12.09.2012 - Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Z dniem 1 września 2012 r. zmieniają się warunki  przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami- uczniami  umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.  

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
1.  w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

2.  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ,dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku  pracodawca załącza potwierdzone za zgodność z oryginałem :

-  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,

-  Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,

-  Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

-  Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

-  Kopie dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

-  Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

-  Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 
-  Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

-  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

-  Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych  sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów nie będzie udzielone dofinansowanie  kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany  do zawiadomienia Wójta Gminy Gniezno  o zawarciu umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Podstawa prawna regulująca dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  art. 70b  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
    art.14 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011r.( Dz.U. z 2011 r.nr 205, poz. 1206)
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich  wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późniejszymi  zmianami)

  2. Rozporządzenie MEN i S z dnia 01 lipca  2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz.U. z 2002 r nr 113, poz.988; Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626)

Akty prawne regulujące pomoc de minimis:

  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (DZ.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 )
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez przedmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz.311)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 ze zmianami)

Formularze

1. Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.

4. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

5. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

6. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła