Aktualności w skrócie...

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska informuje, że nastąpi czasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział IX - Zasady dostępu do dokumentów

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział X - Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.

§ 117.

Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej udostępnia się dokumenty oraz inne informacje publiczne określone w ustawach, z  zastrzeżeniem art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

§ 118.

1. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu  lub w inny sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji.

2. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostepniają komórki organizacyjne Urzędu  właściwe ze względu na przedmiot sprawy w dniach i godzinach pracy Urzędu lub w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji. 

§ 119.

Realizacja uprawnień określonych w § 117 i § 118 może odbywać się w Urzędzie Gminy, w asyście pracownika Urzędu lub w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji.