Wyszukiwarka:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GNIEZNO - Rozdział III

spis treścipowrótdalej

Rozdział III
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

§ 8.1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3.Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy przy pomocy Urzędu a w przypadkach określonych przepisami prawa również przy pomocy jednostek organizacyjnych.
4. Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.
5.  Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.

§ 9.  Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy jest sprawowany przez Wójta przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 10.1. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy Wójt może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, pełnomocnika lub głównego   specjalistę.
2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

§ 11.1. W Urzędzie zatrudnieni są pracownicy na podstawie :
1/ wyboru,
2/ powołania,
3/ mianowania ( do dnia 1 stycznia 2012 r.)
4/ umowy o prace.
2. Określone przez Wójta Gminy zadania mogą być wykonywane również na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

.

 ROZDZIAŁY

1 2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 zal