biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » GR.271.17.2021

GR.271.17.2021

Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (ETAP II)

GR.271.17.2021

Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (ETAP II)

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można  pobrać pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/489986

Ofertę w wersji elektronicznej opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym  należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 roku, do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia   2021 roku o godz. 09:15

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP Ogłoszenie nr 2021/BZP 00134075/01 z dnia 2021-08-02