baner

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne


Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno zwany dalej Regulaminem, określa:
1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Gniezno– zwanego dalej Urzędem,
2. organizację Urzędu,
3. zasady funkcjonowania Urzędu,
4. zakres działania kierownictwa Urzędu, referatu finansowego i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gniezno,
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Gnieźnie,
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Gnieźnie,
4. Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku,   – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Gniezno, Sekretarza Gminy Gniezno, Skarbnika Gminy Gniezno
5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno
6. Interesancie – należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne, instytucje, organizacje, których sprawy zgodnie ze swoja właściwością załatwia Urząd.

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Działalność Urzędu jest finansowana z budżetu Gminy.
3.Wójt kieruje pracą Urzędu jako Kierownik Urzędu i pełni funkcje organu Gminy.
4. Siedzibą Urzędu jest miejscowość  Gniezno, al. Reymonta

§ 4.1. Urząd jest czynny :
1/ w poniedziałek w godzinach od 7.15 do 16.15
2/ we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 715 do 1500
2. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych szczególnymi potrzebami Urzędu, Wójt może ustalić inny czas pracy Urzędu lub jego komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

§ 5. Zasady przyjmowania interesantów Urzędu.
1. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się codziennie w godzinach urzędowania Urzędu.
2. W wyjątkowych wypadkach Wójt Gminy może ustalić inne godziny obsługi interesantów.
3. Wójt  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Urzędu.
4. Zgłaszających się interesantów należy przyjmować bez zbędnej zwłoki.
5. Zakres udzielanych informacji winien być wyczerpujący, niemniej nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2010r. Nr 182, poz.1228) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U.z 2002r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

          

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła