wypoczynek

Konkurs - organizacja wypoczynku letniego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Gniezno z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gniezno wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gniezno na rok 2019"

Zarządzenie Wójta Gminy Gniezno

Załącznik do Zarządzenia

ogloszenie_1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresie organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji szkolnych z elementami programu profilaktycznego.

1.Ogłoszenie

2. Oferta

3. Sprawozdanie

4. Wyniki konkursu