7

Zgłoszenie  kandydata(ów)na członka(członków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych komisji wyborczych)* w gminie ………………………………….(nazwa gminy)w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005r Jako  pełnomocnik *- osoba upoważniona przez  pełnomocnika Komitetu Wyborczego………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….(nazwa komitetu)zgłaszam kandydaturę(y): 
  1. …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata) zamieszkałego ……………………………………………………………………….. (adres-miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)      nr PESEL……………………………do składu  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr ………..          w ……………………………..             (miejscowość)Oświadczam, że jestem ujęty  w stałym rejestrze wyborców gminy …………………. i wyrażam  zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej Obwodowej Komisji Wyborczej.              …………..………                                                    …………………………………………..               (data)                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 
  1. …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata) zamieszkałego ……………………………………………………………………….. (adres-miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)      nr PESEL……………………………do składu  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr ………..          w ……………………………..             (miejscowość)Oświadczam, że jestem ujęty  w stałym rejestrze wyborców gminy …………………. i wyrażam  zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej Obwodowej Komisji Wyborczej.              …………..………                                                    …………………………………………..               (data)                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 
  1. …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)zamieszkałego ……………………………………………………………………….. (adres-miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)      nr PESEL……………………………do składu  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr ………..          w ……………………………..             (miejscowość)Oświadczam, że jestem ujęty  w stałym rejestrze wyborców gminy …………………. i wyrażam  zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej Obwodowej Komisji Wyborczej.              …………..………                                                    …………………………………………..               (data)                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji)                                                                                                   …………………………………………                                                                                                             (podpis zgłaszającego)              ……………………                                                      ……………………………………………..                    (data)                                                                   (czytelnie imię, nazwisko , funkcja)  ______________________* niepotrzebe skreślić. 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła