Zarządzenia - 2019

Zarządzenia - 2019

1. Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2. Zarządzenie nr 1a/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Gniezno

4. Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

5.Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

6.Zarzadzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gniezno

7.Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

8.Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9.Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

10.Zarzadzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

11.Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno

12.Zarzadzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

13. Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy Gniezno

14. Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, informatyk, podinspektor ds. kultury i aktywizacji społecznej, podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu.

15. Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wprowadzenia  zmian do  zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, informatyk, podinspektora ds. kultury i aktywizacji społecznej, podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu 

16. Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno

17. Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2017 w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów z miejsca zmieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i nauki

18. Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej

19. Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

20. Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach

21.Zarzadzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno.

22. Zarzadzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  stanowiących  mienie  gminne.   

23. Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych, użytków zielonych i stawów na terenie Gminy Gniezno.

24. Zarzadzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno 

25. Zarzadzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno (utraciło moc - patrz zarządzenie 36/2019)

26. Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

27. Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji przetargowej

28. Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2019 rok na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

29. Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

30. Zarzadzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie poszerzenia składu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno

31. Zarzadzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego

32. Zarzadzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

33. Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

34. Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

35. Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

36. Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno

37. Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

38. Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2019  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

39. Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

40. Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

41. Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

42.Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

43. Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży (Lulkowo 88_1)

44. Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży (Lulkowo PO1G/00028857/9)

45. Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

46. Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Gniezno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno 

47. Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

48. Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

49. Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

50. Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku

51. Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

52. Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Gminie Gniezno

53. Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Gminy.

54. Zarządzenie nr 54/2019 WójtaGminy Gniezno zdnia 5 lipca 2019 r. wsprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadaniapublicznego Gminy Gniezno z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemówalkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 pn.: „Organizacjawypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gniezno wraz z realizacjąprogramu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Gminie Gniezno na rok 2019"

55. Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania faktur VAT, faktur korygujących i not korygujących pracownikom Urzędu Gminy Gniezno

56. Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

57. Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

58. Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

59. Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczania sprzętu wodnego na Przystani "BIELNIK"

60. Zarządzenie nr 60/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych.

61. Zarządzenie nr 61/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. ks Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych.

62. Zarządzenie nr 62/2019 w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019 roku"

63. Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu Rzeczyposolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

64. Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, inspektor ds. księgowości w Referacie Księgowo - Finansowym 

65. Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

66. Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno    Załącznik do Zarządzenia nr 66/2019

67. Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy projekcie „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe" oraz „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+"

68. Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2019 

69. Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieprzyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok        Projekt uchwały       Projekt programu

70. Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 56/2019

71. Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok    Załącznik nr 1     Załącznik nr 1a     Załącznik nr 2     Załącznik nr 2a

72. Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

73. Zarządzenie  nr 73/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzena naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

74. Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

75. Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR

76. Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2020 rok

77. Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

78. Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

79. Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzena naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie gospodarki i rozwoju

80. Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

81. Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

82. Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

83. Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

84. Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

85. Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

87. Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

88. Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Gniezno

89. Zarządzenie nr 89/2019 w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2020 rok