Aktualności w skrócie...

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami. Zmiany w organizacji ruchu od dnia 01.04.2019 i od 07.04.2019

Konkurs "Przyrodnicze rymowanie..."

VII edycja konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Rozdział II
Organizacja i zakres działania

§ 3. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
1. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.
2. Kadencja sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§ 4. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.    
§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
2. Do zadań Sołectwa w szczególności należy:
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
b) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
c) tworzenie pomocy sąsiedzkiej
d) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.
§ 6. Zadania określone w §5, Zebranie wiejskie realizuje w szczególności poprzez:
a) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
c) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
d) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,
e) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
f) ustalanie zadań do realizacji między zebraniami wiejskimi.
§ 7. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także:
1. wybór sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,
2. określenie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,
3. wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ gminy.
4. sprawowanie kontroli działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
§ 8. 1. W celu realizacji swojej funkcji kontrolnej sprawowanej wobec Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie może wyłaniać specjalne komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust.1, określa precyzyjnie jej zadania.
3. Komisje, o których mowa w ust.1, w ramach realizacji zadania określonego w ust.2, są uprawnione do:
1) żądania wyjaśnień,
2) przeglądania dokumentów,
3) przeprowadzenia oględzin.
§ 9. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:
1. planu zagospodarowania przestrzennego,
2. planu budżetu na dany rok,
3. przepisów prawa miejscowego,
4. innych uchwał Rady Gminy.
§ 10. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
1. Wójt w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka

§ 12. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
b) zwoływanie zebrań wiejskich,
c) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
d) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
e) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
f) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy,
g) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.
§ 13. 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy na których rozpatrywane są sprawy istotne dla sołectwa.
2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.
§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.
Rada Sołecka może składać się od 3 do 10 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa.
Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie mniej niż dwa razy w roku. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.
4. Rada Sołecka w szczególności:
a) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorządu,
c) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
d) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
e) prowadzi społeczną kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację,
f) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym.
5. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.
§ 15. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
1) nie wykonują swoich obowiązków,
2) naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) utracili zaufanie mieszkańców sołectwa,
2. Rada Gminy odwołuje sołtysa i członków Rady Sołeckiej jeżeli dopuścili się przestępstwa.
3. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o jego odwołanie.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 16. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
c) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lubWójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.
§ 20. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i w organizowaniu zebrań,Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 21. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn.liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą jeżeli tak stanowi przepis ustawy.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 22. 1. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy wydając w tym celu zarządzenie, w którym określa miejsce,dzień i godzinę zebrania wiejskiego, porządek obrad oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
3. Wójt może powierzyć przewodniczenie powyższemu zebraniu Radnemu Gminy po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informację o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 23. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.( Po upływie 0,5 godziny można odbyć zebranie).
§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2. Do zadań komisji należy:
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
§ 25. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
§ 26. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 27. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 28. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego i w tym samym trybie jak dokonanie wyboru.
§ 29. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

§ 30. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
3. Rada rozpatruje sprawozdanie finansowe Sołectwa i dokonuje oceny działalności Sołectwa.
§ 31. 1. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia - uchwały,wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego.
2. Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.
3. W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.


Rozdział VII
Zasady korzystania z mienia

§ 23. 1. W celu realizacji zadań statutowych, Sołectwo wyposaża się w majątek.
2. Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.
§ 33. Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.
§ 34. 1. Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.
2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje:
1) Utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,
2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.
3. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
§ 35. 1. Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód gminy.
2. Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 36. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Dochody realizowane przez sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.
3. Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy,w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy.
5. Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd Gminy.
6. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe.

§ 37. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§ 38. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.