5

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


UG/PP/7331/119/C/2005                                                                                                 Gniezno, 2005-04-27

                                                                        OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami/ podaje się do publicznej
wiadomości, że w dniu 21.04.2005 r. na żądanie Urzędu Gminy Gniezno, Referat Urbanistyki, Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, zostały wszczęte postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
1. Budowy drogi gminnej o długości 90 m i 187 m, szerokości 4 m, z obustronnie gruntowymi poboczami o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz rowami odwadniającymi o przekroju trapezowym, na terenie położonym w Wełnicy, na działce nr 114/35 i 114/36.
2. Budowy drogi gminnej o długości 110 m i 201 m, szerokości 4 m, z obustronnie gruntowymi poboczami o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz rowami odwadniającymi o przekroju trapezowym, na terenie położonym w Osińcu, na działce nr 159 i 197/2.
3. Budowy drogi gminnej o długości 865 m, szerokości 4 m, z obustronnie gruntowymi poboczami o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz rowami odwadniającymi o przekroju trapezowym, na terenie położonym w Pyszczynek, na działce nr 55.
4. Budowy drogi gminnej o długości 138 m, szerokości 4 m, z obustronnie gruntowymi poboczami o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz rowami odwadniającymi o przekroju trapezowym, na terenie położonym w Strzyżewie Kościelnym, na działce nr 2.
5. Budowy drogi gminnej o długości 271 m, szerokości 4 m, z obustronnie gruntowymi poboczami o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz rowami odwadniającymi o przekroju trapezowym, na terenie położonym w Wełnicy, na działce nr 236.
6. Budowy drogi gminnej o długości 277 m, szerokości 4 m, z obustronnie gruntowymi poboczami o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz rowami odwadniającymi o przekroju trapezowym, na terenie położonym w Jankowie Dolnym, na działce nr 160.
7. Budowy chodnika o długości 503 m, szerokości 1,5 m, na terenie położonym w Jankowie Dolnym, na działce nr 185.

Z przebiegiem projektowanych dróg i chodnika przedstawionych na załączniku mapowym można zapoznać się w referacie Urbanistyki, Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Gniezno, al. Reymonta 2, pok. 8 lub 13 w godzinach urzędowania.
W związku z powyższym wzywa się strony postępowania do składania pisemnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w referacie jak wyżej.

Miejsce rozmieszczenia:

1. nieruchomość w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (sołtysi wsi),
2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniezno,
3. strona internetowa Urzędu Gminy Gniezno,
4. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
5. a/a

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła