Jesteś tutaj:    » » » » » Sprawy załatwiane w ewidencji ludności i spraw wojskowych

Sprawy załatwiane w ewidencji ludności i spraw wojskowych

Dowody osobiste, meldunki, rejestry wyborców i zgromadzenia

SO-01

Zameldowanie na pobyt sty lub czasowy

SO-02

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesce

SO-02a

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

SO-03

Wydawanie dowodów osobistych

SO-04

Wydawanie zwiadczeń z akt ewidencji ludności

SO-05

Udostępnianie danych  jednostkowych

SO-06

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

SO-07

Przycie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

SO-08

Wpis do rejestru wyborców

SO-09

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu

Zezwolenia

SO-10

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

SO-11

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Sprawy wojskowe

SO-12

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

SO-13

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

SO-14

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej, za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

SO-15

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, członkom rodziny żołnierza oraz dla samotnych żołnierzy

SO-16

Orzekanie o konieczności sprawowania opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

SO-17

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe