Aktualności w skrócie...

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska informuje, że nastąpi czasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział 4 - Organizacja Urzędu

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział IV - Organizacja Urzędu

§ 12.1. Strukturę organizacyjną ustala Wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu Gminy Gniezno.
2.Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:
a) kierownictwo Urzędu:
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
b) stanowiska samodzielne ds.:
- obsługi Rady Gminy i jej komisji, rad sołeckich oraz archiwum zakładowego.
- ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenia kancelarii tajnej
- ewidencji ludności, spraw wojskowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych oraz naliczania wysokości opłat,
- sekretariatu, kadr, prowadzenia rejestrów umów, skarg i wniosków,
- gospodarowania mieniem komunalnym
- planowania przestrzennego,
- techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej,
- zamówień publicznych i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
- budownictwa i spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
- obsługi informatycznej,
- gospodarczych
c) Referat finansowo –księgowy :
- księgowość  budżetowa
- księgowość podatkowa i egzekucja podatków i opłat lokalnych ,
- wymiar  podatków lokalnych i opłat