Wyszukiwarka:

Sprawy załatwiane w Referacie Finansowo-Ksiegowym
 Wymiar podatków lokalnych, dotacje, dofinansowania ulgi, zaświadczenia, zwroty i in.
FNK-01
 Opodatkow osób fizycznych podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości
FNK-02  Opodatkow osób prawnych podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości
FNK-03
 Opodatkowanie pojazdów osób prawnych i fizycznych podatkiem od środków transportowych
FNK-04
 Odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, umorzenie odsetek za zwłokę oraz rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej z odsetkami. 
FNK-05
 Umorzenia, ulgi opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
FNK-06
 Umorzenia, ulgi opłaty adiacenckiej
FNK-07
 Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej
FNK-08
 Zaświadczenie o niezaleganiu / stanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych
FNK-09
 Zwrot opłaty skarbowej
FNK-10
 Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego
FNK-11
 Wydane zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości
FNK-12
 Udzielanie dotacji na zadania pożytku publicznego
FNK-13
 Przesunięcie terminu płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
FNK-14
 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
FNK-15
 Udzielenia pomocy w spłacie należości pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie
FNK-16
 Umorzenia, ulgi w podatku od środków transportowych
FNK-17
 Umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym
FNK-18
 Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
FNK-19
 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
FNK-20
 Zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym
   
 Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
GOK-01  Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
GOK-02  Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
GOK-03  Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Dodatki mieszkaniowe
NDM-01
 Przyznanie dodatku mieszkaniowego
NDM-02
 Przyznanie dodatku energetycznego
 Ewidencja Działalności Gospodarczej
DG-01
 Przekazywanie danych wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
DG-02
 Przekazywanie danych wniosku o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
DG-03
 Przekazywanie danych wniosku o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
DG-04
 Przekazywanie danych wniosku o zawieszenie/wznowienie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
DG-05 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (25/11/2017 10:05:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (25/11/2017 10:05:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (16/12/2017 08:42:54)