biuletyn

Zarządzenia - 2022

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gniezno

1. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

2. Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r .w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku osłonowego

3. Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

4. Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

6. Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Gniezno do umieszczania adnotacji na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

7. Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

8. Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

10. Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych

11. Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: upowszechniana kultury fizycznej i sportu

12. Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

13. Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2022 r.

14. Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego, kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego

15. Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek

Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno - Osiedla  Łabiszynek

Protokół z konsultacji społecznych

16. Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Gniezno z dnia 3 lutego 2022 r.

18. Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont dla organu podatkowego

19. Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

20. Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

21. Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

22. Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pani Monice Kordys Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Zdziechowie do dostępu i korzystania z systemu Rejestr Żłobków oraz przekazywania informacji o dzieciach uczęszczających do Gminnego Żłobka w Zdziechowie do systemu Rejestr Żłobków

23. Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań w sprawie pomocy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy

24. Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

25. Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

26. Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do realizacji świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

27. Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

28. Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

29. Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Piekarach, ul. Poziomkowa, gm. Gniezno

31. Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Protokół z konsultacji społecznych

32. Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Protokół z konsultacji społecznych

33. Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

34. Zarządzenie nr 34/2022  z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy Gniezno

35. Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

36. Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

37. Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

38. Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

39. Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

40. Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

41. Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Protokół z konsultacji społecznych

42. Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Protokół z konsultacji społecznych

43. Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

44. Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno na rok 2022

45. Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, na rok szkolny 2021/2022