biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » GR.271.27.2021

GR.271.27.2021

Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”

Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”

w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne  i zdrowotne; projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami można  pobrać pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/502081

Ofertę w wersji elektronicznej opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym  należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , w terminie do dnia 8 września 2021 roku, do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi 8 września  2021 roku o godz. 09:15

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00165228/01 z dnia 2021-08-31