Jesteś tutaj:    » » » » 2711820 - Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2711820 - Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 214.000  euro

Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID)

Przebudowy drogi gminnej w  Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Termin wykonania umowy:

1.Koncepcja projektowa: do 60 dni od daty zawarcia umowy.

2.Kompletną dokumentację projektową wraz z pozostałymi dokumentami/materiałami niezbędnymi dla uzyskania decyzji ZRiD:  do 28 lutego 2021 r. aby umożliwić zakończenie procedury ZRID  do 30 lipca 2021 roku.

3.Nadzór autorski - do czasu zrealizowania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można  pobrać pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/372930

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  Biurze Obsługi Klienta , do dnia 11 września 2020 r. do godz. 09:00.

Ofertę w wersji elektronicznej opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym  należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej    https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , w terminie do dnia 11 września 2020 roku, do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi 11 września 2020 roku o godz. 09:05

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Termin płatności - 40%

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 578197-N-2020 z dnia 2020-08-26 r