Aktualności w skrócie...

Informacja

Noworoczny Dzień Seniora

Podatek akcyzowy

Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Badania statystyczne

Badania ankietowe na terenie Gminy Gniezno

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Projekty Uchwał - KADENCJA VIII

Archiwalne projekty uchwał

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie  projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2019 rok

1.Dochody budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 1

2.Wydatki budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 2

3.Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - załącznik nr 3

4.Zadania majątkowe na 2019 r. - załącznik nr 4

5.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 5

6.Dotacja podmiotowa na 2019 r. dla Samorządowej Instytucji Kultury - załącznik nr 6

7.Dotacje udzielane jednostkom spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 7

8.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8

9.Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9

10.WRPO na lata 2014-2020 - załącznik nr 10

11.Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 11
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA III SESJĘ RADY GMINY w dniu 20 grudnia 2018r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

3.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

5.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2019r.

7.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

8.Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika  Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno.

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA II SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 grudnia 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

2) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego,

3) Projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno,

4) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno,

6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego,

7) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.,

8) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019rok,

9) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.,

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”,

11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.