Aktualności w skrócie...

Konkursy w Goślinowie i Zdziechowie

Wójt Gminy Gniezno ogłosił konkursy na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie oraz Dyrektora Przedszkola gminy Gniezno w Zdziechowie.

Informacja o ogłoszeniu naboru

LGD"Trakt Piastów" informuje

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Formularze

FORMULARZE
  pliki formularzy udostępniamy w formacie doc lub pdf 
Oświata
 

Wniosek o stypendium szkolne (socjalne) 
Wniosek o Stypendium Wójta Gminy (za wybitne osiągnięcia)

Obsługa Mieszkańców
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Formularz zgłoszenia pobytu stałego
  Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Dodatkowe informacje i formularze związane z obsługą mieszkańców
Drogi i Komunikacja
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej. 
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu - reklama.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie za opłatą reklamy.  
Podatki i Opłaty
  Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (I-RLN)        
  Formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1)        
  Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)       
  Formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1)       
  Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - plik pdf.  
  Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego  
  Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Gospodarka Przestrzenna i Komunalna
 

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy

  Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Ochrona środowiska
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trensportu nieczystości ciekłych
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
  Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest
  Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
   
Pomoc społeczna