Wyszukiwarka:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GNIEZNO - Rozdział VIII

spis treścipowrótdalej

Rozdział VIII
OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW PRAWNYCH

§ 29.1. Aktami prawnymi w rozumieniu Regulaminu są:
1/ akty prawa miejscowego, w tym:
a/ uchwały Rady Gminy
b/ zarządzenia Wójta,
2/ pozostałe uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta,
2. Akty prawne wewnętrznego zarządzania Wójta - jako kierownika jednostki :
1/ zarządzenia wewnętrzne,
§ 30.1.Tryb i zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych przez Radę Gminy określa Statut Gminy Gniezno.
2. Obsługę prawną Urzędu wykonuje Kancelaria Adwokacka „ADWOKAT„ na podstawie zawartej umowy , na zasadach określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych a w szczególności :
1) opiniuje pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych przed wniesieniem pod obrady  Rady                .
2) Udziela pomocy prawnej w rozstrzyganiu spraw należących do kompetencji Wójta jako organu Gminy i Kierownika Urzędu .
3) W ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Gminą przed organami  orzekającymi i urzędami.

§ 31.1. Projekty aktów prawnych Rady Gminy i Wójta opracowują według właściwości
pracownicy Urzędu bądź jednostek podległych, i przekazują do zaopiniowania radcy prawnemu.

.

 ROZDZIAŁY

1 2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 zal