Aktualności w skrócie...

Konkursy w Goślinowie i Zdziechowie

Wójt Gminy Gniezno ogłosił konkursy na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie oraz Dyrektora Przedszkola gminy Gniezno w Zdziechowie.

Informacja o ogłoszeniu naboru

LGD"Trakt Piastów" informuje

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

LGD "Trakt Piastów"

 W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach konkursu grantowego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".
Zakres szkolenia:
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku  celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:
Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.
27 kwietnia 2017 r., godz. 18:00, Świetlica Wiejska w Czerlejnku, ul. Jesionowa 24.
Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:
biuro@lgdtraktpiastow.pl
a.nowak@lgdtraktpiastow.pl
24-04-2017

Konkursy w Goślinowie i Zdziechowie

Wójt Gminy Gniezno, zarządzeniem Nr 14/2017 i 15/2017 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ogłosił konkursy na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie oraz Dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursów powinny komplet wymaganych dokumentów złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno do dnia 15 maja 2017r., do godz. 1500. Pełna treść zarządzenia (14/2014) (15/2017)     
24-04-2017

Informacja o ogłoszeniu naboru

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.
Ogłoszenie numer 1/2017/G  

18-04-2017

Rozporządzenie ws "ptasiej grypy"

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.
10-04-2017

Komunikat PCZK

07-04-2017

Badania statystyczne

Statystyka publiczna od wielu lat jest obecna w różnej formie w domach mieszkańców województwa wielkopolskiego. Z wyników jej badań korzystają nie tylko organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. W społeczeństwie informacyjnym każdy świadomy obywatel poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania ankietowe. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki wysiłkowi ankieterów statystycznych, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy, zarówno w kontekście kompletności, jakości badań, a także budowania pozytywnego wizerunku statystyki publicznej w bezpośrednim kontakcie z respondentami. Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest przeprowadzenie badania w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji. Ankieter statystyki publicznej nie jest dla respondenta osobą anonimową. Jest on pracownikiem Urzędu Statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter statystyczny posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Jego tożsamość można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc do Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu teł. 61 27 98 302 i 61 27 98 356. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak pozostali pracownicy statystyki publicznej, zobligowani są przez Ustawę o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. do zachowania tajemnicy statystycznej. Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym lub rolnym, a także o jego członkach nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż wskazane w Ustawie, tj. do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Zebrane dane służą do przeprowadzania analiz, a na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie "Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)" oraz badanie "Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)". Ponadto w kwietniu br. ponownie realizowane będzie badanie "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach". Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-kwiecien-2017,69,1.html .

informacje dodatkowe  

informacje dodatkowe                                  informacje dodatkowe

03-04-2017

LGD "Trakt Piastów"

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi. Ogłoszenie numer 5/2017 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi. Pełna informacja na stronie http://www.lgdtraktpiastow.pl/strona,ogloszenie-5-2017.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej. Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017 "Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017 "Rozwijanie działalności gospodarczej"

27-03-2017

LGD "Trakt Piastów"

 W związku ze zbliżającym się naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów"zaprasza potencjalnych Beneficjentów na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.
Zakres i terminy szkoleń:
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku  celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:
Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej
29 marca 2017 r., godz. 10:00, Dom Kultury w Łubowie.
Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi
29 marca 2017 r., godz. 10:00, Dom Kultury w Łubowie.
Przedsięwzięcie 1.1.1.  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru
30 marca 2017 r., godz. 9:00, Biuro LGD, Łubowo 1.
Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:
biuro@lgdtraktpiastow.pl
a.nowak@lgdtraktpiastow.pl


23-03-2017

Programy WFOŚIGW

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pilotuje Programy Priorytetowe skierowane do osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i efektywnością energetyczną, planowane do realizacji w 2017 r. (pełna informacja - kliknij tutaj)
21-03-2017

XXXIV Sesja Rady Gminy

 XXXIV Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8. Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
b) zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017 r
c) uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2017r.
d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego
e) wyrażenia zgody  na przystąpienie Gminy Niechanowo do Porozumienia Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych zawartego w dniu 9 marca 1992 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno
f) nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo
g) nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr. ewid.19/7
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016rok.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2016.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2016r. 
13. Interpelacje  i zapytania Radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

21-03-2017

Profilaktyka zdrowotna

 Powiat Gnieźnieński finansuje program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w Powiecie Gnieźnieńskim. Program jest realizowany przez wyłonionego w wyniku przeprowadzonego pastepowania konkursowego wykonawcę tj. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED. s.j. - Gniezno, ul. P. Cymsa 16. Efektem programu będzie nabycie przez uczestników wiedzy i  umiejętności odpowiedniej pielęgnacji stóp i samokontroli na co dzień oraz odpowiedniego postępowania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, kiedy na stopach pojawiły się symptomy choroby. Edukacja pacjentów ma służyć przede wszystkim zrozumieniu zagadnień związanych z chorobą i koniecznością stosowania się do zaleceń lekarza, powinna także efektywnie wpływać na zmianę stylu życia. Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej ma na celu zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu oferowanych świadczeń w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej i uzupełnienie oferty poradni diabetologicznych. Dodatkowo w ramach realizacji programu przeprowadzone zostaną za pomocą specjalistycznych narzędzi badania czucia: dotyku (neurotips), temperatury (tip-term), napięcia (monofilament), wibracji (kamerton). Badania te pozwolą na określenie grupy ryzyka, w jakiej znajduje się pacjent. Choremu zostanie udzielona informacja o zagrożeniach związanych z brakiem czucia i zaleci się odpowiednie postępowanie. Realizacja programu profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w powiecie gnieźnieńskim ma za zadanie poprawę efektywności leczenia pacjentów z cukrzycą i zapewnjenia im odpowiedniej edukacji i wsparcia specjalistycznego. Tylko połączenie kompleksowej prewencji wtórnej może dać długofalowe efekty zdrowotne u pacjentów z cukrzycą.Rejestracja od poniedziałku do piątku: Osobiście w godzinach: 9:00-18:00 lub pod numerem tel.: 603 913 010. Program bedzie realizowany do grudnia 2017 roku.

 


 

20-03-2017

List Prezesa KRUS

 List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin. (treść listu - kliknij tutaj)
20-03-2017

Odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż w miesiącu marcu 2017 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym prosimy o wystawienie najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 730 przed teren swojej nieruchomości zbędnych sprzętów pochodzących z gospodarstw domowych, tj. niepotrzebnych mebli, kuchenek, lodówek, sprzętu RTV i AGD. Prosimy o nie wystawianie odpadów innych niż ww. wymienione. (pełna treść kurendy - kliknij tutaj )
13-03-2017

Komunikat

Termin rozpoczecia rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gm. Gniezno na rok szkolny 2017/2018 zostanie podany niezwłocznie po ogłoszeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stosownych aktów prawnych. Tegoroczne przesunięcie terminów rozpoczęcia rekrutacji wynika z wprowadzonych zmian w prawie oświatowym.

06-03-2017

Wojska Obrony Terytorialnej - informacje

W ramach wzajemnej współpracy pomiedzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie a Urzędem Gminy Gniezno, osobom zainteresowanym sprawami obronności oraz różnymi formami ochotniczej służby wojskowej udostepniamy łącza do stron zawierających pełną informację na ww tematy.


WKU w Koninie
   Ministerstwo Obrony Narodowej

02-03-2017

Informacje KBW i PKW

 
10-02-2017

Komunikat

UWAGA!
Komunikat dotyczący wzorów formularzy podatkowych.

Wójt Gminy Gniezno informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno, w dniu 30.12.2014 zamieszczono formularze podatkowe poprawione zgodnie z zaleceniami zawartymi w Uchwale Nr 24/1361/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. (nowe wzory - kliknij tutaj )

 

30-12-2016

Apel do hodowców trzody chlewnej

 Biuro ds. Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w załączeniu przekazuje informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie w związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach rolnych hodujących świnie. Przekazujemy Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii oraz zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.

Apel do hodowców                Plakat

18-11-2016

Stypendia Wójta

W piątek 14 października w Urzędzie Gminy spotkali się zaproszeni przez Wójta Gminy Włodzimierza Lemana mieszkający na terenie Gminy Gniezno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym w uznaniu bardzo dobrych wyników w nauce Wójt Gminy przyznał stypendia. W uroczystości uczestniczył Pan Piotr Łykowski - Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Pan Marian Kaźmierczak oraz członkowie Gminnej Komisji Stypendialnej. Młodzi, zdolni mieszkańcy Gminy przybyli na uroczystość w asyście rodziców i nauczycieli szkół gminnych. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągnięć i zachęcał do wytrwałości w ciągłym dążeniu do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom podziękował za troskę jaką otaczają swoje dzieci i wagę jaką przykładają do ich kształcenia. Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski zapewnił zebranych że w Gminie Gniezno oświata oraz kształcenie młodego pokolenia zajmuje bardzo ważną pozycję i potrzeby oświaty zawsze będą traktowane poważnie i priorytetowo. Wyraził nadzieję, że każdego roku grupa młodych mieszkańców gminy uprawnionych do uzyskania stypendium nie będzie się zmniejszać. W imieniu Komisji Óświaty gratulacje stypendystom i podziękowania Wójtowi Gminy za pomoc i wsparcie jakiego udziela zdolnym uczniom i troskę jaką otacza gminną oświatę złożył Pan Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Óswiaty Rady Gminy Gniezno.
Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Gniezno za rok szkolny 2015/2016.

17-10-2016

UWAGA! Nowy regulamin stypendialny

1 października 2016 roku weszła w życie uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów. Uchwała wprowadza nowe kryteria i zasady przyznawania przez Wójta Gminy Gniezno stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uczniowie chcący ubiegać się o stypendium Wójta, winni jak najszybciej zapoznać się z nowymi zasadami regulującymi warunki ich przyznawania. Wszystkich uczniów zachęcamy do doskonalenia własnych talentów i umiejętności oraz życzymy Wam sukcesów w nauce, sporcie i działalności na polu artystycznym.
Nowy REGULAMIN STYPENDIALNY.  
07-10-2016

Stypendia Wójta

Wójt Gminy Gniezno po raz kolejny przyznał stypendia uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/16 osiągnęli szczególne wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej. W swoich decyzjach Wójt brał pod uwagę stanowisko Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków. Stypendia otrzymały osoby, które nie tylko osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce ale wykazały szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły lub środowiska, lub wykazały ponadprzeciętne zaangażowanie i determinację w rozwoju osobistych talentów i pasji. Wszystkim stypendystom gratulujemy. (lista osób którym przyznano stypendium – kliknij tutaj )
06-10-2016

Ankieta

Szanowni mieszkańcy,
Gmina Gniezno przeprowadza obecnie badanie mobilności mieszkańców. Realizowane jest ono za pomocą niniejszej ankiety, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, w tym również uczniów. Efektem badania będzie opracowanie planu rozwoju komunikacji mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa w zakresie dotarcia mieszkańców do szkół, zakładów pracy, instytucji i sklepów na terenie gminy i regionu. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii. Zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Wyniki badania przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankieta - kliknij tutaj

27-09-2016

Program profilaktyczny

21-09-2016

Nowy sposób naciągania przedsiębiorców.

UWAGA! Informujemy Państwa, że pojawił się nowy sposób zastraszania przedsiębiorców stanowiący formę przesyłania niezamówionych informacji handlowych (SPAM) oraz formę nieuczciwej reklamy. W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni", „Legalni z Prawem" czy „Kancelaria Liberty", maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

GIODO NA SWOJEJ STRONIE PRZESTRZEGA PRZED ODPOWIADANIEM NA TAKIE MAILE - KLIKNIJ TUTAJ

12-09-2016

ZUS informuje

Z początkiem września w II Oddziale ZUS w Poznaniu, uruchomione zostaną nowe stanowiska doradcze przeznaczone do obsługi klientów zalegających z realizacją swoich zobowiązań w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Powołanie doradców będzie sprzyjać skróceniu czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi względnie rozłożenie na raty powstałych zobowiązań, a także zwiększeniu liczby spraw pozytywnie rozpatrywanych. Doradca ds. ulg i umorzeń pomoże również wypełnić niezbędne dokumenty i wesprze klientów w trakcie rozpatrywania sprawy. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie specjalnego stanowiska doradczego pomoże wielu przedsiębiorcom w usprawnieniu ich kontakt6w z Zakladem Ubezpieczen Spolecznych.

 


 

01-09-2016

Chcemy pracować!

 
Formularz zgłoszenia                                                  Regulamin rekrutacji
10-08-2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo
Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Gniezno badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział mieszkańcy z terenu gminy. Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.  Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane. Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

29-07-2016

Urząd Marszałkowski

11-07-2016

WRPO

 
29-06-2016

Informacja dla przedsiębiorców

Dnia 19 maja 2016 roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893).

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców od dnia 19 maja 2016r.:

  1. Obowiązuje nowa wersja wniosku CEIDG-1 ;
  2. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanych jako adresy gdzie wykonywana jest działalność i adres do doręczeń;
  3. Wpisowi będzie podlegała informacja o numerze telefonu, jeśli przedsiębiorca nie wyrazi sprzeciwu;
  4. Wpisowi będą podlegały dane przedstawiciela ustawowego;
  5. Przy wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej będzie możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 wniosku PIT-16;
  6. Przedsiębiorca będzie miał możliwość rezygnacji z podjęcia działalności gospodarczej przed datą wskazaną jako data rozpoczęcia działalności;
  7. Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą są poświadczane poprzez:

Apostille - pieczęć (klauzula) na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom lub instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

Legalizację - jeżeli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego
w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 roku. 

Informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.;

  1. Wnioski o udostępnienie danych z CEIDG należy kierować na adres Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju.
18-05-2016

Kurenda

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż Uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zatwierdzony został Regulamin udzielania finansowania  realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o sfinansowanie (w wysokości 100% całościowych kosztów zadania) demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (www.naszesrodowisko.pl). Wzór wniosku pobrać można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE” ) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno – pokój nr 9. Wnioski o sfinansowanie wraz z załącznikiem składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno w terminie od 30 maja 2016r. do 30 września 2016r. Wnioski rozpatrywane i weryfikowane będą wg kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2016.
 
(pełna treść komunikatu - kliknij tutaj)

12-05-2016

Komunikat Wójta Gminy Gniezno

Działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.)
29-04-2016

Przedszkole w Zdziechowie

W czwartek 14 kwietnia w Zdziechowie odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego przedszkola gminnego. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Gniezno W.Leman, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego J.Berlik, Przewodniczący Rady Gminy Gniezno P.Łykowski, Radni, mieszkańcy Zdziechowy, oraz Proboszcz Parafii p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie ks.P.Gronowski. Świadkami symbolicznego gestu była najmłodsza grupa przedszkolaków, która z zainteresowaniem przyglądała się powstajacemu nowemu budynkowi przedszkola, do którego zaczną chodzić z początkiem 2017 roku. Budowa nowego przedszkola gminnego wyczekiwana była od dawna. Nowy obiekt jest dzieciom bardzo potrzebny, zarówno tym, które już uczęszczają do placówki, jak i oczekującym na miejsce. Dotychczasowa siedziba przedszkola jest już bardzo wysłużona i nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Podkreślił to Wójt, kiedy podczas uroczystości powiedział: – Inwestycja jest kosztowna, ale nie stać nas na tanie rozwiązania. Nowy obiekt pomieści co najmniej 150 dzieci. W budynku będzie 6 sal z zapleczem (zespołem sanitarnym i pomieszczeniem magazynowym), 2 sale multimedialne, 2 sale tematyczne oraz salka gimnastyczna z bezpośrednim dostępem do wewnętrznego dziedzińca. W budynku znajdą się również pomieszczenia administracyjne, pokój logopedy, psychologa, pokój nauczycielski oraz sale zajęć dodatkowych. W budynku powstanie też blok żywieniowy, przygotowujący dla dzieci posiłki oraz kotłownia gazowa. Do przedszkola bedzie przylegał plac zabaw z piaskownicą i innymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Budowa przedszkola to pierwszy element większej inwestycji. W Zdziechowie w ramach budowy Zespołu Szkół powstanie jeszcze sala sportowa, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz kompleks boisk sportowych.

   

 

18-04-2016

Oznaczenie posesji

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zwraca uwagę na częste zjawisko jakim jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości.

Oznaczenie posesji jest obowiązkiem ustawowym i uchylanie się od jego realizacji jest wykroczeniem. Pełna treść pisma w tej sprawie (kliknij tutaj).

05-03-2016

System powiadamiania mieszkańców

Gmina Gniezno wprowadza sms-owy system powiadamiania mieszkańców. Zainteresowani mieszkańcy mogą wysłać sms z własnych komórek, który aktywuje usługę bezpłatnego otrzymywania wiadomości z Urzędu Gminy. Materiały informacyjne, pozwolą mieszkańcom gminy zapoznać się z usługą i zarejestrować swoje telefony w systemie powiadamiania. Multisms to bardzo bezpieczny sposób przekazywania informacji. Należy podkreślić że nikt w Urzędzie nie ma wglądu w bazę zarejestrowanych w usłudze numerów telefonów, nazwisk czy jakichkolwiek innych danych personalnych mieszkańców. Widoczna jest tylko ilość osób z danej wsi, które wysyłając smsa wyraziły chęć otrzymywania wiadomośći tą drogą. System rozpoczyna dopiero swoje funkcjonowanie w Gminie Gniezno, więc tworzenie bazy zainteresowanych musi trochę potrwać. Liczymy, że po około 3 miesiącach osiągniemy docelowo 30% aktywacji. Jeżeli jednak po tym okresie nie osiągniemy założonego celu - powtórzymy akcje informacyjną i ponownie roześlemy ulotki informujące o systemie MULTISMS.

12-02-2016

Bezpłatna pomoc prawna

Z początkiem 2016 roku zaczynają obowiązywać przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. W budynku Urzędu Gminy w ramach realizacji zapisów tej ustawy, rozpoczął działalność "Punkt bezpłatnych porad prawnych"(al.Reymonta 9-11, parter, pok.4). Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej mogą z niej skorzystać w poniedziałki  w godz: 1200 - 1600, a w pozostałe dni tygodnia w godz: 1000 - 1400.
04-01-2016

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019.

Starosta Gnieźnieńskio informuje wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, że rozpoczyna się wykonanie w cyklu 5-letnim opracowania pod nazwą "Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019." (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
05-08-2015

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Jankowo Dolne

Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży w gminie Gniezno

Raport powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, we współpracy z gimnazjami z terenu gminy Gniezno oraz Urzędem Gminy Gniezno. Podstawą niniejszego opracowania są wieloetapowe badania, których celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1.Jaka jest sytuacja młodzieży w gminie Gniezno?
2.Jakie są potrzeby młodzieży w gminie Gniezno?
3.Z jakimi trudnościami spotyka się badana młodzież?
Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono badania z młodzieżą w wieku 13-21 lat, z ich rodzicami oraz dorosłymi pracującymi z lub dla młodzieży w wybranych instytucjach.

(pełna treść raportu - kliknij tutaj)

15-05-2015

Zmiany w przepisach

Uwaga – 1 marca 2015 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących aktów stanu cywilnego i dowodów osobistych. Nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.), wprowadza liczne zmiany z zakresu stanu cywilnego a nowa ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn zm.) wprowadza liczne zmiany z zakresu dowodów osobistych.
Tekst ustawy dotyczacej dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego znajdą Państwo na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671131 . Bliższe informacje na temat nowych rozwiązań dotyczących dowodów osobistych znaleźć można na stronie: https://www.msw.gov.pl/ . Dodatkowe informacje i wzory nowych formularzy znajdą Państwo na naszej stronie w dziale Kanały informacyjne pozycja Dowody osobiste.(kliknij tutaj)
04-03-2015

KRUS informuje

 .
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gnieźnie informuje o wprowadzonych zmianach do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.(pełna treść informacji - kliknij tutaj)

.

04-03-2015

Wyniki wyborów w naszej gminie

Znamy już wyniki wyborów w Gminie Gniezno. W wyborach na Wójta Gminy zwyciężył pełniący dotychczas tę funkcję Włodzimierz Leman. W wyborach Radnych mandat uzyskali: Okręg 1 - Marian Kaźmierczak, Okręg 2 - Bolesław Dziel, Okręg 3 - Mariusz Nawrocki,Okręg 4 - Agata Górna, Okręg 5 - Kazimierz Bułakowski, Okręg 6 - Maria Brykczyńska,Okręg 7 - Paweł Jesiołowski,Okręg 8 - Roman Solarek, Okręg 9 - Piotr Łykowski, Okręg 10 - Wioletta Nawrocka,Okręg 11 - Edyta Żuchowska, Okręg 12 - Wojciech Wilkosz,Okręg 13 - Łukasz Ciesielski. Okręg 14 - Zygmunt Lewandowski, Okręg 15 - Piotr Sobański. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

17-11-2014

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 17 października 2014 r., znak: DOII-l-pd-772-8-1642/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr 14/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., znak: IR-III.7820.4.2012.6, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno" - „Gniezno" (droga krajowa - klasa S), na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.(pełna treść obwieszczenia - kliknij tutaj)
05-11-2014

Dojazd do szkoły

 Wełnica leży w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jankowie Dolnym.
Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży powinna odbywać się w szkole w obwodzie której dziecko mieszka, gdyż kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów.
W celu ułatwienia realizacji tego obowiązku Gmina Gniezno dla uczniów spełniających kryteria określone w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, organizuje dowóz uczniów do szkoły obwodowej.
Wyłączną kompetencją rodziców jest jednak określenie szkoły w której faktycznie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Decyzja ta jest ściśle związana z podjęciem obciążeń finansowych związanych z kosztem dojazdu do wybranej szkoły.
Zdarzają się jednak sytuacje i okoliczności, które uzasadniają spełnianie obowiązku szkolnego w szkołach poza szkołą obwodową. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą obwodową jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Gniezno o zakup biletu na dojazd do szkoły.  Osoby zainteresowane powinny umotywowane wnioski złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno.
21-08-2014

Nowe taryfy wod-kan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (jednolity tekst Dz. U. Nr 123/2006, poz. 858) z dniem 1 lipca 2014r. zostają zmienione taryfy dotyczące opłat za wodę i ścieki na terenie miasta Gniezna i gminy Gniezno oraz miasta i gminy Czerniejewo. Wysokość opłat przedstawia poniższa tabela.(kliknij tutaj)
13-06-2014

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Lodzi dotyczące realizacji XIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015".(pełna informacja - kliknij tutaj)
19-05-2014

Komunikat ANR oraz ARiMR

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności lub już je uzyskały.
Agencja Nieruchomości Rolnych podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie nieruchomości Zasobu przed ich samowolnym zajęciem, w tym stosować będzie obronę konieczną, o której mowa w art 343 Kodeksu cywilnego. Każdy przypadek samowolnego zajęcia nieruchomości Zasobu zgłoszony będzie organom ścigania i innym właściwym instytucjom.
Wobec osób, które samowolnie wejdą w posiadanie nieruchomości Zasobu podjęte zostaną wszelkie prawem dopuszczone działania mające na celu zwrot nieruchomości. Ponadto pobierane będzie od nich wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w wysokości 5-krotności wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wypłacać dopłat samowolnym użytkownikom nieruchomości Zasobu, którzy stwarzają pozory prowadzenia działalności rolniczej w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego wsparcia.
07-04-2014

Gospodarowanie odpadami

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno 

  

09-07-2013

Gmina Gniezno - tu mieszkam.

          

Wiele osób zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno jest zameldowanych na terenie innych gmin. Zwracamy się z gorącym apelem do tych osób aby rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskazali jako miejsce zamieszkania teren Gminy Gniezno (niezależnie od miejsca zameldowania). Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, a wtedy zapłacone podatki wrócą do naszego miejsca zamieszkania i będą służyły rozwojowi Naszej Gminy.

04-02-2013

Podział Gminy na okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Gniezno (kliknij tutaj)
14-09-2012

Zarządzenie 2/2011 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Gniezno W sprawie ustalenie wysokości opłat za wynajmowanie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gniezno na organizacje imprez, uroczystości rodzinnych i innych. (kliknij tutaj)
01-02-2011

Tereny pod aktywizację gospodarczą

Gmina Gniezno posiada w swoich zasobach tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. 5,8 ha gruntu położone jest w miejscowości Kalina. Bliższe i bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój 13 - lub pod numerem tel: 061 424 57 56
13-12-2010