Aktualności w skrócie...

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Od 25 maja br. obowiązują nowe zasady przyjmowania klientów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Formularze

 Obsługa mieszkańców i załatwianie spraw

FORMULARZE 

  pliki formularzy udostępniamy w formacie doc lub pdf 
Oświata
 

Wniosek o stypendium szkolne (socjalne) 
Wniosek o Stypendium Wójta Gminy (za wybitne osiągnięcia)     REGULAMIN

Obsługa Mieszkańców
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Formularz zgłoszenia pobytu stałego
  Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Dodatkowe informacje i formularze związane z obsługą mieszkańców
Drogi i Komunikacja
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej. 
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu - reklama.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie za opłatą reklamy.  
Podatki i Opłaty
   Klauzula informacyjna RODO
 Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.
 

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania(ZDN-2)

 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)              Wzór wypełnienia
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach                    Instrukcja wypełnienia (MF)
budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu(ZIN-1)
        Wzór wypełnienia
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
        Wzór wypełnienia
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane pozostałych podatników (ZIN-3)
         Wzór wypełnienia

 

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

 

Informacja o gruntach (IR-1)                                 Wzór wypełnienia
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
                   Wzór wypełnienia
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
                     Wzór wypełnienia
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)  Wzór wypełnienia

 

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

 

Informacja o lasach (IL-1)
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (ZIL-1)

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZIL-2)

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A)

  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 Pozostałe obowiązujące formularze
 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych - wzór obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r.

  Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Formularze obowiązujące do 30.06.2019 r. (Informacje i deklaracje, które powinny zostać
złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych
do tej daty)
  Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (I-RLN)        
  Formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1)        
  Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)       
  Formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1)       
  Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych
Gospodarka Przestrzenna i Komunalna
 
 
  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczneg
 
  Wniosek o zmianę dezycji o warunkach zabudowy
  Wniosek o podział działki
  Wniosek o wydanie zaświadczenia - nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wniosek o sprządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wniosek o wydanie opini dotyczącej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Ochrona środowiska
 

Deklaracja o ilości i rodzaju posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trensportu nieczystości ciekłych
  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
  Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2019        
  Wzór zgłoszenia zamiaru wyciecia drzewa
  Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych - susza 2019                        
  Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest                                                       
Pomoc społeczna