4

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


UG/PP/7331/92/C/2005                                                                                           Gniezno, 2005-04-04

                                                                         OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /
jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2005 r. na żądanie 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami/, że w dniu 21.03.2005 r., na żądanie Urzędu Gminy Gniezno, Referat Urbanistyki, Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kalinie, na działce nr 45.
Z przebiegiem projektowanej sieci wodociągowej przedstawionej na załączniku mapowym można zapoznać się w referacie Urbanistyki, Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Gniezno, al. Reymonta 2, pok. 8 lub 13 w godzinach urzędowania.
W związku z powyższym wzywa się strony postępowania do składania pisemnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w referacie jak wyżej.

Miejsce rozmieszczenia:

1. nieruchomość w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (sołtys wsi),
2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniezno,
3. strona internetowa Urzędu Gminy Gniezno,
4. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
5. a/a 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła