Aktualności w skrócie...

Zawiadomienie

Zawiadomienia o zamiarze wykonywania badań geofizycznych.

IV Sesja Rady Gminy

IV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy.

Informacja

Noworoczny Dzień Seniora

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział VI - Komisja Rewizyjna - plany i sprawozdania

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - plany i sprawozdania

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 97.

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeń,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 98.

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
c) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
e) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.