2

ZARZĄDZENIE  Nr  30Wójta GMINY GNIEZNOz dnia 20 grudnia 2004 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu  Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.   Na podstawie art. 48 ust.1-4 w związku z art. 215 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn zm.) Wójt Gminy Gnieznozarządza co następuje:   §1 W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu Nr 36, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2004 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                              Wójt Gminy Gniezno
                                                                     /-/ mgr inż. Włodzimierz Leman

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła