Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 31a Wójta Gminy z dnia 15.12. 2011 r.

Zarządzenie Nr 31a Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Gminy Gniezno

 

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaje się Urzędowi  Gminy Gniezno  Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  oraz innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w Urzędzie Gminy.

§ 3. Wszystkie upoważnienia i pełnomocnictwa wydane w czasie obowiązywania poprzedniego   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  pozostają w mocy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Gniezno z dnia 30 04.2007 r. w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

spis treścipowrótdalej