Aktualności w skrócie...

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska informuje, że nastąpi czasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział 8 - Opracowywanie projektów aktów prawnych i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział VIII - Opracowywanie projektów aktów prawnych i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych

§ 29.1. Aktami prawnymi w rozumieniu Regulaminu są:
1/ akty prawa miejscowego, w tym:
a/ uchwały Rady Gminy
b/ zarządzenia Wójta,
2/ pozostałe uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta,
2. Akty prawne wewnętrznego zarządzania Wójta - jako kierownika jednostki :
1/ zarządzenia wewnętrzne,
§ 30.1.Tryb i zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych przez Radę Gminy określa Statut Gminy Gniezno.
2. Obsługę prawną Urzędu wykonuje Kancelaria Adwokacka „ADWOKAT„ na podstawie zawartej umowy , na zasadach określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych a w szczególności :
1) opiniuje pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych przed wniesieniem pod obrady  Rady                .
2) Udziela pomocy prawnej w rozstrzyganiu spraw należących do kompetencji Wójta jako organu Gminy i Kierownika Urzędu .
3) W ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Gminą przed organami  orzekającymi i urzędami.

§ 31.1. Projekty aktów prawnych Rady Gminy i Wójta opracowują według właściwości
pracownicy Urzędu bądź jednostek podległych, i przekazują do zaopiniowania radcy prawnemu.