Aktualności w skrócie...

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska informuje, że nastąpi czasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział 3 - Zasady kierowania Urzędem

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział III - Zasady kierowania Urzędem

§ 8.1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy przy pomocy Urzędu a w przypadkach określonych przepisami prawa również przy pomocy jednostek organizacyjnych.
4. Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.
5. Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.

§ 9.  Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy jest sprawowany przez Wójta przy pomocy  Sekretarza, Skarbnika oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 10.1. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy Wójt może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, pełnomocnika lub głównego   specjalistę.
2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

§ 11.1. W Urzędzie zatrudnieni są pracownicy na podstawie :
1/ wyboru,
2/ powołania,
3/ mianowania ( do dnia 1 stycznia 2012 r.)
4/ umowy o prace.
2. Określone przez Wójta Gminy zadania mogą być wykonywane również na podstawie umowy     zlecenia lub umowy o dzieło.