baner

Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 19 listopada 2020 r.

Informacja

o XXXI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji   XXXI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2020 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 rok,

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,

f) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+”

g) przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2019/2020.

7.Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

8. Zapytania i wolne głosy.

9. Zakończenie obrad.              

    

Przewodniczący Rady Gminy

/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła