Aktualności w skrócie...

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje:

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Gniezno Raportu o stanie Gminy Gniezno za 2018 rok.

X Sesja Rady Gminy

X Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:00

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 § 1.

Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Gniezno
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Gniezno, komisji Rady .Gminy ,
4) tryb pracy Wójta Gminy Gniezno,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Gniezno,
6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gniezno ,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Gniezno,
3) komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Gniezno,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gniezno,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gniezno,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Gniezno.