Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenie 2/2011

ZARZĄDZENIE  Nr  2/2011 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 3 stycznia  2011r

W sprawie: ustalenie wysokości  opłat za wynajmowanie  lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gniezno na organizacje imprez, uroczystości rodzinnych i innych.

            Na podstawie  art. 30 ust. 1 ust.2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/242/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Gniezno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 151 poz. 2663 z dnia 10 września 2008r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za wynajem świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Gniezno na organizację imprez , uroczystości rodzinnych i innych, ustala się opłaty
w wysokościach  określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Za wynajem innych lokali użytkowych niż świetlice  wiejskie będących własnością Gminy Gniezno na imprezy i uroczystości, o których mowa w § 1, ustalam  jedna opłatę  w wysokości 500,00 zł brutto.

§ 3. Opłatę  za wynajem lokalu użytkowego najemca winien  zapłacić w dniu zawarcia umowy najmu na konto nr 26 1020 4115 0000 9002 0004 0832 Urzędu Gminy w Gnieźnie  lub
w kasie  Banku  Spółdzielczego w Urzędzie Gminy.

§ 4.  Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu zawarta przez Gminę Gniezno
z określonym najemcą, stanowiący zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5. W szczególnie uzasadnionym wypadku Wójt Gminy  może częściowo zwolnić najemcę
 z opłaty najmu.

§ 6. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie stanowiące mienie gminne na:

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, Rade Gminy, Rady Sołeckie,

2) zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich,

3) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym  z terenu Gminy oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę.

4) kursy i szkolenia organizowane dla mieszkańców Gminy,

5) spotkania opłatkowe i zabawy organizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystania obiektów do celów, o których mowa wyżej pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2008r.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Gniezno.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Linki

Zarządzenie 2/2011

Załącznik 1 do Zarządzenia 2/2011

Załącznik 2 do Zarządzenia 2/2011