Aktualności w skrócie...

Kurenda

Szkolenie dla rolników i myśliwych

GOSiR zaprasza

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zaprasza na XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Formularze

 Obsługa mieszkańców i załatwianie spraw
FORMULARZE
  pliki formularzy udostępniamy w formacie doc lub pdf 
Oświata
 

Wniosek o stypendium szkolne (socjalne) 
Wniosek o Stypendium Wójta Gminy (za wybitne osiągnięcia)     REGULAMIN

Obsługa Mieszkańców
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Formularz zgłoszenia pobytu stałego
  Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  Dodatkowe informacje i formularze związane z obsługą mieszkańców
Drogi i Komunikacja
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej. 
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu - reklama.  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie za opłatą reklamy.  
Podatki i Opłaty
  Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (I-RLN)        
  Formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1)        
  Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)       
  Formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1)       
  Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - plik pdf.  
  Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego  
  Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Gospodarka Przestrzenna i Komunalna
 
 
  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczneg
 
  Wniosek o zmianę dezycji o warunkach zabudowy
  Wniosek o podział działki
  Wniosek o sprządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wniosek o wydanie opini dotyczącej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Ochrona środowiska
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trensportu nieczystości ciekłych
  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
  Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2018        
  Wzór zgłoszenia zamiaru wyciecia drzewa
  Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych - susza 2018                       
  Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest                                                       
Pomoc społeczna