Aktualności w skrócie...

Bitwa o wozy

MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział VII - Zasady działania klubów radnych

 

Statut Gminy Gniezno

Rozdział VII - Zasady działania klubów radnych

§ 105.

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 106.

1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 2 radnych.
2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
a) nazwę klubu,
b) listę członków,
c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 107.

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 108.

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 2 osób.

§ 109.

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 110.

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 111.

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 112.

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.