcia uchwały, postanowienia uchwały, ważniejsza treść, termin wykonania uchwały, data złożenia sprawozdania ze stanu realizacji uchwał, z wykonania uchwały, data przekazania uchwały do RIO, wojewody, wykonawca postanowienia i decyzji, data ogłoszenia w dzienniku urzędowym, zmiany do postanowienia i decyzji, uwagi

Mirosława Szyda

pok. 8,

tel. 61 424 57 59

Rejestr mężczyzn/kobiet ur. w danym roku, objętych rejestracją

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1430)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.(Dz. U. 2015 poz.991) w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

liczba porządkowa, imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, imiona i nazwiska poprzednie, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, adres i data zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, data ujęcia w rejestrze, data zgłoszenia się do rejestracji, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której osoba pozostaje, uwagi

Karolina Moszczyńska

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1430)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.(Dz. U. 2015 poz.991) w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

liczba porządkowa, imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, numer ewidencyjny PESEL, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Karolina Moszczyńska

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Wykaz osób zatrudnionych w urzędzie Gminy Gniezno, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli:

- poufne

- zastrzeżone

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U 2016r. poz. 1167 z późn. zm.)

imię i nazwisko, numer PESEL, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

imię i nazwisko osoby upoważnionej, data nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

 Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych
 art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) - oznaczenie  administratora  danych
- cel przetwarzania danych;
- opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych;
- sposób zbierania oraz udostępniania danych;
- informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
- opis środków technicznych i organizacyjnych  zastosowanych w celach określonych w art.36–39;
- informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a;
- informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
 

Monika Salska

pok. 22,

tel. 61 424 57 50

FINANSE

Rejestr umów

art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rejestr umów zawiera:

1)       Lp.
2)       Data zawarcia umowy
3)       Przedmiot umowy
4)       Podmiot umowy
5)       Wartość umowy
6)       Okres obowiązywania
7)       Komórka Urzędu

Marzena Kaczmarek

pok. 18,

tel. 61 424 57 53

Ewidencja VAT zakupu i sprzedaży

art. 109 ust. 9 i 10, art. 119 ust. 6, art. 120 ust. 15, ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.)

Rejestr zakupu zawiera:

1)     kolejny numer pozycji w rejestrze,
2)     datę wpływu faktury,
3)     datę wystawienia faktury (np. przy korekcie podatku naliczonego),
4)     numer faktury,
5)     numer identyfikacyjny sprzedawcy,
6)     nazwę i siedzibę sprzedawcy,
7)     wartość dostawy w cenie zakupu brutto (łącznie z VAT),
8)     wartość zakupu w cenie netto,
9)     kwoty podatku naliczonego,
10)  wartość zakupów nieopodatkowanych,
11)  wartość zakupów, od których VAT nie podlega odliczeniu.

Rejestru sprzedaży obejmuje:

1)     numer kolejny w rejestrze,
2)     numer kolejny dokumentu,
3)     miesiąc dokonania sprzedaży, a przy eksporcie datę przekroczenia granicy,
4)     datę wystawienia dokumentu,
5)     numer identyfikacyjny nabywcy (nie dotyczy sprzedaży eksportowej oraz osób fizycznych),
6)     nazwę (imię i nazwisko) oraz adres (siedziba) nabywcy,
7)     wartość dokonanej netto sprzedaży według stawek podatkowych,
8)     VAT należny według grup podatkowych,
9)     wartość sprzedaży zwolnionej od VAT,
10)  kwotę należności (kwota należna z tytułu sprzedaży wraz z VAT).

Barbara Maciejewska

pok. 20,

tel. 61 424 57 61

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

art. 22n ust. 2-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)

§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 928)

liczbę porządkową, datę nabycia, datę przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony, zaktualizowaną wartość początkową, zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych, wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową, datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Joanna Budzyńska

pok. 9,

tel. 61 424 57 66

Ewidencja podatkowa nieruchomości

art. 7a Ustawa dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.)

§ 2, § 3, § 4, § 5, § 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. 2004r. Nr 107, poz.1138)

Dane dotyczące podatników w odniesieniu do osób fizycznych:

nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

Dane dotyczące podatników w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

nazwa pełna lub nazwa skrócona (firma), adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON.

W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.

Andrzej Trzciński

pok. 7,

tel. 61 424 57 64

SPRAWY OBYWATELI

Rejestr mieszkańców

art. 3 i art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

nazwisko i imię (imiona); numer PESEL, o ile został nadany; datę i miejsce urodzenia; kraj urodzenia; adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; adres nowego miejsca pobytu stałego; adres miejsca pobytu czasowego; podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu; nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; adres elektroniczny służący do doręczeń,

Karolina Moszczyńska

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Rejestr zamieszkania cudzoziemców.

art. 3 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 657)

nazwisko i imię (imiona); numer PESEL, o ile został nadany; datę i miejsce urodzenia; kraj urodzenia; adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; adres nowego miejsca pobytu stałego; adres miejsca pobytu czasowego; podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu; nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; adres elektroniczny służący do doręczeń, przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; datę wyjazdu; kraj wyjazdu;

Karolina Moszczyńska

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Rejestr wyborców

art. 18 § 2, 6, 7, 9 i art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017r., poz. 15 z późn. zm.)

§ 5 i 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. 2017r., poz. 1316 z późn. zm.)

Realizacja czynnego prawa wyborczego w zakresie obywateli polskich: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.

Realizacja czynnego prawa wyborczego w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

Karolina Moszczyńska

pok. 5,

tel. 61 424 57 60

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: J.Wietrzyński
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (28/10/2017 19:08:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (28/10/2017 19:08:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (30/11/2017 08:07:46)