biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » GR.271.15.2021

GR.271.15.2021

Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego w celu realizacji projektu „Nowe Miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”

Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego w celu realizacji projektu

 „Nowe Miejsca przedszkolne  w Gminie Gniezno”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Forma finansowania: dotacja bezzwrotna.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można  pobrać pod  adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/485918

Ofertę w wersji elektronicznej opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym  należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , w terminie do dnia  28 lipca 2021 roku, do godziny 09:00.