Aktualności w skrócie...

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Projekty Uchwał - KADENCJA VIII

Archiwalne projekty uchwał


PROJEKTY UCHWAŁ NA XV SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 września 2019 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,

3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo,

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4,

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni,

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz.nr.126/1 - część „A",

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Gniezno",

8. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019roku na działania organu wykonawczego Gminy Gniezno,

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno,

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIV SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 3 września 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno.

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno.  

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 29 sierpnia 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 7 sierpnia 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

4. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze,

5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia   Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym.  

PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 czerwca 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Gniezno absolutorium za 2018 r.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Poszerzenie jezdni ul. Cechowej”.

7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Ks. Leona  Formanowicza  w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym,

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dębówiec,

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyszczewo,

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia,

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo,

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu zabaw i boisku sportowemu we wsi Modliszewo,

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec,

17. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA IX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 kwietnia 2019r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia      28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik 1 do uchwały

4. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia  28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.     załacznik 1 do uchwały
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA VIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 marca 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2019.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2019-2020

4. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2019 roku

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy

PROJEKTY UCHWAŁ NA VII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 6 marca 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PROJEKTY UCHWAŁ NA VI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 28 lutego 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 

2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III    

PROJEKTY UCHWAŁ NA V SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 22 lutego 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2019,

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżewo Paczkowe,     załacznik

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wełnica,      załacznik

4.Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr.125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik_1   załacznik_2   załacznik_3

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr.ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik_1   załacznik_2   załacznik_3

6. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr.ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załacznik_1   załacznik_2   załacznik_3

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Piekary do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Braciszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 stycznia 2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok,

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2019 rok,

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2019 rok,

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno,

5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne,

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytniki Duchowne w Gminie Gniezno. załącznik część:[1] [2] [3] [4] [5]    

PROJEKTY UCHWAŁ NA III SESJĘ RADY GMINY w dniu 20 grudnia 2018r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

3.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

5.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2019r.

7.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

8.Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika  Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA II SESJĘ RADY GMINY w dniu 5 grudnia 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

2) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego,

3) Projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno,

4) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno,

6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego,

7) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.,

8) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019rok,

9) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.,

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”,

11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie  projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2019 rok

1.Dochody budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 1

2.Wydatki budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 2

3.Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - załącznik nr 3

4.Zadania majątkowe na 2019 r. - załącznik nr 4

5.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 5

6.Dotacja podmiotowa na 2019 r. dla Samorządowej Instytucji Kultury - załącznik nr 6

7.Dotacje udzielane jednostkom spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 7

8.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8

9.Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9

10.WRPO na lata 2014-2020 - załącznik nr 10

11.Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 11