Aktualności w skrócie...

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami. Zmiany w organizacji ruchu od dnia 01.04.2019 i od 07.04.2019

Konkurs "Przyrodnicze rymowanie..."

VII edycja konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział 2 - Zakres działania i zadania Urzedu

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział II - Zakres działania i zadania Urzędu

§ 6.1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:
1/zadań własnych,
2/zadań zleconych,
3/zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
4/zadań publicznych powierzonych w drodze porozumienia międzygminnego,
5/zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem a które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 7.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1/ przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności przez organy Gminy,
2/ wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
3/ zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4/ przygotowywanie do uchwalenia i wykonania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
5/ innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,
6/ zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
7/ prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8/ wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności :
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum,
9/realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.