biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » GR.272.20.2021

GR.272.20.2021

Dostawa mebli w celu realizacji projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”

Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

 Dostawa mebli w celu realizacji projektu

 „Nowe miejsca przedszkolne  w Gminie Gniezno”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Forma finansowania: dotacja bezzwrotna.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami można  pobrać pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/494317

Ofertę w wersji elektronicznej opatrzoną certyfikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym  należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku, do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia  2021 roku o godz. 09:15

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00144568/01 z dnia 2021-08-10