Aktualności w skrócie...

Informacja

W Urzędzie Gminy Gniezno został otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kiermasz świąteczny

17 kwietnia, na parterze budynku Urzędu Gminy Gniezno przy ul. Reymonta 9 od godziny 10.00 odbywać się będzie Kiermasz Świąteczny

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Projekty Uchwał - KADENCJA VII

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia  15 listopada 2018 r. w sprawie  projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2019 rok

1.Dochody budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 1

2.Wydatki budżetowe na 2019 r. - załącznik nr 2

3.Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - załącznik nr 3

4.Zadania majątkowe na 2019 r. - załącznik nr 4

5.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 5

6.Dotacja podmiotowa na 2019 r. dla Samorządowej Instytucji Kultury - załącznik nr 6

7.Dotacje udzielane jednostkom spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 7

8.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8

9.Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9

10.WRPO na lata 2014-2020 - załącznik nr 10

11.Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 11
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA LVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 16 listopada 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr. 125/28   

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

7) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość (Osiniec_44)

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość(WolaSk_85)

10) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 19/7 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LV SESJĘ RADY GMINY w dniu 18 PAŹDZIERNIKA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno (129/22).

4. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (131/6).

5. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (131/9) .

6. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (132/4).

7. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (133/5).

8. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno (129/37-58).

9. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wełnica, przez jej właścicielkę na rzecz Gminy Gniezno (173/11, 238) .

10. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wola Skorzęcka, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno (30/5).

PROJEKTY UCHWAŁ NA LIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 WRZEŚNIA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno

3. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Gniezno

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr ewid.81/1 oraz 81/2

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany

10. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko przez ich współwłaścicieli

11. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli (169/5)

12. Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli (321)

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość (ganina_77_78)

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość (mnichowo_214)

PROJEKTY UCHWAŁ NA LII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 28 SIERPNIA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA LII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 13 SIERPNIA 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA LI SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 czerwca 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF miny Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Goślinowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

4) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 213/10 położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

6) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 9/98 położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

7) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno

8) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Strzyżewo Kościelne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

9) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 119/7 położonej we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

10) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 126/2 położonej we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

11) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 169/5 położonej we wsi Wełnica przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

12) Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 321 położonej we wsi Wełnica przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

13) Projekt uchwły w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno

14) Projekt uchwły w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno

15) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r)

16) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA L SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 czerwca 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru połączenia gmin: Czerniejewo, wiejskiej Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 maja 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr.6,8 i 9 oraz terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr 20

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Goślinowo dz.nr ewid. 81/7,84/1, 84/9 i  84/10

7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr 205/1 -205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4

8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Obora dz.nr.ewid.99/5, 101/5,100/18, 100/20 oraz Piekary dz.nr ewid.5/50

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr ewid.121/1,121/2, 128

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXVI/187/2016 z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 23 kwietnia 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych dz.nr ewid.5/212 w Jankowie Dolnym w zakresie działki nr geod.5/86

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz.nr ewid.17

5) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz.nr geod.31 i 34

6) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Pyszczyn

7) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne-część działek 118,119,126 oraz działka  243 w zakresie działek od 243/1 do 243/13

8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni.

9) Projekt uhwały w sprawiew sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 marca 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno

5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno

6) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/301/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

7) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/303/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

8) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr ewid.119,120/3 i część dz.nr ewid120/4.

9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:  Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 lutego 2018r.

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno.

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLV SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 lutego 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

2) Projekt uchwały w sprawie nadania nawy ulicy we wsi Strzyżewo Smykowe

3) Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

4) Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

5) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2018 roku.

6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2018 roku

7) Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie pow inien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 1 lutego 2018r.

1) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Gniezno roku 2018, "Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919".

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 grudnia 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

4) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.    

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLII SESJĘ RADY GMINY w dniu 15 grudnia 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno    

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok  część_1   część_2

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2018 rok

4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2018 rok

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2018 rok

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLI SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 listopada 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 535

5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

6) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym składający się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym

7) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny im.ks.Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą Podstawową w Mnichowie, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach Duchownych,

8) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.Powstańców Wielkolopskich 1918/19 w Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im.Celestyna Freineta w Oborze

9) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią pobliczną Szkołę Podstawową im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

10) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. ks.Leona Formanowicza w Modliszewku

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

12) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PROJEKTY UCHWAŁ NA XL SESJĘ RADY GMINY w dniu 6 listopada 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

3.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2018 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne, działki nr 187/15, 187/13, 187/11.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 września 2017r.

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr. 535

3) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki – działka nr 32/2

4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 49/1, 49/2, 49/3 i 50 w miejscowości Wola Skorzęcka

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia działki nr.ewid.138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18 i 138/19

7) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

8) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

9) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 sierpnia 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.Projekt uchwały w sprawie określenia przekazania mienia znajdującego się w zarządzie dotychczasowych zespołów szkolno-gimnazjalnych, dotychczasowego zespołu szkół i dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 czerwca 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno.

2.Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 14 czerwca 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017 r

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 24 maja 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Sp.Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Sp.Mieszkaniowej w Łabiszynk jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul.Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo-kanalizacyjnego.

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo.

6.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dębówiec  dz.nr 136,72,73.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod.3/44.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr.24,25,26/7,27/2, i 27/4 w gminie Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/177/2008r. Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej we wsi Piekary część działki nr 165.

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 6/4.

11.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 położonej w miejscowości Mnichowo.

12.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz.nr 128.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr ewid.69.

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr ewid.194/5, 194/6, 194/7 i 194/8.

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany.

16.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

17.Projekt uchwały w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

18.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację  zadania pn. "Remont nakładka bitumiczna  dr. pow. nr.2212P m. Wełnica".

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 marca 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017 r

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2017r.

4.Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przystąpienie Gminy Niechanowo do Porozumienia Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych zawartego w dniu 9 marca 1992 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr. ewid.19/7

9.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 lutego 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz.nr.63,64,68,70

3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr 122,123,124

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Pyszczyn,

5.Projekt uchwały w sprawiepowierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w roku 2017.

6.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno

7.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, które są brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do  klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 8 lutego 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 2 lutego 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXX SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 stycznia 2017r.

1.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne auczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniezno.

2.Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jankowo Dolne,

4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia,

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Piekary,

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 grudnia 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na rok 2017.

4.Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Lubochnia i Kalina w Gminie Gniezno. (kalina_cz1 , kalina_cz2 , lubochnia_cz1 , lubochnia_cz2 )

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 15 grudnia 2016r. 

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2016r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno.

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Szczytniki Duchowne przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVII SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 listopada 2016r.

1)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie działki nr 338.

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2017 rok.

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2017 rok.

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 7 listopada 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

2.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

3.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt.(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017r.

4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów  formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017rok

7.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo gm.Gniezno

8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

10.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXV SESJĘ RADY GMINY w dniu 29 września 2016r.

1.Projekt uchwałay w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

2.Projekt uchwałay w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 P w m.Lubochnia - chodnik.

3.Projekt uchwałay w sprawie utworzenia  samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu.

4.Projekt uchwałay w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Gniezno pod nazwą Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół  Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwałay w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 18/1 i 18/5 w obrębie Braciszewo Gmina Gniezno.

6.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 położonej w miejscowości Jankowo Dolne.

7.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne część działki nr 148.

8.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 położonej w miejscowości Goślinowo.

9.Projekt uchwałay w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr geod.3/53,3/56,3/57 i 3/58.

10.Projekt uchwałay w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo Gmina Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 lipca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 27 czerwca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

3.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wierzbiczany przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno,

4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec,

5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów,

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 rok,

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXII SESJĘ RADY GMINY w dniu 16 maja 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku  jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo–Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

6.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Kalina, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

7.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Lubochnia, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternów mieszkaniowych dz. nr ewid. 5/212 w Jankowie Dolnym w
zakresie działki nr geod. 5/86.

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz. nr ewid. 17

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne -
część działek nr 118, 119, 126 oraz działka nr 243 w zakresie działek nr od 243/1 do 243/13.

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr ewid. 119 i część
dz. nr ewid. 120/2.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lulkowo dz. nr ewid. 3/5.

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz. nr ewid. 126/1, 130/2
i 130/5.

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz. nr ewid. 111/1.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI SESJĘ RADY GMINY w dniu 12 kwietnia 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XX SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 marca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r.

3.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Remont nakładka bitumiczna doga powiatowa.nr 2213 P miejscowość Goślinowo

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Osiniec przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

5.Projekt uchwały w sprawie programu ”Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów.  

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIX SESJĘ RADY GMINY w dniu 2 marca 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 15 lutego 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2016 roku.

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gniezno

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2016 roku.

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno.

6.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Dalki, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

7.Projekt uchwaływ sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Dalki, przez jej właścicieia na rzecz Gminy Gniezno.

8.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

9.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieii na rzecz Gminy Gniezno.

10.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

11.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonychj we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

12.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Zdziechowa,  przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

13.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany,  przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów.

16.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ganina dz. nr 27

17.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ganina dz. nr 31/1

18.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 141/8, 141/10, 141/11

19.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości  Jankowo Dolne dz. nr 145/10

20.Projekt uchwały w prawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr geod. 31 i 34

21.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr 171/27

22.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 125/28

23.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 35

25.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 142

26.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 187/15, 187/13, 187/11

27.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 207

28.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz. nr 28

29.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod. 3/44.

30.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mają-cych charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Gniezno lub jej jednostkom podległym, warun-ków dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc pu-bliczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

 
PROJEKTY UCHWAŁ NA XVII SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY w dniu 15 stycznia 2016r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

2.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.

3.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVI SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 grudnia 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Gniezno na 2016 rok.

2.Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2016 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2015 rok.

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XV SESJĘ RADY GMINY w dniu 14 grudnia 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIV SESJĘ RADY GMINY w dniu 7 grudnia 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy  Gniezno na 2016 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2016 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2016 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 listopada 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2015 rok. 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XII SESJĘ RADY GMINY w dniu 12 listopada 2015r.

1.Projekt uchwały uchylająca uchwałę, w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

2.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.(v2).

5.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok(v2).

6.Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary działki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2015 rok.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ RADY GMINY w dniu 28 września 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2016 - 2019.

2.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzałalność Wójta Gminy Gniezno.

3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

4.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie nieruchomości niezabudowanych przez Gminę Gniezno.

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Goślinowo.

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Paczkowe.

8.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości połozonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY GMINY w dniu 21 sierpnia 2015r.

1.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

4.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

5.Projekt uchwały w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

6.Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKTY UCHWAŁ NA IX SESJĘ RADY GMINY w dniu 22 czerwca 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014rok,

2.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014rok,

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

5.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Łabiszynku,

7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na dofinansowanie zadania pn.„Budowa sygnalizacji świetlnej droga powiatowa nr 2149P/2210P w m. Zdziechowa” oraz zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr.2215P m.Piekary”

8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

9.Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

10.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania eklaracji.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Osiniec

12.Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im.Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniezno publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

PROJEKTY UCHWAŁ NA VIII SESJĘ RADY GMINY w dniu 25 maja 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3.Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym  lata 2015-2019

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w  Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul.Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

7.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jankowo Dolne w sprawie podziału tego Sołectwa na dwa odbębne Sołectwa: Sołectwo Jankowo Dolne i Sołectwo Jankówko, oraz konsultacji w sprawie nadania nazw powstałym Sołectwom odrębnych statutów Sołectw i treści tych statutów. 
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA VII SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 marca 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lulkowo

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym p.n."Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym",

5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2015 roku,

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - część działek nr118, 119, 126 oraz działka nr 243 w zakresie działki nr 118,

7.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr.geodez.3/53, 3/56, 3/57, 3/58

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie dz.nr 338

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr ewid. 121/1,121/2,128

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 - Goślinowo,   

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 - Jankowo Dolne,

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 - Mnichowo,

14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 49 - Wola Skorzęcka,

15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 50 - Wola Skorzęcka.

PROJEKTY UCHWAŁ NA VI SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 lutego 2015r.

1.Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2015 roku.

2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA V SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 stycznia 2015r.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Goślinowo

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec

Projekt uchwały w sprawie w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości połozonej we wsi Wełnica, stanowiącej własność Państwa Alicji i Jerzego W. oraz Grażyny i Rafała Ś. na rzecz Gminy Gniezno.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015r.

Projekt budżetu na 2015 r. część 1

Projekt budżetu na 2015 r. część 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA IV SESJĘ RADY GMINY w dniu 30 grudnia 2014r.

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy  Gniezno na 2015 rok.

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2015 rok.

3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2015 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

PROJEKTY UCHWAŁ NA III SESJĘ RADY GMINY w dniu 19 grudnia 2014r.

1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

2.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

3.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym.

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr ewid. 138/3, 149/1, 129/1

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 28