Aktualności w skrócie...

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy.

Ostrzeżenie meteorologiczne 16-17.02.2020

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h

Oświadczenie Rady Gminy Gniezno

Oświadczenie przyjęte podczas XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno dnia 14 lutego 2020 roku.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno

XXII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1300 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXII sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gniezno.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7.Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Pana Stanisława Borkowskiego w sprawie zasad odprowadzania wód opadowych z osiedli i dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku,
b) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku,
c)przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinny w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. 
9.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad XXII sesji  Rady Gminy Gniezno.
20-02-2020

Oświadczenie Rady Gminy Gniezno

14-02-2020

XXI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
d) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.,
e) uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaną odpady komunalne,
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,
j) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

11-02-2020

Darmowe szkolenia w Urzędzie Gminy Gniezno

Gmina Gniezno w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje grant na bezpłatne szkolenia komputerowe. W ramach grantu oferujemy 5 tematów w następujących obszarach:

Rodzic w internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w Internecie" przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

02-03.03.2020 godz. 14-20 - 8 wolnych miejsc

30-31.03.2020 godz. 8-14 - 10 wolnych miejsc

Moje finanse i transakcje w sieci
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci" przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

24-25.02.2020 godz. 14-20 - 9 wolnych miejsc

Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

16-17.03.2020 godz.8-14 - 1 wolne miejsce

30-31.03.2020 godz. 14-20 - 10 wolnych miejsc

Tworzę własną stronę internetową (blog)
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)" przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

24-25.02.2020 godz. 8-14 - 4 wolne miejsca

16-17.03.2020 godz. 14-20 - 7 wolnych miejsc

Rolnik w sieci
Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się - gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

02-03.03.2020 godz. 8-14 - 7 wolnych miejsc

Bezpłatne szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia. Zajęcia prowadzone są w 12 osobowych grupach, w terminach dostosowanych do uczestników.

Organizator zapewnia uczestnikom pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na komputerach przenośnych oraz przerwę kawową.

Zgłoszenia można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno (wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta), w formie elektronicznej na adres mailowy rekrutacja.gminagniezno@idsl.pl lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w wersji elektronicznej https://bit.ly/36xRCho

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

 

12-02-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 16-17.02.2020

Ostrzeżenie 11/2020

Ważne:
Od: 2020-02-16 18:00
Do: 2020-02-17 04:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia: 90%

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km.

 

Synoptyk IMGW-PIB: Lech Buchert

Czas wydania: 2020-02-16 12:31
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
16-02-2020

Ankieta - poziom satysfakcji mieszkańców

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” w Łubowie zaprawsza do udziału w badaniu ankietowym. Ankieta jest skierowana do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=22d5e40f&&b=21f173464&&c=ebb41c23

24-01-2020

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska" jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem
na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem V edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

prośrodowiskowej kampanii edukacyjnej - maksymalna objętość części opisowej jedna strona
A4 (temat kampanii, główne założenia, cel, grupa docelowa, opis realizacji działań, itp.)
oraz dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanej kampanii w wersji elektronicznej.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive")
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania V edycji Konkursu od 22 stycznia 2020 r. (data ogłoszenia) do 10 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły,
z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 285/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - 220.31 kB

Regulamin Konkursu (w tym wzór zgłoszenia oraz oświadczenia) - 257.89 kB

 

24-01-2020

XX Sesja Rady Gminy Gniezno

                         Gniezno, dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Informacja 
o XX Sesji Rady Gminy Gniezno

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu
30 stycznia 2020r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Nr XVIII i XIX sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno
c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
d) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
e) uchylenia uchwały Rady Gminy Gniezno nr VII/45/2019 z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f) zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025
g) określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,
h) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
i) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
j) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
p) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok
q) zmieniająca uchwałę Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno.
8. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:
-.Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,
- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

23-01-2020

Spotkanie informacyjne - HPAI

20-01-2020

Informacja o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące:

1) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

2) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Osiniec w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

3) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

4) Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w gminie Gniezno na lata 2019-2024,

 

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Gniezno w sprawie strategii opracowanych przez Grupy Odnowy Wsi sołectw:Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 23 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniezno.

Konsultacje przeprowadza się w formie: Wyłożenia do publicznego wglądu projektów dokumentów w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 tj. dla sołectw: Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany oraz dodatkowo dla sołectwa Mnichowo wyłożenie do publicznego wglądu Strategii opracowanej przez Grupę Odnowy Wsi Mnichowo u sołtysa wsi Pana Sławomira Kujawy, Mnichowo 34.

Uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11 lub przesłać pocztąelektroniczną na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione na stronie internetowej Gminy Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

Odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji oraz koordynację zadańz zakresu działań informacyjnych i technicznych jest Pani Anna Grajkowska, podinspektor w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji e-mail: a.grajkowska@ug.gniezno.idsl.pl, tel. 61 424 57 53

Pełna treść zarządzenia (do pobrania)

Strategia Mnichowo      Strategia Osiniec      Strategia Piekary      Strategia Wierzbiczany

 

 

16-01-2020

Ważna informacja dotycząca gromadzenia odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów. Właścicieli nieruchomości, na których nie są segregowane odpady komunalne, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gniezno w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmianę sposobu ich gromadzenia na selektywny. Wybór metody selektywnej spowoduje zmniejszenie wysokości opłat.

13-01-2020

Darmowe szkolenia w ramach "Akademii kompetencji cyfrowych" - przedłużenie terminu rekrutacji

Gmina Gniezno w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje grant na bezpłatne szkolenia komputerowe. W ramach grantu oferujemy 5 tematów w następujących obszarach:

Rodzic w Internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Moje finanse i transakcje w sieci
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Tworzę własną stronę internetową (blog)
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.

Rolnik w sieci
Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się - gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.

Bezpłatne szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia. Zajęcia prowadzone są w 12 osobowych grupach, w terminach dostosowanych do uczestników.

Organizator zapewnia uczestnikom pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na komputerach przenośnych oraz przerwę kawową.

Termin wstępnej rekrutacji został przedłużony do dnia 20 stycznia. Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno (wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta), w formie elektronicznej na adres mailowy rekrutacja.gminagniezno@idsl.pl lub pocztą na adres Urzędu Gminy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w wersji elektronicznej https://bit.ly/2QErVqF

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

 

10-01-2020

Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Akademia Kompetencji Cyfrowych"

Zapraszamy do składania wniosków o udział w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do osób powyżej 25. roku życia w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Gniezno", w jednym z pięciu modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”,
2. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
3. „Działam w sieciach społecznościowych”,
4. „Tworzę własną stronę internetową, blog”,
5. „Rolnik w sieci”.

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno (wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta), w formie elektronicznej na adres mailowy rekrutacja.gminagniezno@idsl.pl  lub pocztą na adres Urzędu Gminy do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w wersji elektronicznej >>kliknij<<

O ostatecznych terminach szkoleń poinformujemy Państwa po zakończeniu rekrutacji i sporządzeniu listy uczestników poszczególnych paneli szkoleniowych.

Szkolenia rozpoczną się w lutym 2020 roku.

 

04-01-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 05.01.2020

Ostrzeżenie 2/2020

Ważne:
Od: 2020-01-05 00:00
Do: 2020-01-05 09:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia: 90%

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°.


Synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Czas wydania: 2020-01-04 20:28
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

04-01-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 04.01.2020

Ostrzeżenie 1/2020

Ważne:
Od: 2020-01-04 15:00
Do: 2020-01-04 22:00

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu i północnego zachodu.

 


synoptyk IMGW-PIB: Lech Buchert

Czas wydania: 2020-01-04 11:27
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

04-01-2020

Rejestr BDO - ważna informacja dla przedsiębiorców

W związku z wchodzącymi z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianami w zakresie gospodarowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpady zobowiązani są do wpisania swoich firm do rejestru BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO:

- sklepy spożywcze,

- sklepy wielkopowierzchniowe,

- firmy budowlane, remontowe,

- gabinety lekarskie, stomatologiczne,

- gabinety kosmetyczne,

- zakłady fryzjerskie,

- producenci baterii i akumulatorów,

- producenci pojazdów,

- producenci opakowań,

- importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,

- rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha,

- warsztaty rzemieślnicze,

- prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Sprawdź czy powinieneś wpisać swoją firmę do rejestru BDO  https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/.

Wniosek o wpis do rejestru BDO skład się do Marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Jak załatwić sprawę sprawdź tutaj: https://bip.umww.pl/292---293---k_2---k_17---rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach

 Aktualny katalog odpadów dostępny jest pod adresem:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

02-01-2020

Ostrzeżenie meteorologiczne 30.12.2019

Ostrzeżenie 63/2019

Ważne:
Od: 2019-12-30 02:00
Do: 2019-12-30 08:00

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2019-12-29 13:30

29-12-2019

XIX Sesja Rady Gminy

 XIX Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Nr XV, XVI i XVII
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020,
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020
c) wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+”
d) nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko
e) zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie statutu Gminy Gniezno
f)  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno
g) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
h) uchwały budżetowej na 2020 rok
i)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
8. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gniezno w sprawie sytuacji finansów jednostek   samorządu terytorialnego
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie  obrad XIX sesji  Rady Gminy.

Zaproszenie

20-12-2019

Urząd Skarbowy zaprasza

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące tematyki obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego: ul. Spichrzowa 4 w dniu 03.01.2020 (piątek) o godz. 10.00.
Zainteresowanych przyjściem na spotkanie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą informację (telefonicznie-614237700 w. 711; lub mail:us.gniezno@mf.gov.pl).
17-12-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne 27-28.12.2019 r.

Ostrzeżenie 62/2019

Ważne:
Od: 2019-12-27 21:00
Do: 2019-12-28 08:00

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2019-12-27 13:44

27-12-2019

Spotkanie informacyjne - Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2020 roku

Spotkanie informacyjne
Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2020 roku

W dniu 13 grudnia 2019 roku Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, działający  Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, organizuje spotkanie informacyjne dla osób fizycznych zainteresowanych otwarciem firmy oraz dla przedsiębiorców szukających wsparcia finansowego dla swojej firmy.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w 2020 roku.

Spotkanie planowane jest w godzinach 9.30 - 13.00, w sali 2.46 Starostwa Powiatowego Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10.

Zgłoszenia i kontakt:
Zgłoszenia przyjmowane są w Gnieźnieńskim Punkcie Wspierania Biznesu, pod numerem telefonu 61 4240743 lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl
Termin zgłoszeń: do godz. 12.00, 12 grudnia 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

03-12-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne 03-04.12.2019

Komunikat IMGW-PIB Biura Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Od godz. 21:00 dnia 03.12.2019 do godz. 06:00 dnia 04.12.2019 prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak


03-12-2019

Ankieta dla mieszkańców sołectw "Wielkopolska Odnowa Wsi 2021 - 2030"

Ruszają prace nad nowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2021-2030”. Aby poznać potrzeby mieszkańców Urząd Marszałkowski stworzył ankietę, której wypełnienie pozwoli wskazać, gdzie i jakie wsparcie jest niezbędne. Wypełnione ankiety odesłać można do Urzędu Gminy Gniezno droga mailową na adres: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu. Ankieta w formie papierowej dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych ankiet mija w dniu 31 grudnia 2019 r.

Ankieta (pdf)

02-12-2019

Ruszają zapisy do tworzonego w Gminie Gniezno Klubu Seniora

Od dnia 2 grudnia mieszkańcy Gminy Gniezno mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach, które będą prowadzone w powstającym na Piekarach Klubie Seniora. Zgłoszenia przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy al. Reymonta 9-11. Wszelkie informacje można uzyskać w GOPS Gminy Gniezno lub telefonicznie 61 424-57-70

02-12-2019

XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 29 listopada 2019 r.

 

Informacja

o XVIII Sesji Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506ze zm.) zwołuję XVIII Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.

c) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok   od nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

29-11-2019

Ankieta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej informuje, że osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zainteresowane skorzystaniem z ulg w zakresie dojazdów komunikacją publiczną uprzejmie prosimy, przy okazji wizyty w Urzędzie Gminy, o wypełnienie stosownej ankiety. Ankietę można otrzymać w biurze podawczym Urzędu lub pobrać z naszej strony internetowej, link poniżej.

Ankieta (pdf)

29-11-2019

Szkolenie związane z ochroną ziemniaków oraz deszczowaniem roślin uprawnych

26-11-2019

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

20-11-2019

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczący ASF

18-11-2019

Bezpłatne spotkanie informacyjne (szkolenie) przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER"

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".
Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru
Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

Spotkanie odbędzie się 8-11-2019, godz. 10.00 - Sala sesyjna, UG Łubowo 1


Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami.


Prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl

18-11-2019

Ogłoszenie numer 13/2019

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ogłoszenie numer 13/2019

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.3 Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 29 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 172 312,00 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał + kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Warunki udzielania wsparcia:

1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2. Rozwój kapitału społecznego.

Cel szczegółowy 2.2 Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.3. Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu

3.  Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje - 1 operacja

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów" osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.2.3:

- oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,

- potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy,

- oświadczenie że projekt ma wpływ na świadomość proekologiczną mieszkańców

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Lub pod numerami telefonu 601 251 501 oraz +61 427 59 50.

Data ogłoszenia: 15.11.2019r.

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 2.2.3

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

- Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis  wraz z formularzem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów, z siedzibą w Łubowie 1, 62 - 260 Łubowo, tel. 61 427 59 50, e-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na LGD.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji przez LGD umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

15-11-2019

Ogłoszenie numer 12/2019

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

   

Ogłoszenie numer 12/2019

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 29 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 646 470,19 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych - max. 63,63%, organizacje pozarządowe - max. 90%, pozostali beneficjenci - max.50%.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał+kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia:

1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru.

3.  Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki

Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury - 9 sztuk

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów" osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1:

- oświadczenie o liczbie mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacja operacja według wzoru udostępnionego przez LGD,

- oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Lub pod numerami telefonu 601 251 501 oraz +61 427 59 50.

Data ogłoszenia: 15.11.2019r.

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1

- Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trakt Piastów" 2016-2023

- Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis  wraz z formularzem

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów, z siedzibą w Łubowie 1, 62 - 260 Łubowo, tel. 61 427 59 50, e-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na LGD.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji przez LGD umowy ramowej nr 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

15-11-2019

XVII Sesja Rady Gminy Gniezno

  Informacja o XVII Sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję  XVII Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
b) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
d) wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
e) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+"
f) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +"
g) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
h) przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego
7. Przedstawienie kierunków lokalnej polityki mieszkaniowej w zakresie gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

07-11-2019

Zabawa andrzejkowa dla seniorów

07-11-2019

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 31 października 2019 r.

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej  - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: inspektor ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej w Referacie gospodarki i rozwoju.

Podległość służbowa: Kierownik Referatu gospodarki i rozwoju.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  grudzień 2019 r.

 

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2) wykształcenie wyższe,

3) staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia w administracji publicznej

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) wykształcenie wyższe budowlane, 

2) wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,

3) znajomość przepisów ustaw: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

5) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

6) umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,

7) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

8) prawo jazdy kat. B.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi  będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
- Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
- Opracowywanie wniosków o dotacje budżetowe oraz dofinansowanie inwestycji i remontów ze źródeł pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Rozliczanie pozyskanych środków budżetowych i pozabudżetowych krajowych i unijnych,
- Opracowywanie programów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym,
- Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych,
- Nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego w gminie,
- Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną,
- Ustalanie potrzeb remontowych urządzeń komunalnych oraz nadzór nad utrzymaniem tych urządzeń,
- Opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji inwestycji dla potrzeb Rady Gminy i komisji Rady oraz Wójta,

Przyjmowanie i kontrola oraz opisywanie faktur pod względem merytorycznym, sporządzanie dokumentów PT i OT dotyczących zamknięcia inwestycji oraz przekazanie środków trwałych,

Uzgadnianie z referatem księgowości nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje na dzień 31 grudnia każdego roku,

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu i na terenie Gminy,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3)      dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

9)      podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

10)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy w Gnieźnie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Gniezno" w terminie

do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

31-10-2019

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 31 października 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Podinspektor

Podległość służbowa: Sekretarz

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  grudzień 2019 r.

                                                                                   

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1)        spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a)        obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        nieposzlakowana opinia,

e)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,

2)        wykształcenie wyższe,

3)        staż pracy: co najmniej 5 lat.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) preferowany kierunek: zarządzanie, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, administracja, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, studia menedżerskie,

2) znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o sporcie,

3) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,

4) znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,

5) doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych,

6) staż pracy w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,

7) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

8) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

9) umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

10) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

11) dyspozycyjność.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
 2. opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 3. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
 5. współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in. z organizacjami pozarządowymi;
 6. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy..." zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
 7. kontrola merytoryczna prawidłowości realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje sektora pozarządowego;
 8. organizowanie konsultacji społecznych;
 9. nadzór merytoryczny i kontrola nad zadaniami wykonywanymi w zakresie funduszu sołeckiego;

10.   przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami;

11.   prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego;

12.   organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego;

13.   sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju;

14.   przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego;

15.   Przygotowywanie i prowadzenie postępowań na udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) zaświadczenie  lekarskie o  stanie zdrowia kandydata,

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

10) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji",
w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

31-10-2019

XVI Sesja Rady Gminy Gniezno

  Informacja na XVI Sesję Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 października 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z X, XIII i XIV sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019r.i jej przyjęcie.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c) ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023
d) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023
e) przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno,
f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiącej własność Państwa Teresy i Kazimierza Ch., położonej we wsi Lubochnia w celu połączenia dwóch dróg gminnych,
g) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne
h) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne 
i)  zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno
j)  zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
k) ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno
l)  zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
m) zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
n) powołania, ustalenia składu osobowego i  przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno
o) zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
10. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie  obrad XVI sesji  Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

21-10-2019

Kurenda - odbiór odpadów z prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 17 października 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Podinspektor

Podległość służbowa: Sekretarz

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  listopad 2019 r.

                                                                                   

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1)        spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a)        obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        nieposzlakowana opinia,

e)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2)        wykształcenie wyższe,

3)        staż pracy: co najmniej 5 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)   preferowany kierunek: zarządzanie, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, administracja, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, studia menedżerskie,

2)   znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o sporcie,

3)    znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata,

4)    znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,

5)    ukończył/ła kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej, doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych,

6)   staż pracy w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej,

7)   wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

8)   biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

9)   umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

10)     predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

11)     dyspozycyjność.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
 2. opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 3. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
 5. współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in. z organizacjami pozarządowymi;
 6. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy..." zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. kontrola merytoryczna prawidłowości realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje sektora pozarządowego;
 8. organizowanie konsultacji społecznych;
 9. nadzór merytoryczny i kontrola nad zadaniami wykonywanymi w zakresie funduszu sołeckiego;

10.   przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami;

11.   prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego;

12.   organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego;

13.   sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju;

14.   przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego;

15.   Przygotowywanie i prowadzenie postępowań na udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3)      dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      zaświadczenie  lekarskie o  stanie zdrowia kandydata,

8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

10)   podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

11)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji", w terminie do dnia 28 października 2019 r.  do godz. 12.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3)Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

 

 

 

 

 

18-10-2019

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Gniezno otrzymali stypendia

W dniu 17 października 2019 roku Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka wraz z przewodniczącym komisji oświaty Marianem Kaźmierczakiem wręczyli stypendia zamieszkałym na terenie naszej Gminy uczniom. Stypendia na wniosek Gminnej Komisji Stypendialnej przyznaje Wójt Gminy Gniezno, a dzieci wyróżniane są za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Stypendia za rok szkolny 2018/2019 otrzymali:

 • Natalia Berlik
 • Magdalena Cisielska
 • Maria Ciesielska
 • Michał Domagała
 • Mikołaj Gubała
 • Maciej Kaniewski
 • Kacper Majchrzak
 • Dominika Pejka
 • Agnieszka Pietraszak
 • Julia Pietrzak
 • Magdalena Pietrzak
 • Dominik Przybysz
 • Antoni Raczyński
 • Aleksandra Rożek
 • Maja Schlabs
 • Julia Skoczeń
 • Maria Stachowiak
 • Nikodem Stachowicz
 • Wiktoria Stachowicz
 • Wiktoria Szarzyńska
 • Beata Szczepankiewicz
 • Agata Szymańska
 • Maria Tanaś
 • Adam Wiśniewski
 • Dominika Zieleniewicz

Wszystkim nagrodzonym dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom najszczersze gratulacje.

18-10-2019

Przedszkolaki ze Szczytnik biją rekord

Przedszkolaki z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnika Duchownych wzięły udział w  biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Inicjatorem zaangażowania w akcję dzieci ze Szczytnik Duchownych była Pani Magdalena Woźniak. W akcję włączył się także radny Rady Gminy Gniezno Jakub Fryza, który dopomógł w organizacji przedsięwzięcia.

Od godziny 12:00 do 12:30 setka dzieci przy pomocy pracowników Służby Więziennej z Gębarzewa, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie Smykowym wspólnie prowadzili akcję udzielania pierwszej pomocy. Po godzinie 12:30 do udziału w nauce ratowania ludzkiego życia włączyli się także uczniowie ze szkoły podstawowej w Szczytnikach Duchownych.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla inicjatorów projektu.

 

18-10-2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych

16-10-2019

Rozpoczęła się przebudowa ul. Jóźwiaka w Goślinowie

14. października rozpoczęły się prace drogowe związane z przebudową ul. Jóźwiaka w Goślinowie.  Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 158,50m. Głównym celem jest poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni, zapewnienie bezpiecznej komunikacji i prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych. Jezdnia wykonana zostanie z kostki betonowej. Zakończenie prac planowane jest do 15 listopada br. Wykonawcą jest Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna. Całkowita wartość inwestycji realizowanej ze środków budżetu gminy to 148 775,45 zł.

 

16-10-2019

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zbliża się sezon zimowy, a wraz z nim pojawiają się zagrożenia wynikające pośrednio i bezpośrednio z obniżenia temperatury zewnętrznej. Już na początku października pragnę przypomnieć wszystkim Właścicielom, Zarządcom, oraz Użytkownikom budynków w Powiecie Gnieźnieńskim o podstawowych zagrożeniach w okresie zimowym w tym: o konieczności odśnieżania dachów – w szczególności budynków z dachami płaskimi, wykonywania bieżących przeglądów instalacji kominowych, oraz bezpieczeństwie przeciwpożarowym budynków w okresie zimowym.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie internetowej PINB (link)

11-10-2019

Komunikat

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - obowiązuje od dnia 10 października 2019r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019r. do godz. 23:59.
08-10-2019

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy dla rolników, u których powstały szkody w uprawach rolnych

IR-VIII.7154.76.2019.1                                           Poznań, 30.09.2019 r.

Panie, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Wielkopolskiego wg rozdzielnika Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie §13v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz, U. poz. 187, ze zm.) ogłosił, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa ) oraz na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2019).

Stawka pomocy, o której mowa wynosi:
1) 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych (UZ). Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych (UZ). Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych (UZ), i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

4) 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych (UZ), i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.


Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, ze zm.). Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl ).

Powyższa pomoc będzie udzielana:
1) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo


2) w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.


Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Zbigniew Król

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

03-10-2019

Informacja ARiMR - szkolenie dla rolników

02-10-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

30-09-2019

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Gniezno ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Gniezno.(treść ogłoszeń - kliknij tutaj )
26-09-2019

Utrudnienia w ruchu 28.09.2019 r.

Szanowni Państwo!

W dniu 28.09.2019 - sobota, wystąpią znaczne utrudnienia komunikacyjne. Powodem jest impreza sportowa Lubochnia Adventure Race. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Spodziewane utrudnienia w ruchu spowodowane organizacją imprezy sportowej Lubochnia Adventure Race w dniu 28.09.2019 r. w godz. 11:00 -15:00 (sobota) wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy. Zmiana organizacji ruchu na czas zawodów dotyczyć będzie:

- droga powiatowa nr 2214P - Gniezno - Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Lubochnia - Krzyżówka,

- droga gminna nr 287028P Kalina - Wierzbiczany,

- droga gminna nr 287008P Jankowo Dolne - Wierzbiczany - Wola Skorzęcka,

- droga gminna nr 287029P Wierzbiczany - Lubochnia,

- droga gminna nr 163 gr. gminy - Wymysłowo,

W związku z utrudnieniami na w/w drogach wprowadzone zostanie:

zamknięcie drogi powiatowej nr 2214P oraz drogi gminnej Jankowo Dolne-Wierzbiczany,Wierzbiczany - Lubochnia - w miejscu zamknięcia drogi ruchem kierować będzie Policja lub osoba uprawniona do kierowania ruchem,

zamknięcie wszystkich pozostałych skrzyżowań po stronie, na której będą uczestnicy imprezy. Skrzyżowania będą pod kontrolą służb organizatorów imprezy: Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerzy lub osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Projekt zamknięcia dróg opracowano na podstawie ustawy „Prawo o ruchu drogowym"( Dz.U. 2018 poz. 1990 z dnia 09.10.2018r.) w porozumieniu z odpowiedzialnymi organami jak również na podstawie projektu organizacji ruchu wykonanym przez Biuro Inżynieryjno-Techniczne.

20-09-2019

Spotkanie informacyjne „Pierwszy biznes - dofinansowanie na start firmy"

Spotkanie informacyjne „Pierwszy biznes - dofinansowanie na start firmy"

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, zaprasza osoby planujące otwarcie własnego biznesu na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia finansowego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 3 października 2019 roku, w godzinach 10.00-13.30, w sali 2.46 Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10.

Zgłoszenia i kontakt: Zgłoszenia przyjmowane są w Gnieźnieńskim Punkcie Wspierania Biznesu, pod numerem telefonu:/61/424-07-43lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl

Termin zgłoszeń: do 1 października 2019r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Program spotkania (pdf)

19-09-2019

Spotkanie informacyjne „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa Oddział Gniezno, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zapraszają przedsiębiorców z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego na spotkanie informacyjne pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 października 2019 w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

Program spotkania:

🔹 9.30 - 10.00 rejestracja uczestników
🔹 10.00 - 10.15 powitanie oraz wprowadzenie w tematykę konferencji
🔹 10.15 - 12.15 - I część spotkania
Przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Tematyka:
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
♻️ Ekopłatnik – zasady korzystania z programu
♻️ Opłata produktowa
♻️ Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów – zasady wypełniania, podstawowe błędy popełniania podczas wypełniania formularza
♻️ Wpis do rejestru, aktualizacja, wykreślenie (BDO)
🔹12.15 -12. 45 przerwa kawowa
🔹12.45 -13. 45 - II część spotkania
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
Tematyka:
♻️ Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod nr telefonu 61 424 07 48 lub na adres e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.

18-09-2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 12 września 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. księgowości w Referacie Księgowo - Finansowym

Podległość służbowa: Zastępca Skarbnika

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2019 r.

 

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2) wykształcenie wyższe,

3) staż pracy: co najmniej 5 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2) znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa  o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

3) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

4) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

5) umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

6) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

7) prawo jazdy kat. B.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test  z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rejestru zakupów towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT,

2) prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) terminowe i prawidłowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów i wydatków polegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

4) przyjmowanie i kontrola cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży od jednostek budżetowych poległych gminie,

5) sprawdzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 za Urząd Gminy,

6) sprawdzanie deklaracji zbiorczej VAT dla Gminy Gniezno,

7) generowanie i kontrola pliku JPK i przesłanie do urzędu skarbowego,

8) bieżące monitorowanie zmian w przepisach dotyczących VAT,

9) udział w pracach komisji inwetaryzacyjnej i rozliczanie inwentaryzacji,

10) prowadzenie rejestru środków trwałych,

11) rozliczanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze, w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

9) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Gniezno", w terminie do dnia 23 września 2019 r. do godz. 14.00.

 

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1) Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3) Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

 

12-09-2019

Informacja o utrudnieniach w ruchu dnia 15.09.2019 w związku z Biegiem Lechitów

11-09-2019

Terminarz zebrań sołeckich

Lp.

Data

Godzina

Sołtys

Wieś

1.

05.09.2019

18:00

Marek Słomczewski

Wierzbiczany

2.

05.09.2019

20:00

Kazimierz Bułakowski

Wola Skorzęcka

3.

09.09.2019

18:00

Czesława Budzyńska

Braciszewo

4.

10.09.2019

20:00

Paulina Andrzejewska

Kalina

5.

11.09.2019

18:00

Melania Świtała

Wełnica

6.

11.09.2019

20:00

Roman Solarek

Skiereszewo

7.

12.09.2019

18:00

Lech Tubacki

Jankowo Dolne

8.

12.09.2019

20:00

Edmund Paluch

Lulkowo

9.

13.09.2019

18:00

Magdalena Sekulska

Osiniec

10.

13.09.2019

20:00

Magdalena Bartkowiak

Szczytniki Duchowne

11.

17.09.2019

18:00

Bolesław Dziel

Strzyżewo Paczkowe

12.

17.09.2019

20:00

Grzegorz Klat

Strzyżewo Smykowe

13.

18.09.2019

18:00

Joanna Janiak

Modliszewo

14.

18.09.2019

20:00

Piotr Sobański

Modliszewko

15.

19.09.2019

18:00

Edward Sikorski

Obora

16.

19.09.2019

20:00

Elżbieta Łuczak

Obórka

17.

20.09.2019

18:00

Krzysztof Kubasiak

Strzyżewo Kościelne

18.

20.09.2019

19:00

Eugeniusz Leśny

Ganina

19.

20.09.2019

20:00

Marek Nowak

Dębówiec

20.

23.09.2019

18:00

Iwona Budzyńska

Piekary

21.

23.09.2019

20:00

Wioletta Nawrocka

Goślinowo

22.

24.09.2019

18:00

Ewa Siekierska

Łabiszynek

23.

24.09.2019

20:00

Kamila Butrymowicz

Napoleonowo

24.

25.09.2019

18:00

Sylwia Pałczyńska

Krzyszczewo

25.

25.09.2019

20:00

Justyna Święciochowska

Pyszczyn

26.

26.09.2019

19:00

Sławomir Nitkowski

Lubochnia

27.

27.09.2019

18:00

Grzegorz Łykowski

Pyszczynek

28.

27.09.2019

19:00

Grzegorz Janka

Mączniki

29.

27.09.2019

20:00

Agata Rezgui

Zdziechowa

30.

30.09.2019

18:00

Sławomir Kujawa

Mnichowo

31.

30.09.2019

20:00

Ryszard Majewski

Dalki

05-09-2019

Wybór Partnera

04-09-2019

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

02-09-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 11:51 dnia 29.08.2019 do godz. 18:00 dnia 01.09.201 w dalszym ciągu prognozuje się upał. Temperatura maksymalna przejściowo w piątek od 27°Cdo 30°C, później od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Od godz. 17:00 dnia 29.08.2019 do godz. 01:00 dnia 30.08.2019 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.(zmiana komunikatu 51   pełna treść komunikat 53 - kliknij tutaj )

29-08-2019

Świetlice w Gminie Gniezno

Rusza strona internetowa poświęcona wynajmowi świetlic wiejskich w Gminie Gniezno. Pod adresem http://swietlicegminagniezno.idsl.pl zainteresowani zorganizowaniem rodzinnych uroczystości mieszkańcy znajdą m.in. cennik, zdjęcia z wnętrz oraz kontakt do opiekunów poszczególnych budynków. Koszt wynajmu świetlicy waha się od 250,00 do 900,00 złotych za organizację wydarzenia. Niższe, niż dotąd ceny są wynikiem wprowadzonego w kwietniu nowego regulaminu wynajmu świetlic wiejskich, który zaproponowała wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka. W Gminie Gniezno działa obecnie 17 świetlic, w których organizowane są m.in. spotkania kół gospodyń wiejskich, spotkania mieszkańców z przedstawicielami agencji rolnych czy też na stałe już wpisane w kalendarz wydarzenia kulturalno-społeczne. 


 

23-08-2019

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z naprawą nawierzchni przejazdu kolejowego w Wymysłowie

20-08-2019

Wodociąg w Wełnicy

Osiedle Jesienne w miejscowości Wełnica wzbogaciło się o 720 m metrów nowej sieci wodociągowej. W wyniku przetargu wyłoniono ofertę, która opiewała na kwotę 66 200,00 złotych. Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 i 110 mm rozpoczęła się w połowie lipca 2019 roku, a odbiór nastąpił 5 sierpnia. Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem.

12-08-2019

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02‑IZ.00‑30‑001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm), Gmina Gniezno z siedzibą przy ulicy Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

 

1.       Cel i opis projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

a)      Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b)      Wsparcie poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny, w szczególności usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

c)       Wsparcie tworzenia miejsc pobytu dziennego/pobytu całodobowego.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie poprzez: zaspokojenie potrzeb socjalnych i bytowych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, prowadzenie działań terapeutycznych, prowadzenie wsparcia indywidualnego specjalistycznego poprzez działalność m.in. psychologa, prawnika itp.

2.       Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Gniezno przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

 

3.       Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Opis dotychczasowej działalności potencjalnego partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia (w szczególności w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jeśli dotyczy) oraz działalności związanej z usługami społecznymi (załącznik nr 1).

b)      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. 2 (załącznik nr 1).

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem (załącznik nr 1).

d)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projekcie (załącznik nr 1)

e)      Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

f)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

g)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

h)      Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniami.

 

4.       Wymagania wobec partnera:

a)      Partner jest podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3. Ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

b)      Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

 

5.       Kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera:

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt 3 e - 3 g)

b) Opis dotychczasowej działalności potencjalnego partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia (zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jeśli dotyczy) oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 20 pkt

c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. 2. Max. 40 pkt.

d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 20 pkt.

e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 20 pkt.

 

6.       Termin składania ofert:

Oferta w formacie .doc, docx lub .pdf należy przesłać do dnia 03.09.2019 r. do godziny 8.00 na adres e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno (w przypadku ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu).

 

Treść ogłoszenia do pobrania wraz z załącznikiem (pdf)

12-08-2019

Urząd Gminy - dzień wolny

Wójt Gminy Gniezno  zarządzeniem 58/2019 - w zamian za pracę w dniu 3 sierpnia 2019r. - ustalił dzień 16 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy Gniezno (zarządzenie - kliknij tutaj )
01-08-2019

Można składać wnioski na świadczenia Rodzina 500+ i Dobry Start

Przypominamy, że od 1 sierpnia, czyli od dziś można składać wnioski w wersji papierowej w programach Dobry Start oraz Rodzina 500+.

Wnioski programu można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

DOBRY START

https://gopsgniezno.naszops.pl/.../wniosek-o-przyznanie-swiad...

https://gopsgniezno.naszops.pl/.../p.../zalacznik-1528369005.pdf

RODZINA 500+

https://www.gov.pl/.../S.../6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

https://www.gov.pl/.../S.../b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

 

  

  

01-08-2019

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś mija 75 rocznica wybuchu jednego z najważniejszych polskich powstań – Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 tzw. Godzinie „W” oddziały Armii Krajowej wystąpiły zbrojnie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Walki trwały do 3 października 1944 roku, straty wojsk polskich szacowane są na około 16 tysięcy zabitych i zaginionych. Za wzniecenie powstania Adolf Hitler rozkazał „zamordować miasto”, a jego generałowie skwapliwie wypełnili to polecenie. W masakrach urządzanych przez niemieckie oddziały zginęło między 150 a 200 tysięcy warszawiaków. Tylko podczas tzw. Rzezi Woli między 5 a 7 sierpnia, czyli w ciągu trzech dni, Niemcy zamordowali od 30 do 65 tysięcy polskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Po 63 dniach walk w nocy z 2 na 3 października 1944 roku podpisany został „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

  

01-08-2019

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W niedzielę 28 lipca odbyły się wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uprawnione do głosowania były 1644 osoby. Komisja wydała 90 kart do głosowania, z czego głosów ważnych także było 90. Frekwencja wyniosła niecałe 5,5 %. W wyniku wyborów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrani zostali Panowie Piotr Gozdecki oraz Andrzej Frankiewicz. Serdeczne gratulacje.

 

29-07-2019

Gmina Gniezno z dotacją na zakup sadzonek

Czterdzieści nowych lip zostanie posadzonych na terenie Gminy Gniezno dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Wartość dotacji na zakup sadzonek to 9000 złotych. Drzewa zostaną zasadzone do połowy października. W ubiegłym roku, również dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zasadzono także 40 miododajnych drzew. Lipy zostały posadzone w pasie drogowym miedzy Modliszewem a Modliszewkiem. W tym roku Gmina Gniezno przeznaczy łącznie na nowe krzewy i drzewa około 14 tysięcy złotych. Na utrzymanie zieleni w Gminie wydawanych jest co roku około 47 tysięcy złotych.

 

12-07-2019

ASF - Hodowco nie daj się pokonać!

11-07-2019

Bezpieczeństwo podczas żniw

11-07-2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 - lista zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

08-07-2019

Kurenda - przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą

 

Kurenda

Wójt Gminy Gniezno informuje, iż Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach podał w dniu 1 lipca 2019 roku informację (5 raport) o klimatycznym bilansie wodnym dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym. Z powyższego komunikatu wynika, iż na terenie Gminy Gniezno wystąpiło zagrożenie wystąpienia suszy dla zbóż ozimych i jarych oraz kukurydzy.

W związku z powyższym informujemy, iż producenci rolni, u których wystąpiły znaczne straty w uprawach rolnych tj. zboża ozime i jare, rzepak ozimy, rośliny strączkowe oraz kukurydza, spowodowane suszą, mogą składać do tut. Urzędu wnioski o oszacowanie przedmiotowych strat przez Zespół Komisji powołany Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego.

Wnioski składać należy w terminie do 15 lipca 2019 roku. Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Gniezno (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 9, strona internetowa urzędu ). Wnioski należy wypełniać zgodnie z wnioskiem obszarowym składanym do ARiMR.

 

Maria Suplicka

Wójt Gminy Gniezno

02-07-2019

Nowe formularze podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie Urzędu Gminy (link do strony) . Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy.
02-07-2019

Chór „Imo Pectore” wystąpił podczas promocji habilitacyjnych i doktorskich UAM w Poznaniu

W piątek 14.06.2019r Chór „Imo Pectore" Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, miał okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tego dnia bowiem odbywały się promocje habilitacyjne i doktorskie Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Koncert podczas uroczystości uwieńczył całoroczną pracę zespołu, obfitującą w wiele sukcesów w roku szkolnym 2018/2019. Najważniejsze z nich to: udział w Narodowym Śpiewaniu podczas listopadowego koncertu w Filharmonii Kaliskiej, Złote Pasmo Regionu Wielkopolski Wschodniej Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019 oraz Dyplom Złoty VIII Konkursu dla Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska" 2019.

Zespół pod kierunkiem Agnieszki Ciesielskiej - Pawlak jest jedyną dziecięcą grupą śpiewaczą powiatu gnieźnieńskiego uczestniczącą w Akademii Chóralnej. Projekt ten promujący chóralistykę i śpiew w szkołach podstawowych i średnich jest kontynuacją działań Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska".

24-06-2019

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Informujemy, że od 17 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędy Gminy Gniezno dostępny wyłożono do wglądu spis uprawnionych do głosowania w trybie art. 28 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych. Spis dostępny jest w godzinach pracy urzędu w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 (parter).
17-06-2019

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

11-06-2019

Raport o stanie Gminy Gniezno

Po raz pierwszy w historii Gminy Gniezno sporządzony został RAPORT O STANIE GMINY GNIEZNO. Aby być w zgodzie z nowymi założeniami ustawy o samorządzie gminnym gospodarz terenu przygotowuje taki dokument do 31 maja każdego roku. Co roku mieszkańcom Gminy Gniezno będą przedstawiane szczegółowe dane, które pokażą jak się ona zmienia. Raport opisuje gminę pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem.    Raport część 1        Raport część 2

06-06-2019

WIR - informacja

Aktywny Sołtys

04-06-2019

Urząd Statystyczny informuje

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:
- Czerwcowe badanie rolnicze,
- Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów.
Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.html
Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT
04-06-2019

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Gniezno z prośbą o dokonanie wyboru ławników: 

- do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

3 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do Sądu Rejonowego Gnieźnie:

1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie. 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). 

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Gniezno, pok. 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno: www.urzadgminy.gniezno.pl

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Uwaga! Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatniew wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie https://ems.ms.gov.pl/) albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniezno, w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno, 62-200 Gniezno, AL. Reymonta 9-11. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udzielają pracownicy Urzędu Gminy Gniezno pod numerem telefonu: (61) 424 57 59

 

Opłaty:

1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 usp).
Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli - od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp).

2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

 

(-)Mariusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Gniezno, 31 maja 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

04-06-2019

Mali szachiści

27 maja 2019r w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbył się TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI  DNIA DZIECKA. Przedszkole GMINY GNIEZNO w Zdziechowie  reprezentowało aż 15 miłośników gry królewskiej. Turniej rozgrywany był w formule 6 rund po 10’ na zawodnika. W czasie turnieju opiekę nad szachistami sprawowali rodzice przedszkolaków, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu i jednocześnie zainteresowaniu grą. Mali szachiści już od 2 lat trenują szachy  w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez instruktora szachowego p. Monikę Berlik. Zajęcia szachowe odbywają się 2 razy w tygodniu i  cieszą się dużą popularnością. Ogromne gratulacje dla młodych szachistów! Oto wyniki turnieju:
Dziewczynki:
1. Ewa "Ewka" Szeszycka Przedszkole Pszczółka Maja
2. Lana Gumienna  Przedszkole Zdziechowa
3. Gabriela Noskiewicz Przedszkole Zdziechowa
Chłopcy:
1. Oliwier Radwański Przedszkole Prymus
2. Michał Kaczmarek Przedszkole Zdziechowa
3. Franciszek Błochowiak Przedszkole Wesołe Nutki

04-06-2019

Mamy nową szkołę!

Nowy budynek szkoły w Zdziechowie ukończony zgodnie z planem. Budowa szkoły jest częścią największej inwestycji Gminy Gniezno. Odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie są już w posiadaniu inwestora. Wójt Gminy Maria Suplicka wraz z radnymi Gminy Gniezno odwiedzili szkołę, w której 2 września b.r. rozpoczną naukę nasze dzieci.

 


 

 

31-05-2019

Kurenda

GOSiR zaprasza


20-05-2019

XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan serdecznie zaprasza reprezentacje Wsi oraz Sołtysów do udziału w XX  Regionalnym Pojedynku Sportowym Mieszkańców Wsi i Sołtysów,  który odbędzie się w dniu 30.06.2019r. na Boisku Sportowym w Bieganowie, Gmina Kołaczkowo k/Wrześni - od godz. 15.00.  Zgłoszenia ekip należy dokonać do dnia 25 czerwca 2019 roku na adres Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 40/41, smw-gniezno@wp.pl, tel./fax 61 426-33-29lub 509 194 388 – kierownik projektu Agnieszka Frąckowiak.
Regulamin   Karta zgłoszeniowa drużyny.

20-05-2019

ARiMR

 Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu informuje, iż w związku z upływającym 31 maja br. terminem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus, w dniach od 20 maja do 31 maja 2019 roku biura powiatowe wielkopolskiej ARiMR będą czynne w godzinach od 7:30 do 18:00. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z obsługą aplikacji rolnicy mogą zgłaszać się do lokalnych biur ARiMR i skorzystać z przygotowanej pomocy technicznej. Wydłużone godziny pracy wielkopolskiej Agencji to także dodatkowa okazja dla kół gospodyń wiejskich do składania wniosków o pomoc na 2019 r.

17-05-2019

Konkurs w Szczytnikach Duchownych

Wójt Gminy Gniezno, zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 13 maja 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im.ks Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny komplet wymaganych dokumentów złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno do dnia 27 maja 2019r., do godz. 1500. Pełna treść zarządzenia (kliknij tutaj)
13-05-2019

Fundusze Europejskie

20 maja 2019 r. w godzinach 10:00-13:00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbędzie się dyżur konsultanta z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Poznania. Podczas tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) Funduszy Europejskich można będzie bezpłatnie skorzystać z konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich. 


 

10-05-2019

Informacja ZDR

 Przewodnicząca "Gminnego Koła Związku Dużych Rodzin 3+" zaprasza na spotkanie członków oraz sympatyków "Związku Dużych Rodzin 3+" - Koło Gminne Gniezno. Zebranie odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie.
10-05-2019

Informacja

09-05-2019

Życzenia od Prezydenta RP

30-04-2019

Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego

Od 1994 roku przybywa na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. W tym roku w dniu 26 maja 2019 r., po raz 26. polscy samorządowcy będą dziękować Matce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosić o pomoc w wypełnianiu samorządowych powinności służących dobru ogólnemu. Tegoroczna Pielgrzymka odbywa się w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, co daje dodatkową refleksję o zachowaniu wartości chrześcijańskich w świecie współczesnym i o konieczności dokonywania wyborów. Konferencja poprzedzająca Mszę Św. w intencji wspólnot samorządowych odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w dniu wyborów europejskich”.(więcej informacji - kliknij tutaj)
30-04-2019

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zmiana opłat za wywóz odpadów

 

Dlaczego wzrastają koszty odbioru odpadów?

Nowe przepisy, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów oraz podwyżka między innymi kosztów energii elektrycznej to główne powody zwiększenia cen za wywóz odpadów w Gminie Gniezno. Ostatnia zmiana stawki za wywóz nieczystości stałych miała miejsce w 2016 roku. Od trzech lat wzrastały koszty wywozu odpadów komunalnych, a wzrost cen pokrywany był z budżetu gminy. W roku 2018 Gmina Gniezno dopłaciła do gospodarki odpadami  kwotę około 400 000 zł.

Na wzrost cen wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów zagospodarowania odpadów jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska zobowiązujące gminy do dodatkowego wydzielenia odpadów BIO.

Z tych powodów wiele gmin, miast i związków międzygminnych zmuszonych zostało, aby zweryfikować koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a to z kolei wpływa
na podwyżki cen dla mieszkańców.

Rada Gminy Gniezno w marcu 2019 r. podjęła nową uchwałę o opłatach za wywóz nieczystości stałych.

 

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MAJA 2019 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA/M-C

SELEKCJA

14,00 zł/os.

NIESELEKCJA

27,00 zł/os.

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW I WIELKOŚĆ POJEMNIKA

STAWKA/M-C

120L- SELEKCJA

53,00 zł/poj.

240L- SELEKCJA

76,00 zł/poj.

1100L- SELEKCJA

330,00 zł/poj.

120L- NIESELEKCJA

79,00 zł/poj.

240L- NIESELEKCJA

113,00 zł/poj.

1100L- NIESELEKCJA

494,00 zł/poj.

 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA

SELEKCJA

180,00 zł/rok

NIESELEKCJA

270,00 zł/ rok

 

 

30-04-2019

WIR - informacja

Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej

26-04-2019

Starostwo Powiatowe

 Informujemy, iż dnia 29 kwietnia 2019 roku zostanie uruchomiona strona dotycząca elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego na rok szkolny 2019/2020. Będzie można skorzystać z opublikowanego informatora, a od dnia 13 maja 2019 roku uczniowie będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Link:  http://nabor.pcss.pl/. Proszę zwrócić uwagę, iż osobna jest ikonka dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalne) i dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową (szkoły ponadpodstawowe).
26-04-2019

KOWR

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVIII edycji "Programu Stypendiów Pornastowych 2019/2020". Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim  2019/2020"  program   adresowany   jest   tylko   do   maturzystów,   którzy   ukończyli   szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)

 

26-04-2019

Informacja

 Z przyjemnością informujemy, że za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Gniezno został otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych. Punkt ten znajduje się na parterze, pok. nr 5 i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o profil zaufany. Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu potrzebny jest tylko ważny dowód osobisty. (więcej informacji - kliknij tutaj)
23-04-2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Gniezno zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454) informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i  dostarczenie go do Urzędu Gminy Gniezno w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 roku. Druki zgłoszenia wysłane zostaną do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniezno. Pobrać je można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE”) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno - pokój nr 9. W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Wójt Gminy Gniezno będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Jednocześnie informuję, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowa oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Przypominam ponadto, iż zgodnie z Uchwałą nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno, Rozdział 4. § 16 ust. 3 „właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do przechowywania przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w celu okazania tych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli”.(pełna treść dokumentu - kliknij tutaj
16-04-2019

Kiermasz świąteczny

 W środę, 17 kwietnia, na parterze budynku  Urzędu Gminy Gniezno przy ul. Reymonta 9 od godziny 10.00 odbywać się będzie Kiermasz Świąteczny. W kiermaszu udział wezmą gminne koła gospodyń wiejskich ze Strzyżewa Paczkowego, Modliszewa i Modliszewka, Stowarzyszenie Integracja ze Szczytnik Duchownych oraz lokalny producent miodu. Kupić będzie można ozdoby świąteczne, stroiki, mazurki i baby wielkanocne czy chleb z własnego wypieku. Nie zabraknie także coraz bardziej popularnych produktów bezglutenowych.
11-04-2019

Strajk w szkołach

W Gminie Gniezno udział w strajku zadeklarowały wszystkie szkoły. Do strajku nie przystępuje Przedszkole w Zdziechowie. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika że egzaminy ósmoklasisty i klas III gimnazjum zostaną przeprowadzone w wyznaczonych terminach. Dyrektorzy szkół zgłosili zagrożenie egzaminu w części dotyczącej języka obcego.
W przypadku rozpoczęcia strajku od dnia 8 kwietnia br. w przedszkolach i szkołach dla dzieci i uczniów, które w tych dniach będą obecne w palcówkach, zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Opiekę nad dziećmi i uczniami będzie sprawował personel, który nie przystępuje do strajku. Dla dzieci i uczniów, którzy do tej pory korzystali w placówkach z posiłków i dowozów w okresie strajku  posiłki oraz dowóz i odwóz zostaną zapewnione.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „ Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę  poza obiektami należącymi do tych jednostek”.
Sytuacja związana z planowanym strajkiem i organizacją opieki nad dziećmi i uczniami  w placówkach oświatowych jest na bieżąco monitorowana przez organ prowadzący. Informacji o terminie zakończenia strajku i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych należy zasięgać u dyrektorów placówek oświatowych.
05-04-2019

Archives