Zarządzenie Wójta w sprawie dowozu uczniów do szkół

 

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 listopada 2007 r.

 

w sprawie: Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie gminy Gniezno.

Na podstawie art.17 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie gminy Gniezno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom szkół z terenu gminy Gniezno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 20/07 Wójta Gminy Gniezno
z dnia 15.11.2007 r.

REGULAMIN

dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie gminy Gniezno

1.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
     -  szkole, należy przez to rozumieć gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole,
     -  uczniu, należy przez to także rozumieć wychowanka przedszkola,
     -  dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola.
2.  Organizatorem dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Gniezno jest gmina Gniezno. Organizator dowożenia określa w planie dowozów trasy dla autobusów szkolnych, godziny odjazdów, przystanki.
3.  Listę osób dowożonych ustala dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni i w terminie do dnia 1 września każdego roku przekazuje ją do gminy Gniezno.
4.  Opiekunowie dzieci dowożonych do szkół są pracownikami zatrudnionymi przez Wójta Gminy Gniezno
5. Opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach dowożących uczniów do szkół.
6.  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem dowozu i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów.
7.  Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.
8.  Z dowozu korzystają uczniowie gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
9.  Autobusy przywożą i odwożą uczniów o godzinie ustalonej w planie dowozów.
10. Uczniowie każdej szkoły wsiadają /wysiadają/ do autobusu  tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
11.  Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice, o czym powiadamia rodziców dyrektor danej szkoły.
12.  Uczniów poniżej 10-go roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun. W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do organizatora dowozu skąd po interwencji odbierają go rodzice.
13. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu „Autobus szkolny" i „Stop" wraz z numerem trasy i miejscowości.
14.  W przypadku awarii autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym organizatora dowozu.
15. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu na danym przystanku do czasu przekazania uczniów wychowawcy świetlicy, wychowawcy przedszkola oraz do czasu opuszczenia autobusu przez ucznia.
16. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z dowozu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły.
17. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych.
18.  Przy wsiadaniu uczeń na wezwanie jest zobowiązany okazywać legitymację uczniowską.
19.  Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów do autobusu.W przypadku przepychania się opiekun wstrzymuje wchodzenie i poleca ponowne ustawienie się.
20.  Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
21.  Opiekun zajmuje miejsce w autobusie tak, aby widział zachowanie wszystkich uczniów podczas jazdy.
22.  Dyrektorzy szkół mają obowiązek kontrolować zachowanie uczniów w autobusie w czasie ich dowożenia.
23.  Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekuna.
24.  Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
25.  Uczniowie mają obowiązek kulturalnego zachowywania się i prawo do poszanowania ich godności osobistej.
26.  Uczniom podczas jazdy nie wolno:
      -  wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
      -  wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
      -  zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
      -  żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
      -  rozmawiać z kierowcą.
27.  Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
28.  Zwolnienie ucznia z dowozu może nastąpić osobiście przez rodziców.
29.  Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem bezpieczeństwa o ruchu drogowym.
30.  Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusów szkolnych zostają zapoznani na początku roku szkolnego; ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.
31. Dyrektorzy mają obowiązek reagowania zgodnie z zapisami w statucie szkoły na zgłoszenia dotyczące pozytywnego lub negatywnego zachowania się ucznia w czasie dowożenia.
32. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu gmina Gniezno może odwołać kurs w porozumieniu z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.
33. Uczniowie nie zapisani na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym w szczególnym przypadku tylko za zgodą organizatora dowozów i opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
34.  Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą dyrektora szkoły i opiekuna - nie dotyczy uczniów do 10 lat.
35. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku max 25 minut po czym wracają do domu.
36.  Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez dyrektora danej szkoły wszystkim uczniom oraz rodzicom tych uczniów najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego.
37 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:
a) opiekun w porozumieniu z organem dowozu - podczas trwania dowozu.
b) organizator dowozów - w innym czasie.

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła