Dodatki mieszkaniowe, środki transportu, czynsze

Dodatki mieszkaniowe

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al. Reymonta 9-11

Kontakt: Katarzyna Borucka

tel:+48 61 424 57 60
e-mail k.borucka@idsl.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 5


Do głównych zadań należy:

1. Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami.
2. Weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji.
4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1.
6. Sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków i/lub wnioskodawców uprawnionych
do dodatków.
7. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych dodatków.
8. Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranych dodatków.
9. Ewidencja i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do organu II instancji.
10. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
11. Udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania.
12. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.