6

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


UG/PP/7331/130/C/2005                                                                                            Gniezno, 2005-05-05


                                                                OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami/ podaje się do publicznej
wiadomości, że w dniu 21.04.2005 r. na wniosek Pana Andrzeja Kabacińskiego – Projekty i Nadzory w branży elektrycznej, zostało wszczęte postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
1. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Piekarach, na działce nr 151.
2. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Modliszewie, na działkach nr 116/4, 116/3, 121/8, 121/5, 123, 126, 127/6 i 127/3.
3. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Zdziechowie, na działce nr 87/2.
4. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Braciszewie, na działce nr 16.
5. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Strzyżewie Kościelnym, na działce nr 74.
6. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Szczytnikach Duchownych, na działce nr 226.
7. Budowy oświetlenia ulicznego – latarni oświetleniowych, na terenie położonym w Goślinowie, na działce nr 82 i 35/2.

Z przebiegiem projektowanych latarnii przedstawionych na załączniku mapowym można zapoznać się w referacie Urbanistyki, Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Gniezno, al. Reymonta 2, pok. 8 lub 13 w godzinach urzędowania.
W związku z powyższym wzywa się strony postępowania do składania pisemnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w referacie jak wyżej.

Miejsce rozmieszczenia:

1. nieruchomość w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (sołtysi wsi),
2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniezno,
3. strona internetowa Urzędu Gminy Gniezno,
4. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
5. a/a

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła