Wyszukiwarka:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GNIEZNO - Rozdział X

spis treścipowrótdalej

Rozdział X
ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

§ 36.1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować do Wójta:
1/ Sekretarz i Skarbnik,
2/ kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Wnioski, o których mowa w ust.1, składane są w formie pisemnej w sekretariacie urzędu
3. Projekty upoważnień opracowuje  sekretarz Gminy.

§ 37. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem prowadzi  sekretariat Urzędu Gminy
§ 38. Zasady podpisywania pism i decyzji określa załącznik nr 4 do niniejszego  Regulaminu.

.

 ROZDZIAŁY

1 2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 zal