biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » GR.271.18.2021

GR.271.18.2021

Remont nakładki bitumicznej w m. Goślinowo

GR.271.18.2021

Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

 

Remont nakładki bitumicznej w m. Goślinowo

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można  pobrać pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/489988

Ofertę w wersji elektronicznej opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym  należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , w terminie do dnia                                 19 sierpnia 2021 roku, do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia   2021 roku o godz. 09:05

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP Ogłoszenie nr 2021/BZP 00135813/01 z dnia 2021-08-04