Posiedzenia Komisji Rady Gminy Gniezno

W dniu 26.10.2020 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematem będzie:
1) omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Gniezno, 
2) informacja ogólna o pracy GOPS, formach oferowanej pomocy wraz ze szczegółowym omówienie jednej z form pomocy,
3) sprawy bieżące.

W dniu 26 października 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno w sprawie:
- oceny realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.,
- analizy realizacji dowozu uczniów do szkół w roku 2019/2020.

6 października 2020 r. godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w sprawie omówiona dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mnichowo.

W dniu 05.10.2020 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w celu omówienia planowanych zadań do realizacji z ich własnych budżetów oraz z budżetu gminy w 2021 r.

W dniu 02.10.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły w Jankowie Dolnym

W dniu 28.09.2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematem posiedzenia będzie konsultacja projektu przedszkola w Jankowie Dolnym ze specjalistami (projektant, straż pożarna, nadzór budowlany, sanepid, dyrektor szkoły)

W dniu 28.09.2020 r. o godz.12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem będzie analiza realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno w 2019 r., w tym:
- analiza protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej z czerwca 2019 r. jako wstęp do omawianej tematyki,
- ilość punktów do odbioru śmieci,
- kształtowanie się stawek za odpady,
- ilość nieuregulowanych należności z tego tytułu,
- uszczelnienie systemu gospodarki odpadami.

W dniu 22 września br. (wtorek) o godz.10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Porządek obrad:
1.Przedstawienie problemów komunikacyjnych na Dalkach przez pana Jana Dębca, przedstawiciela Stowarzyszenia "Gniezno Bliżej".
2. Omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 24.09.2020 r.

W dniu 21 września br. (poniedziałek) o godz.8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej.Tematem posiedzenia będzie:

1) przyjęcie protokołów posiedzeń komisji od m-ca czerwca br.,
2) ocena stopnia wykonania planu pracy komisji na bieżący rok,
3) omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 24.09.br.,
4) sprawy bieżące.

W dniu 2 września br. od godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji  Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja tematów w posiedzenia w dniu 2 lipca br. tj:

1)  analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy i oznakowania dróg,
2)  dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw i zaśmiecanie rowów przydrożnych,
3) ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw.

W dniu 25 sierpnia br. o godz.10.30 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie omówienie skargi na Dyrektora Szkoły w Jankowie Dolnym złożoną przez mieszkańca wsi Lulkowo.

W dniu 25 sierpnia o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie:
- poziom wykorzystania świetlic wiejskich w 2019 roku,
- wykaz świetlic będących własnością gminy,
- liczba wypożyczeń komercyjnych i niekomercyjnych z podziałem na poszczególne świetlice,
- konieczne remonty do przeprowadzenia z podziałem na poszczególne świetlice.

W dniu 21 sierpnia br. o godz.10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 27.08.br.

 W dniu 21 sierpnia br. o godz.9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematyka posiedzenia:
- spotkanie z wicestarostą Anną  Jung, omówienie rozwoju ruchu rowerowego na terenie gminy Gniezno - wykorzystanie środków zewnętrznych, współpraca w Powiatem Gnieźnieńskim,
- omówienie projektów uchwał na sesję

Komisja Oświaty,Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej:

- w dniu 6 lipca br. od godz. 8.00 odbyła się wizytacja świetlic wiejskich;

- w dniu 24 sierpnia br. o godz. 8.00 - tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 27.08.br;
- w dniu 31 sierpnia br. od godz. 8.00 odbędzie się objazd szkół gminnych i przedszkoli - ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego. Komisja będzie również uczestniczyć w otwarciu Gminnego Żłobka w Zdziechowie.

W dniu 14 lipca br. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym 

W dniu 3 lipca br. o godz.8.00 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w Zdziechowie. W programie przewidziane jest obejrzenie warunków lokalowych w bibliotece (istniejącej) konsultacja stanowisk dyrektora szkoły i dyrektor biblioteki. Podjęcie ostatecznej opinii w sprawie zagospodarowania pomieszczeń budynku głównego w Zdziechowie. 

W dniu 2 lipca br.o godz.9.00 rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Przewodnicząca Komisji p.Maria Brykczyńska ustaliła następujący porządek obrad:
1. Analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy dróg i oznakowania - wyjazd w teren
2.Dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw,zaśmiecanie rowów przydrożnych - wyjazd w teren
3.Ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw - wyjazd w teren (place zabaw we wsiach: Wierzbiczany,Osiniec NIVEA,Kalina,Strzyżewo Smykowe, Lubochnia, Lulkowo, Strzyżewo Paczkowe)

W dniu 24 czerwca br. o godz.13.00 w Urzędzie Gminy Gniezno odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej. Była to kontynuacja posiedzenia z dnia 15 czerwca br..Tematem posiedzenia będzie omówienie pozostałych tematów, z posiedzenia w dniu 15.06. oraz  projekty uchwał na sesję absolutoryjną w dniu 25.06.2020r.

W dniu 19 czerwca br. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Plan posiedzenia:

1. Analiza wykonania zadań związanych z utrzymaniem i remontem dróg w 2019 r.

2. Realizacja uchwał za 2019 r.

3. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Gniezno:

- prowadzone procedury w Urzędzie Gminy w związku z poprawą bezpieczeństwa w gminie,

- analiza zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 26.11.2019 r.

W dniu 18 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbyło się posiedzenieKomisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Plan posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Gniezno.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno.

W dniu 16 czerwca br. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor 

W dniu 15 czerwca br. o godz.13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, która rozpocznie się wizytacją w Szkole w Zdziechowie. Po powrocie z wizytacji w Zdziechowie do Urzędu Gminy komisja będzie obradowała nad następującymi tematami:

1. Informacja o ile godzin dodatkowych występowali dyrektorzy szkół i na jakie zajęcia.

2. Informacja od dyrektorów dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkoli gminnych, ile złożono wniosków, ile dzieci przyjęto,a ilu dzieciom odmówiono przyjęcia.

3. Przygotowanie przedszkoli do przyjęcia dzieci od września br. co w przypadku obostrzeń sanitarnych?

4. Omówienie pisma Pani Wójt z dnia 30.03.br. w sprawie budowy przedszkola w Jankowie Dolnym

5. Dyskusja po wizytacji w szkole w Zdziechowie.

6. Przebieg konkursu na dyrektora żłobka, kryteria.

 

W dniach 1, 2 i 3 czerwca br. (tj. poniedziałek, wtorek i środa) o godzinie 13.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia były:

1. Analiza świetlic szkolnych.
2. Analiza wykonania budżetu za 2019 r. – c.d.
3. Zapoznanie się z opinią RIO.
4. Przygotowanie wniosku do RIO.

Uwaga: posiedzenie rozpoczęte dnia 2 czerwca będzie kontynuowane 4 czerwca od godz. 13.00. Posiedzenie dnia 3 czerwca zostało odwołane.

 

28 maja br. (czwartek) o godz.11.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.Tematem obrad będzie:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno
2. Omówienie projektów uchwał na sesję nadzwyczajną w dniu 29.05.br.

28 maja br. (tj. czwartek) o godzinie 11.00  odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy w 2019 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno

W dniu 19 maja br. (tj. wtorek) o godz. 13.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno. Tematem posiedzenia było omówienie petycji z dnia 6 maja b. dotyczącej działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie, poprzez wydanie uchwały popierającej inicjatywę.

W dniu 13 maja br. (tj. środa) o godz. 13.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno. Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2020 r., tematem posiedzenia były:

1. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniezno w 2019 r.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 r.

W dniu 10 marca 2020 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2020 r. tematem posiedzenia będzie analiza sprawozdań z działalności świetlic wiejskich w 2019 r.

W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1230 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (godz. 1200 - Remiza OSP Strzyżewo Smykowe, godz. 1400 -Urząd Gminy)

W dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 1200 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. 

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1230 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1300odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

W dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 1200odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

W dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1300 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji.   

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

W dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 14.00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Pomocy Społecznej

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Pomocy Społecznej

W dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

W dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

W dniu 28 października 2019 r. o godz. 1230 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej 

W dniu 24 października 2019 r. o godz. 1000 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej

W dniu 26 września 2019r. o godz. 1230 odbędzie się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty z dyrektorami placówek oświatowych.     

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 800 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. od godz. 800 Komisji Oświaty dokonała objazdu Szkół gminnych. 

W dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.  

W dniu 09 sierpnia 2019r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.   

W dniu 06 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 800 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1330 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 14 czerwca 2019r. o godz.1030 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 29 maja 2019 r. o godz. 12.00 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Gminy. W planie posiedzenia jest wizytacja szkoły w Zdziechowie, ZZO w Lulkowie, terenów inwestycyjnych w Lulkowie iKalinie oraz przystani wodnej w Lubochi. 

W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8.15 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 16 maja 2019 r. o godz. 13.30 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Goślinowie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na które zaproszenizostaną opiekunowie świetlic. Tematem posiedzenia będzie dyskusja nt.: Roli opiekunów świetlic wobec zmieniających się warunków ich funkcjonowania.

W dniu 4 kwietnia 2019r. o godz.1300 oraz 5 kwietnia 2019r. o godz.1300 odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno.

W dniu 28 marca 2019r. o godz.1300 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

W dniu 25 marca 2019r. o godz.1330 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 25 marca 2019r. o godz.1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 21 marca 2019r. o godz.1200 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 20 marca 2019r. o godz.1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.  

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.930 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.1130 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy. Przedmiotem posiedzenia, które odbędzie się w Zdziechowie będzie przegląd realizowanej w tej miejscowości inwestycji oraz stopień zaawansowania prowadzonych robót.
Plan wyjazdowego posiedzenia:
- 1130 wizyta w starym budynku szkoły
- 1150 przegląd stopnia zaawansowania budowy kompleksu szkolnego
- 1220 wspólne posiedzenie komisji w budynku sali sportowej
- dyskusja z udziałem Wójta, Skarbnika, inspektora nadzoru, pracownika działu inwestycji
- 1330 zakończenie posiedzenia

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.1400 odbyło się szkolenie dla Radnych pt."Status prawny Radnego". Szkolenie w ramach składki członkowskiej wnoszonej przez Gminę Gniezno do Stowarzyszenia WOKISS poprowadzi specjalista wyznaczony przez to stowarzyszenie. 

W dniu 24 stycznia 2019r. o godz.1300odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 25 stycznia 2019r. o godz.1000 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

W dniu 29 stycznia 2019r. o godz.1330 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 18 grudnia 2018r. o godz.1200 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na 2019 rok.

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła