Zarządzenia - 2017

Zarządzenia - 2017

1.Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wskazania lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

3.Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania faktur VAT, faktur korygujących i not korygujących, racownikom Urządu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gniezno.

4.Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej od początku II semestru roku szkolnego 2016/2017.

5.Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Gnieznow sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

6.Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

7.Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat i zasad  wynajmu świetlic stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno.

8.Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Gniezno - anulowane

9.Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Gnieznow sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

10.Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno, na rok szkolny 2017/2018

11.Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

12.Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Gnieznow sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

13.Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej.

14.Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

15.Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie

16.Zarzadzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

17.Zarzadzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora sześcioletniej Szkoły  Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

18.Zarzadzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawiepowołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylegowych i pasz, zwanych dalej"produktami" oraz sprzetu.

19.Zarzadzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie

20.Zarzadzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Goślinowie.

21.Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Gnieznow sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno.

21a.Zarządzenie nr 21a/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie.

22.Zarzadzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawiezatwierdzenai konkursu na Dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie.

23.Zarzadzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawiepowierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie.

24.Zarzadzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

25.Zarzadzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

26.Zarzadzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawiewyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Yrzędzie Gminy Gniezno.

27.Zarzadzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

28.Zarzadzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

29.Zarzadzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

30.Zarzadzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

31.Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym

32.Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych do Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych

33.Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum w Zdziechowie do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

34. Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 - 2019.

34a.Zarządzenie nr 34a/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Gniezno.

35.Zarzadzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

36.Zarzadzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawiewprowadzenia zmian do zarządzenia nr 16a Wójta Gminy Gniezno z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

37.Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gniezno

38.Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

39.Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno  do szkół i oddziałów przedszkolnych.

40.Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

41.Zarzadzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

42.Zarzadzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawiepowołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

43.Zarzadzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

44.Zarzadzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

45.Zarzadzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

46.Zarzadzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

47.Zarzadzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawieprojektu budżetu Gminy Gniezno na 2018 rok.

47a.Zarzadzenie nr 47a/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

48.Zarzadzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno..