Aktualności w skrócie...

Informacja

Noworoczny Dzień Seniora

Podatek akcyzowy

Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Badania statystyczne

Badania ankietowe na terenie Gminy Gniezno

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

Informacja

15-01-2019

Podatek akcyzowy

Wójt Gminy Gniezno informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Zgodnie z nią producenci rolni będący posiadaczami bydła, mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP). Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego

(Wzór wniosku  do  ARMiR )

Zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR stanowić będzie załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do Wójta


Wnioski do Wójta Gminy należy składać w następujących terminach:
- od 1 - 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- od 1 - 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.
14-01-2019

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Kondycja Gospodarstw Domowych. Na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/oraz http:// poznan. stat.gov. pl/aktualnosci /statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html.  Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwo-mieszkancow-polski-w-podrozach-02-19012019/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html ponadto Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html.

04-01-2019

Kurenda

03-01-2019

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r.  wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.  (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1832, z późn.zm.) tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Do zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie   znajduję się wzór wniosku Karty Dużej Rodziny. Pracownicy zajmujący się obsługą Karty Dużej Rodziny:
Agnieszka Krysztofiak tel. kontakt.  61 424 57 67
Małgorzata Grobelna tel. kontakt. 61 424 57 70
Bożena Światowa tel. kontakt. 61 424 57 70

02-01-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 10:00 dnia 01.01.2019 do godz. 20:00 dnia 02.01.2019 Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.(pełna treść komunikatu - kliknij tutaj)

31-12-2018

Odsłonięcie pomnika w Zdziechowie

30 grudnia 2018 r w obecności Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Parlamentarzystów, Samorządowców, Mieszkańców Gminy Gniezno, zaproszonych gości oraz harcerzy i pocztów sztandarowych, odsłonięto w Zdziechowie pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim. Uroczystość była punktem kulminacyjnym obchodów 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz "Bitwy pod Zdziechową" na terenie Gminy Gniezno. Uroczystości patriotyczne w Zdziechowie rozpoczęła o godzinie 1100 msza św. celebrowana przez Arcybiskupa Wojciecha Polaka - Prymasa Polski. Słowa powitania do wszystkich zgromadzonych w kościele parafialnym w Zdziechowie skierowała Maria Suplicka - Wójt Gminy Gniezno.   Licznie zgormadzeni uczestnicy wsłuchiwali się w homilię Ekscelencji Arcybiskupa podczas której padły słowa nawiązujące do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ksiądz Prymas wspomniał także o życiu i losach Wincentego Dondajewskiego, powstańca który zginą w "Bitwie pod Zdziechową". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w uroczystościach brali udział potomkowie bohaterskiego powstańca. Po wspólnej modlitwie  głos zabrał Senator Robert Gaweł - Prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu również wspomniał o poległym powstańcu oraz o znaczeniu "Bitwy pod Zdziechową" dla powodzenia całego Powstania Wielkopolskiego  szczególne w kontekście ochrony Gniezna. Gdyby 400-osobowy oddział  Grenzschutzu nie został pokonany przez Powstańców w Zdziechowie doszłoby zapewne  do zasilenia sił niemieckich przegrupowywanych w kierunku Poznania. Po wystąpieniu Senatora glos w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich  zabrał Jerzy Berlik, który zdał sprawozdanie z działalności komitetu. Zadaniem Komitetu było pozyskanie środków finansowych i nawiązanie współpracy z wykonawcami w celu odbudowy poświęconego Powstańcom pomnika w Zdziechowie. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy w uroczystym korowodzie przeszli do centrum wsi gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Odbył się również prowadzony przez harcerzy apel poległych. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Akcentem kończącym uroczystość było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów  przez przybyłe na uroczystość delegacje.

    

31-12-2018

Transport zbiorowy

Gmina Gniezno informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gniezno od 2 stycznia 2019 r. przedmiotową usługę będzie wykonywało Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Sprzedaż biletów miesięcznych w m-c styczeń odbywać się będzie w dniach 27 i 28.12.2018 r. oraz 2 i 3 stycznia 2019 r. w punkcie sprzedaży przy ul. Dworcowej 13 ( sklep NC +). Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać pod        nr tel. 61 424 35 37.
28-12-2018

Program "Czyste Powietrze"

 Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródło ciepła. Dofinansowany będzie zakup m.in. źródeł zasilanych:
- gazem ziemnym lub LPG, olejem opałowym, elektrycznością (w tym pompy ciepła), biomasą lub węglem.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku. Poza montażem źródeł ciepła, w ramach Programu, możliwe jest także pozyskanie dofinansowania na działania termomodernizacyjne w tym m.in. na:
- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. Więcej informacji
19-12-2018

III Sesja Rady Gminy

 III Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie III sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Przyjęcie protokołu z II sesji rady.
6) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7) Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji
8) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.
c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2019r.
g) uchwały budżetowej na 2019r.
h) odwołania skarbnika  Gminy Gniezno.
i) powołania skarbnika Gminy Gniezno.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zakończenie obrad III  sesji Rady Gminy.
13-12-2018

LGD "Trakt Piastów"

13-12-2018

LGD "Trakt Piastów" - ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie numer 11/2019 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
12-12-2018

Utrudnienia w ruchu

W związku z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami oraz samą ulicą w m. Gniezno, uprzejmie informujemy,  że od dnia 10.01.2019 r. nastąpią utrudnienia w ruchu. Zamknięta zostanie ul. Pod Trzema Mostami, od skrzyżowania z Al. Reymonta do skrzyżowania z ulicami: Słoneczną i Kolejową. Objazdy zostaną poprowadzone zgodnie z załączonym schematem.

12-12-2018

Spotkanie informacyjne - LGD "Trakt Piastów"

 W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej Spotkanie odbędzie się  18-12-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna, UG Łubowo 1. Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową  do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl
Dodatkowe informacje - kliknij tutaj

12-12-2018

Główny Lekarz Weterynarii informuje07-12-2018

GPWB - spotkanie informacyjne

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu informuje, o organizacji w dniu 12 grudnia 2018 roku spotkania informacyjnego dla osób fizycznych zainteresowanych otwarciem firmy oraz dla przedsiębiorców szukających wsparcia finansowego dla swojej firmy. (program spotkania - kliknij tutaj)

04-12-2018

Informacja - odwołanie przetargu

Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  we  wsi  Jankowo Dolne, gm.  Gniezno,  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  99/5  o  powierzchni  5,1477  ha,  zarządzeniem  nr  52/2018  z  dnia  03.12.2018  r.  wydanym  o  godz.  8.00,  został  odwołany  z  ważnej  przyczyny  podanej  w  uzasadnieniu  tego  zarządzenia. Powyższe  zarządzenie  zostało  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Gniezno  przy  al.  Reymonta  9-11  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
03-12-2018

Obwieszczenie

28-11-2018

Fundusz Sprawiedliwości

19 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy Gniezno odbyło sie uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: zestaw zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, szyny typu Kramera z deską ortopedyczną, 3 defibrylatory AED, 2 detektory napięcia, 5 latarek akumulatorowych oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków wyniosła 31.500,00zł. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Sekretarz Gminy Gniezno – Pani Anna Pacholczyk, Komendant Gminny OSP – Zdzisław Michałowski oraz prezesi i  przedstawiciele obdarowanych jednostek. Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Gniezno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

    

21-11-2018

Spotkanie dla rodziców

15-11-2018

Przetargi na działki

Wójt Gminy Gniezno ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości Jankowo Dolne i Osiniec. (pełna treść ogłoszeń - kliknij tutaj)

09-11-2018

LVI Sesja Rady Gminy

 LVI Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się w dniu  16 listopada 2018 r. o godz 1300 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie LVI sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Przyjęcie protokołu z  obrad  LV sesji nadzwyczajnej.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
b) zmiany WPF Gminy Gniezno
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz.nr. 125/28  
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo
f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość
h) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość
i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 19/7 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno
9) Interpelacje  i zapytania Radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Przedstawienie sprawozdania z zakończonego projektu pn.”Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim
13) Podsumowanie kończącej się kadencji Rady Gminy Gniezno w latach 2014-2018
14) Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy.

08-11-2018

Odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż w miesiącu listopadzie 2018 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym prosimy o wystawienie najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 730 przed teren swojej nieruchomości zbędnych sprzętów pochodzących z gospodarstw domowych, tj. niepotrzebnych mebli, kuchenek, lodówek, sprzętu RTV i AGD. Prosimy o nie wystawianie odpadów innych niż ww. wymienione. (pełna treść kurendy - kliknij tutaj)
02-11-2018

Konsultacje

Wójt Gminy  Gniezno  zaprasza  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i   o  wolontariacie,  do  udziału  w  konsultacjach  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Gniezno w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą i w toku konsultacji może ulec zmianie. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Gniezno. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na 2019 rok.
(pełna treść informacji - kliknij tutaj)

.

02-11-2018

KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza IV nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1 PROW

 Dodatkowe informacje - kliknij tutaj

25-10-2018

Wyniki wyborów w naszej gminie

Znamy już wyniki wyborów w Gminie Gniezno. W wyborach na Wójta Gminy zwyciężyła Pani Maria Suplicka. W wyborach Radnych mandat uzyskali: Okręg 1 - Marian Kaźmierczak, Okręg 2 - Bolesław Dziel, Okręg 3 - Mariusz Nawrocki, Okręg 4 - Agata Górna, Okręg 5 - Jakub Grzegorz Fryza, Okręg 6 - Maria Brykczyńska, Okręg 7 - Iwona Mirosława Pajkert, Okręg 8 - Ryszard Majewski, Okręg 9 - Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Okręg 10 - Wioletta Nawrocka, Okręg 11 - Iwona Modrzejewska, Okręg 12 - Kamila Butrymowicz, Okręg 13 - Łukasz Ciesielski, Okręg 14 - Zygmunt Lewandowski, Okręg 15 - Patryk Dobrzyński. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów WÓJTA GMINY GNIEZNO

Protokół z wyborów do RADY GMINY GNIEZNO 

22-10-2018

LGD "Trakt Piastów" spotkanie informacyjne

 W związku ze zbliżającym się naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej. W związku z prośbami potencjalnych Beneficjentów pojawimy się w każdej gminie obszaru wg harmonogramu:
23-10-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna, Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 .
24-10-2018. godz. 10.00 - GOKiS w Kleszczewie, ul. Poznańska 2.
24-10-2018, godz. 13.00 - UMiG Kostrzyn, ul. Dworcowa 5.
26-10-2018, godz. 10.00 - UG w Kłecku, ul. Dworcowa 14.
26-10-2018, godz. 13.00 - Świetlica Wiejska w Mieleszynie 24a.
29-10-2018, godz. 10.00 - Sala sesyjna, UG Gniezno, Al. Reymonta 9-11.
29-10-2018, godz. 13.00 - Dom Kultury , Łubowo 2D.
30-10-2018, godz. 10.00 - Sala sesyjna w Czerwonaku, ul. Leśna 6.
30-10-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna UMiG Pobiedziska, ul.Kościuszki 4.
Przedmiotem spotkań jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową  do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl

19-10-2018

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja". Konkurs organizowany był przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Na konkurs nadesłano 110 prac. Sołectwo Jankowo Dolne jako jedyne reprezentowało Gminę Gniezno, a razem z Rakowem z gminy Czerniejewo, reprezentowało powiat gnieźnieński. Uczestnicy konkursu musieli przygotować potrawę na ciepło wraz z przystawką z wykorzystaniem kaczki. Kaczka na ciepło jak i w formie galartu przygotowana przez reprezentantów Jankowa Dolnego w opinii uczestników konkurs była najlepsza. Nadmienić należ, że każdy z finałowych stołów był wyjątkowy oraz przepełniony kreatywnością. Podczas finału Jankowo Dolne było reprezentowane przez Sołtysa Lecha Tubackiego, Tadeusza Gajdę, Halinę Górną, Dorotę Tubacką oraz Kingę Tubacką. Reprezentantom oraz całemu Sołectwu Jankowo Dolne gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.

18-10-2018

LGD "Trakt Piastów"

W związku z planowanymi naborami grantów, LGD "Trakt Piastów" zaprasza na Szkolenie przed naborem wniosków w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie numer 10/2018 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  


dodatkowe informacje - kliknij tutaj

16-10-2018

Badania statystyczne GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1 - 20 października br. na terenie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe:

·         Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach” ,

  Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwa-mieszkancow-polski-w-podrozach-01-20102018/  oraz http://poznan.stat.gov.pl/

Zapraszamy także na stronę @Poznan_STAT .

11-10-2018

Spotkanie informacyjne

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 października 2018 roku w Ibis Styles Gniezno Stare Miasto, ul. Chrobrego 20, w Gnieźnie.  W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. W spotkaniu udział weźmie m.in. Paweł Jaroszek – Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Michał Polański – Dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Zamówień Publicznych, Google, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą do Państwa dyspozycji. Zarejestruj się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/  Serdecznie zapraszamy!

28-09-2018

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o informuje, że w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska  na przejedzie kolejowym na drodze gminnej Kalina - Jankowa Dolne i Gniezno - Wymysłowo,  w nocy 24/25.09.2018 r. w godz. 22:00- 05:20 nastąpi zamknięcie w tych przejazdów, przy zaznaczeniu, że przejazdy będą zamknięte osobno, kolejno po sobie, a nie jednocześnie. W załączeniu schemat objazdu. Za utrudnienia "PPU Dromo" przeprasza. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)   (schemat oznakowania 1 )   (schemat oznakowania 2 )
25-09-2018

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”,  właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków, a także na wymianę źródeł ciepła. Dodatkowo program przewiduje możliwość uzyskania pożyczki na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W Wielkopolsce Program będzie wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  ramach programu zaplanowano cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców. Spotkania mają zostać zrealizowane w każdej gminie i składają się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy blok związany jest z edukacją ekologiczną, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka. Cześć druga zawiera informacje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze, natomiast trzecia jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu. Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco i dostępny na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/spotkania-informacyjne-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/ Na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu utworzona została zakładka „Czyste Powietrze”, na której w momencie uruchomienia naboru, dostępne będą wszystkie dokumenty (wniosek, regulamin, załączniki itp.): http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Program Czyste Powietrze - ulotka,

Informacja o Programie,

Wymagania techniczne jakie powinny spełniać elementy modernizowane w ramach Programu.

20-09-2018

Szkolenie RODO

W dniu 27 września 2018 roku Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego, dotyczące znowelizowanych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 września 2018 roku, w godzinach 09.15 - 13.30, w sali 1.26 Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10.
Zgłoszenia i kontakt:
Zgłoszenia przyjmowane są w Gnieźnieńskim Punkcie Wspierania Biznesu, pod numerem telefonu: /61/ 424-07-43 lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl
Termin zgłoszeń: do 25 września 2018r.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Program szkolenia.

18-09-2018

Hala w Zdziechowie gotowa

Hala sportowa w Zdziechowie gotowa. Na inaugurację nowego roku szkolnego, w Zdziechowie oddano do użytku halę sportową. Uroczystości, które z tej okazji odbyły się 3 września w Zdziechowie, uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, społeczność szkolna oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego uczestnicy uroczystości przeszli do nowej hali sportowej. Oficjalne otwarcie obiektu dokonało się wraz z przecięciem przez Wójt Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, oraz zaproszonych gości symbolicznej wstęgi. Poświęcenia obiektu dokonał bp Krzysztof Wętkowski.

03-09-2018

Wybory Samorządowe 2018

24-08-2018

Dożynki powiatowo-gminne

23-08-2018

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowo Dolne. Zarządzeniem nr 35/2018 z dnia 27 lipca 2018r. oraz 36/2018 z 31 lipca 2018r., Wójt Gminy Gniezno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych  we  wsi  Mnichowo. Zarządzeniami nr 31/2018 i 32/2018 z dnia 11 lipca 2018r., Wójt Gminy Gniezno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych  we  wsi  Jankowo  Dolne i Osiniec .

02-08-2018

LGD "Trakt Piastów"

20-07-2018

Trwają intensywne prace w Zdziechowie

Trwają intensywne prace związane z realizacją 3 etapu budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdziechowie. Zakończono prace przy fundamentach i obecnie wznoszone są mury szkoły podstawowej i budynku głównego. Wykonawca - firma "HENBUD" - korzystając ze sprzyjającej pracom budowlanym pogody, zamierza w szybkim tempie postawić oba budynki i przed nadejściem jesieni przykryć je dachami. Pozwoli to kontynuować budowę i bezproblemowo przystąpić do prac wykończeniowych.


 
18-07-2018

KOWR

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promuje produkty regionalne, tradycyjne oraz ekologiczne. Działania podejmowane są w wydarzeniach i kampaniach własnych, imprezach, wystawach, największych targach, wydarzeniach branżowych, na portalach społecznościowych, w lokalnych oraz ogólnopolskich mediach. Trendy, na których opiera się strategia działań to patriotyzm konsumencki, zdrowy styl życia (sport i dieta), wzrost turystyki krajowej, większa rola emocji w procesach zakupowych. Aby osiągnąć cel niezbędna jest Państwa pomoc w przygotowaniu bazy producentów. (pełna treść kliknij tutaj) 

 

04-07-2018

Hala sportowa w Zdziechowie prawie gotowa

Trwają prace wykończeniowe w hali sportowej w Zdziechowie. Ich finał będzie również końcem drugiego etap budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie. W budynku hali znajduje się pełnowymiarowa arena sportowa z widownią, zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój socjalny oraz magazyny. Na piętrze budynku znajduje sie salka fitness oraz sala rehabilitacyjna i konferencyjna. Wszystkie pomieszczenia w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obrebie areny sportowej znajduje się pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej oraz boiska główne i treningowe do koszykówki i siatkówki. Ekipy budowlane oddadzą budynek inwestorowi jeszcze w tym miesiącu. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych "odbiorów" nastąpi oddanie hali do użytku.  Przypomnijmy, że pierwszym etapem realizacji tej inwestycji było wybudowanie i oddanie do użytku nowego przedszkola. Kolejnym etapem, który już się rozpoczął jest budowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku głównego. Budynek główny będzie stanowił swego rodzaju centrum administracyjne, usługowe i opiekuńcze dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zlokalizowana jest w nim administracja szkolna, pokój nauczycielski oraz gabinety psychologa i pedagoga szkolnego oraz gabinety lekarskie. Swoje miejsce znajdzie tu również świetlica, biblioteka, aula oraz stołówka wraz z całym zapleczem kuchennym.  
 

04-07-2018

Wsparcie dla studentów pierwszego roku

 Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciele   Wydziału  Ogrodnictwa   i  Architektury  Krajobrazu  Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu", w dniu 11 maja powstał Fundusz Stypendialny, który jest przeznaczony na finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów. O stypendium ubiegać mogą się studenci którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie ze względu na niskie dochody swoich rodzin nie mogą studiować. Szczegółowe zasady są dostępne na stronie Stowarzyszenia. (regulamin  - kliknij tutaj)
25-06-2018

Sieci światłowodowe

Mapa pokazująca planowane do realizacji przebiegi sieci światłowodowych INEA na terenie Gminy Gniezno. 


 

25-06-2018

LGD "Trakt Piastów" ogłoszenie 9/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie numer 9/2018

25-06-2018

Komunikat

Urząd Gminy Gniezno informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Gniezno niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci suszy, rolnicy których uprawy rolne zostały dotknięte jej skutkami mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu, celem  oszacowania wielkości strat. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu(wniosek ),  lub w Urzędzie (pokój 9).
25-06-2018

Gospodarowanie odpadami

Urbis Sp z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2018 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lulkowie (PSZOK) będzie nieczynny w związku z organizowanym Dniem Otwartym w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
06-06-2018

Taryfy za wodę i ścieki


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10 maja 2018 r.
Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:

a.    I   okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
b.    II  okres od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
c.    III okres od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;

Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r.
Dokument zawierający informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gnieźnie
 
 
05-06-2018

Komunikat PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie informuje, że od 30 maja 2018 roku będą kursować pociągi techniczne Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (komunikat - kliknij tutaj )
29-05-2018

CEIDG - 19 maja 2018 upływa termin ...

UWAGA! Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.
Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG
17-05-2018

POWER 2018

Gmina Gniezno przystąpiła do projektu partnerskiego pt. „E-urzędy w powiatach poznańskim i gnieźnieńskim”, który będzie realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w wybranych urzędach JST z 2 powiatów woj. wielkopolskiego (poznański, gnieźnieński). Efektem realizacji programu będzie wdrożenie w Urzędzie Gminy Gniezno nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami.
 


15-05-2018

Wsparcie dla potrzebujących

 
27-04-2018

Komunikat Wójta Gminy Gniezno

Działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.121 ze zm.)
19-04-2018

Komunikat PIW

19-04-2018

"Zielona Akcja"

 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.
Cykl szkoleniowy,  ma na celu:
- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności  jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
- przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Na terenie województwa wielkopolskiego zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia. I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 10 – 12  maja  2018 r., na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. (o dokładnej lokalizacji i zakwaterowaniu poinformujemy osoby, które wezmą udział w szkoleniu). II zjazd szkoleniowy zaplanowano na 14-16 czerwca 2018 r. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl.
Pytania dotyczące projektu można kierować na adres  krukowska@zielonaakcja.pl  lub tel. 76 86 294 30, 600 276 829. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres czabajska@zielonaakcja.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.Szkolenie jest częścią projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", współfinansowanego ze środków POIiŚ.
Prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji o szkoleniu wśród potencjalnie zainteresowanych osób z terenu woj. wielkopolskiego.
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie                                      Zgłoszenie

18-04-2018

Urząd Marszałkowski

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął tzw. „uchwały antysmogowe”, tj.:
Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwałę XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwały zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.
Ww. uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. (poz. 8807, 8808, 8809). (dodatkowe materiały i informacje - kliknij tutaj)

 

10-04-2018

Konsultacje społeczne

10-04-2018

LGD "Trakt Piastów" ogłoszenie 3/2018/G

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

10-04-2018

LGD "Trakt Piastów" ogłoszenie 2/2018/G

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Integracja społeczności – organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

10-04-2018

Komunikat Komisarza Wyborczego

09-04-2018

LGD "Trakt Piastów"

06-04-2018

Komunikat ARiMR

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

30-03-2018

Program profilaktyczny

Powiat Gnieźnieński kontynuuje realizację i finansuje Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w Powiecie Gnieźnieńskim. Program jest realizowany przez wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wykonawcę tj. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED. s.j. – Gniezno, ul. P. Cymsa 16. Efektem programu będzie nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności odpowiedniej pielęgnacji stóp i samokontroli na co dzień oraz odpowiedniego postępowania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, kiedy na stopach pojawiły się symptomy choroby. Edukacja pacjentów na służyć przede wszystkim zrozumieniu zagadnień związanych z chorobą i koniecznością stosowania się do zaleceń lekarza, powinna także efektywnie wpływać na zmianę stylu życia. Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej ma na celu zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu oferowanych świadczeń w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej i uzupełnienie oferty poradni diabetologicznych. Dodatkowo w ramach realizacji programu przeprowadzone zostaną za pomocą specjalistycznych narzędzi badania czucia: dotyku (neurotips), temperatury (tip-term), napięcia (monofilament), wibracji (kamerton). Badania te pozwolą na określenie grupy ryzyka, w jakiej znajduje się pacjent. Choremu zostanie udzielona informacja o zagrożeniach związanych z brakiem czucia i zaleci się odpowiednie postępowanie. Realizacja programu profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w powiecie gnieźnieńskim ma za zadanie poprawę efektywności leczenia pacjentów z cukrzycą i zapewnienia im odpowiedniej edukacji i wsparcia specjalistycznego. Tylko połączenie kompleksowej prewencji wtórnej może dać długofalowe efekty zdrowotne u pacjentów z cukrzycą. Program finansowany z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.

15-03-2018

Starostwo Powiatowe

Starosta Gnieźnieński serdecznie zaprasza rolników oraz organizacje rolnicze z powiatu gnieźnieńskiego na szkolenie w tematyce najnowszych zmian w przepisach prawa dotyczących podatków w gospodarstwie rolnym oraz sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Szkolenie wzorem ubiegłych, poprowadzi p. Michał Kałuża - specjalista ds. rachunkowości oraz VAT-u w rolnictwie. Michał Kałuża jest konsultantem i szkoleniowcem Ośrodków Doradztwa Rolniczego na terenie całego kraju oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Krakowie. Szkolenie odbędzie się 15 marca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 w Sal sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła 11 9/10, 62-200 Gniezno. (treść zaproszenia - kliknij tutaj)
13-03-2018

Apel do hodowców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie w związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia ASF i HPAI w gospodarstwach rolnych przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed tymi wirusami.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF

 

 

19-02-2018

Konkurs w Jankowie Dolnym i Zdziechowie

Wójt Gminy Gniezno, zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym a zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny komplet wymaganych dokumentów złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno do dnia 9 marca 2018r., do godz. 1500. Pełna treść zarządzeń (kliknij tutaj)
15-02-2018

Konkurs

LGD "Trakt Piastów" informuje o zbliżającym się rozpoczęciu Konkursu Aktywne Sołectwa LGD 2018. (pełna informacja i dokumenty - kliknij tutaj)

 

 

13-02-2018

Informacja dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

01-02-2018

List Rzecznika Praw Dziecka

List do Rodziców i Opiekunów Dzieci w związku ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku

Zabawa sylwestrowa oraz czas ją poprzedzający, to dla wielu okazja do świętowania połączonego z używaniem fajerwerków, zimnych ogni, czy petard. Piękne, kolorowe i głośne fetowanie nadejścia Nowego Roku może być jednocześnie niezwykle niebezpieczne – chwila nieuwagi potrafi skutkować ciężkimi urazami ciała, a nawet utratą życia.
Od wielu lat na przełomie grudnia i stycznia słyszymy o obrażeniach, które odniosły dzieci w wyniku używania materiałów pirotechnicznych. Większość z tych tragedii wynika z nieodpowiedzialności dorosłych – sprzedawców, ale też opiekunów, którzy pozwalają najmłodszym na tę ryzykowną zabawę.
Proszę zatem rodziców i opiekunów o rozwagę oraz rozmowę z dziećmi na temat możliwych zagrożeń. Ważne jest również zwrócenie uwagi, aby nie dochodziło do sprzedaży materiałów niebezpiecznych najmłodszym. Pomimo, że działanie takie jest niezgodne z prawem, często fajerwerki i tak trafiają w ręce dzieci. Nie pozwólmy na to! Wspólnie zadbajmy o życie i zdrowie młodych ludzi!
Przełom roku powinien być czasem niezwykle radosnym, połączonym z aktywnością na świeżym powietrzu, atrakcyjnym, rodzinnym spędzaniem czasu. Wierzę, że jako dorośli jesteśmy w stanie zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo i beztroskie cudowne chwile.
Apelując, abyśmy podczas szampańskiej zabawy nie tracili zdrowego rozsądku, serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę udanego świętowania nadejścia Nowego Roku. (treść listu - kliknij tutaj)
29-12-2017

Informacja

Wójt Gminy Gniezno uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. linia nr 56 relacji Gniezno – Gniezno przez Lubochnię obsługiwana będzie przez Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Bilety miesięczne będzie można nabyć w punkcie sprzedaży, który znajduje się w sklepie NC+ przy ul. Dworcowej w dniach 28 i 29 grudnia br. oraz 2 i 3 stycznia 2018 r. Jednocześnie informuję, że rozkład jazdy nie ulega zmianie.(treść informacji - kliknij tutaj)
27-12-2017

LGD "Trakt Piastów" - ogłoszenia i szkolenia

 
    
19-12-2017

Zmiana sposobu segregacji odpadów


18-12-2017

Zaproszenie

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z bankiem BGŻ BNP Paribas oraz firmą Syngenta organizuje ogólnopolski  cykl powiatowych spotkań  informacyjnych adresowanych do rolników. Będą one dotyczyć korzyści z używania Internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Liczymy na to, iż spotkania te zwiększą Państwa umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę, która pomoże Państwu w codziennej działalności. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
15-11-2017

Informacja

Urząd Gminy informuje, że na tle zapisu art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.)  w przypadku zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
15-11-2017

Komunikat

UWAGA!
Komunikat dotyczący PKS.

 

 

 

10-11-2017

KRUS

 Placówka Terenowa KRUS w Gnieźnie zaprasza rolników na dobrowolne nieodpłatne szkolenia w zakresie:
- zmiany w zasadach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników,
- nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich,
- zasady dofinansowania składek przez Skarb Państwa
- nowe zasady nabywania prawa do emerytury,,
- zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie (zapobieganie upadkom, wypadkom związanym z obsługą zwierząt i maszyn.)
Szkolenia odbędą  się w dniach:
21.11.2017r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie,
22.11.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie  Gminy w Gnieźnie,
27.11.2017r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie,
06.12.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubowie,
08.12.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
07-11-2017

"Pięknieje wielkopolska wieś"

Miło nam poinformować, że sołectwo Lubochnia oraz Kalina wzięły udział w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś„ organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera  i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięcia na rzecz własnej  miejscowości, w oparciu o oddolne wypracowanie koncepcji odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi jak i nieinwestycyjnie, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocji wsi.  W ramach niniejszego działania w okresie od 30 czerwca br. do 30 października tego roku zrealizowano 2 projekty.
Pierwszy projekt pn. „ Aktywni razem – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia „  w ramach, którego zagospodarowano teren oraz utworzono teren rekreacyjno- wypoczynkowy ze środków pochodzących z dotacji oraz budżetu gminy zakupiono między innymi : elementy siłowni zewnętrznej , wyposażenie placu zabaw oraz wykonano boisko do siatkówki plażowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 28 października br. podczas, którego zorganizowano turniej siatkówki  oraz ognisko z okolicznościowym poczęstunkiem.Całkowita wartość projektu wyniosła 71 373,08 zł w tym :
Środki z dotacji – 30 000,00 zł, środki własne gminy – 14 006,51 zł, środki z funduszu sołeckiego – 8 883,49 zł, wkład własny  mieszkańców – 18 483,08 zł

Drugi projekt pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno  – wypoczynkowego w miejscowości Kalina „ w ramach tego projektu również zagospodarowano teren przy  placu zabaw ponadto mieszkańcy przygotowali miejsce do ogniska i drewniane ławki , zakupiono drewnianą altanę oraz posadzono  zieleń. Uroczyste otwarcie również nastąpiło 28 października br. mieszkańcy sołectwa spotkali się przy wspólnym ognisku gdzie biesiadowali do późnych godzin wieczornych.  Całkowita wartość projektu 21 472,22 zł w tym: środki z dotacji – 10 000,00 zł, środki własne gminy – 4 983,22 zł, wkład własny mieszkańców – 6 489,00 zł.

Należy podkreślić, że przy realizacji powyższych projektów nieoceniony jest wkład i zaangażowanie mieszkańców sołectwa Lubochnia i Kalina, którzy bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach. Niewątpliwie czas spędzony przy wspólnej pracy zintegrowało mieszkańców oraz zaowocowało nowymi przyjaźniami. 

30-10-2017

Stypendia dla najlepszych - 2017

 W poniedziałek 16 października w Urzędzie Gminy spotkali się zaproszeni przez Wójta Gminy Pana Włodzimierza Lemana zamieszkali na terenie Gminy Gniezno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie - Wójt Gminy przyznał stypendia. W uroczystości uczestniczyła Pani Anna Pacholczyk - Sekretarz Gminy a zarazem Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, która opiniowała złożone wnioski. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Pan Marian Kaźmierczak oraz Radni Gminy Gniezno. Młodzi, zdolni mieszkańcy Gminy przybyli na uroczystość w asyście rodziców lub nauczycieli szkół gminnych. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągnięć i zachęcał do wytrwałości w ciągłym dążeniu do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom podziękował za troskę jaką otaczają swoje dzieci i wagę jaką przykładają do ich kształcenia. Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak zapewnił zebranych że w Gminie Gniezno oświata oraz kształcenie młodego pokolenia zajmuje bardzo ważną pozycję i zawsze potrzeby oświaty będą traktowane poważnie i priorytetowo. Zachęcał uczniów do wytrwałej i systematycznej pracy oraz wyraził nadzieję, że z roku na rok grupa młodych mieszkańców gminy uprawnionych do uzyskania stypendium będzie się powiększać.
Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Gniezno na rok szkolny 2017/2018
17-10-2017

PFRON

Starosta Gnieźnieński informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”. Program realizowany jest w dwóch Modułach na obszarze 7 gmin: Czerniejewo, Łubowo, Kłecko, Niechanowo, Mieleszyn, Trzemeszno, Gniezno/i miasto Gniezno. Program w powiecie gnieźnieńskim będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Informacja telefoniczna pod nr tel. 61 424 66 82 oraz 61 424 07 54. Druki wniosków do pobrania w siedzibie PCPR Gniezno ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 oraz na stronie internetowej PCPR, a także na https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-w-2017-r/tresc-programu/   (pełna treść informacji - kliknij tutaj)

13-10-2017

Sprzątanie Świata

13-09-2017

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego  dla właścicieli lasów prywatnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, uszkodzonych podczas nawałnicy.
Starosta Gnieźnieński informuje właścicieli lasów prywatnych, że decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zostaną uruchomione środki finansowe z funduszu leśnego na likwidację w lasach prywatnych skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Środki będą wypłacane przez Starostę właścicielom, którzy zadeklarują uporządkowanie drzewostanów, w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu. W związku
z tym, że przed uruchomieniem środków niezbędne są oględziny terenu oraz decyzja wydana przez Starostę Gnieźnieńskiego dotycząca zrębu z przyczyn sanitarnych, właściciele lasów proszeni są, aby przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, niezwłocznie dokonać zgłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, tel. 614240734.
Zgłoszenie (wniosek) winno zawierać lokalizację lasu tj. miejscowość, nr ewidencyjny działki, imię i nazwisko właściciela działki, szacunkową powierzchnię zniszczeń oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną.
01-09-2017

Wniosek o zasiłek celowy

W związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej - dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) publikujemy formularz wniosku o zasiłek celowy. (aby pobrać formularz wniosku - kliknij tutaj)

Wniosek o oszacowanie szkód

Zasady udzielania pomocy finansowej dla rodzin lub osób poszkodowanych w  wyniku klęsk żywiołowych.

14-08-2017

Rodzina 500 plus

7 lipca 20l7 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innym ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to l sierpnia 2017 r. W konsekwencji zmian w ww. ustawach, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyda nowe akty wykonawcze (rozporządzenia) regulujące sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia wychowawcze, które wejdą w życie 1 sierpnia 2017 r. Projekty procedowanych obecnie ww. rozporządzeń. zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Pub1icznej M inisterstwa Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej w zakładce projekty aktów prawnych pod adresem: www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty­rozporzadzen-i-zarzadzen/polityka-rodzinna/. Pełna informacja na temat programu Rodzina 500 plus kliknij tutaj.
21-07-2017

Przedszkole w Zdziechowie otwarte.

25 czerwca zostało oficjalnie otwarte i oddanie do użytku nowe przedszkole w Zdziechowie. W zorganizowanej z tej okazji uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Zdziechowy oraz wielu znamienitych gości. Wśród nich Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Ostrowski,  Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Jerzy Berlik, Radni Gminy Gniezno oraz kierownictwo firmy "HENBUD" - która była wykonawcą tej inwestycji. Pani Dyrektor w imieniu własnym i całej społeczności przedszkolnej przywitała wszystkich obecnych i podziękowała Wójtowi Gminy za nowe przedszkole i trud jaki Gmina Gniezno podjęła na rzecz najmłodszych mieszkańców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali – Wójt Gminy Gniezno – Włodzimierz Leman,  Przewodniczący Rady Gminy Gniezno – Piotr Łykowski, Poseł na Sejm RP - Krzysztof Ostrowski, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego - Jerzy Berlik, Proboszcz Parafii w Zdziechowie ks. Paweł Gronowski, Sołtys Zdziechowy i Radny w jednej osobie – Łukasz Ciesielski, oraz Dyrektor Przedszkola – Mariola Marek-Kornet.  Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła gości do zwiedzania nowego przedszkola. 

 

 

30-06-2017

Rower dla najlepszej.

   Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski tradycyjnie ufundował nagrodę dla najlepszego tegorocznego absolwenta gimnazjum gminnego. Podczas uroczystości kończących rok szkolny 2016/17 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zdziechowie, nagrodę otrzymała kończąca naukę w tej szkole Agnieszka Wieczorkowska. Średnia ocen na świadectwie uzyskana przez Agnieszkę Wieczorkowską wyniosła 5,5 i była najwyższa spośród wszystkich uczniów klas III gimnazjów, funkcjonujących na terenie Gminy Gniezno. Serdecznie gratulujemy Agnieszce, a wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji.

29-06-2017

Hala sportowa w Zdziechowie

Budowa hali sportowej  - to drugi etap inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego", który od 14 miesięcy realizowany jest w Zdziechowie. W powstajacym budynku znajduje się pełnowymiarowa arena sportowa z widownią przewidzianą dla 307 widzów, 4 zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój socjalny oraz magazyny. Na piętrze budynku znajdzie sie salka fitness oraz sala rehabilitacyjna i konferencyjna. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. W obrebie areny sportowej zaprojektowano pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz boisko główne i treningowe do siatkówki. Znajdzie się tam również kort tenisowy. Oddanie hali do użytku planowane jest na czerwiec 2018 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14-06-2017

Przedszkole w Zdziechowie - prawie gotowe

Dobiegają końca prace przy nowym przedszkolu w Zdziechowie. Rok i dwa miesiące trwała budowa tej nowoczesnej, funkcjonalnj i ładnej placówki. W budynku jest 6 sal z zapleczami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowym, 2 sale multimedialne, 2 sale tematyczne oraz salka gimnastyczna z bezpośrednim dostępem do wewnętrznego dziedzińca. W budynku są również pomieszczenia administracyjne, pokój logopedy, psychologa, pokój nauczycielski oraz sale do zajęć dodatkowych. W budynku zlokalizowany jest blok żywieniowy, przygotowujący posiłki dla dzieci . Obiekt będzie ogrzewany kotłownią gazową. Do przedszkola przylega plac zabaw z piaskownicami i innymi urządzeniami służącymi dzieciom do zabawy. Wybudowanie przedszkola  kończy pierwszy etap inwestycji w Zdziechowie. W ramach realizacji etapu drugiego powstaje sala sportowa. Kolejne etapy realizacji obejmują budowę szkoły oraz kompleks boisk sportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-06-2017

Programy WFOŚIGW

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pilotuje Programy Priorytetowe skierowane do osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i efektywnością energetyczną, planowane do realizacji w 2017 r. (pełna informacja - kliknij tutaj)
21-03-2017

Wojska Obrony Terytorialnej - informacje

W ramach wzajemnej współpracy pomiedzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie a Urzędem Gminy Gniezno, osobom zainteresowanym sprawami obronności oraz różnymi formami ochotniczej służby wojskowej udostepniamy łącza do stron zawierających pełną informację na ww tematy.


WKU w Koninie
   Ministerstwo Obrony Narodowej

02-03-2017

Informacje KBW i PKW

 
10-02-2017

Stypendia Wójta

W piątek 14 października w Urzędzie Gminy spotkali się zaproszeni przez Wójta Gminy Włodzimierza Lemana mieszkający na terenie Gminy Gniezno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym w uznaniu bardzo dobrych wyników w nauce Wójt Gminy przyznał stypendia. W uroczystości uczestniczył Pan Piotr Łykowski - Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Pan Marian Kaźmierczak oraz członkowie Gminnej Komisji Stypendialnej. Młodzi, zdolni mieszkańcy Gminy przybyli na uroczystość w asyście rodziców i nauczycieli szkół gminnych. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągnięć i zachęcał do wytrwałości w ciągłym dążeniu do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom podziękował za troskę jaką otaczają swoje dzieci i wagę jaką przykładają do ich kształcenia. Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski zapewnił zebranych że w Gminie Gniezno oświata oraz kształcenie młodego pokolenia zajmuje bardzo ważną pozycję i potrzeby oświaty zawsze będą traktowane poważnie i priorytetowo. Wyraził nadzieję, że każdego roku grupa młodych mieszkańców gminy uprawnionych do uzyskania stypendium nie będzie się zmniejszać. W imieniu Komisji Óświaty gratulacje stypendystom i podziękowania Wójtowi Gminy za pomoc i wsparcie jakiego udziela zdolnym uczniom i troskę jaką otacza gminną oświatę złożył Pan Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Óswiaty Rady Gminy Gniezno.
Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Gniezno za rok szkolny 2015/2016.

17-10-2016

UWAGA! Nowy regulamin stypendialny

1 października 2016 roku weszła w życie uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów. Uchwała wprowadza nowe kryteria i zasady przyznawania przez Wójta Gminy Gniezno stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uczniowie chcący ubiegać się o stypendium Wójta, winni jak najszybciej zapoznać się z nowymi zasadami regulującymi warunki ich przyznawania. Wszystkich uczniów zachęcamy do doskonalenia własnych talentów i umiejętności oraz życzymy Wam sukcesów w nauce, sporcie i działalności na polu artystycznym.
Nowy REGULAMIN STYPENDIALNY.  
07-10-2016

Oznaczenie posesji

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zwraca uwagę na częste zjawisko jakim jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości.

Oznaczenie posesji jest obowiązkiem ustawowym i uchylanie się od jego realizacji jest wykroczeniem. Pełna treść pisma w tej sprawie (kliknij tutaj).

05-03-2016

System powiadamiania mieszkańców

Gmina Gniezno wprowadza sms-owy system powiadamiania mieszkańców. Zainteresowani mieszkańcy mogą wysłać sms z własnych komórek, który aktywuje usługę bezpłatnego otrzymywania wiadomości z Urzędu Gminy. Materiały informacyjne, pozwolą mieszkańcom gminy zapoznać się z usługą i zarejestrować swoje telefony w systemie powiadamiania. Multisms to bardzo bezpieczny sposób przekazywania informacji. Należy podkreślić że nikt w Urzędzie nie ma wglądu w bazę zarejestrowanych w usłudze numerów telefonów, nazwisk czy jakichkolwiek innych danych personalnych mieszkańców. Widoczna jest tylko ilość osób z danej wsi, które wysyłając smsa wyraziły chęć otrzymywania wiadomośći tą drogą. System rozpoczyna dopiero swoje funkcjonowanie w Gminie Gniezno, więc tworzenie bazy zainteresowanych musi trochę potrwać. Liczymy, że po około 3 miesiącach osiągniemy docelowo 30% aktywacji. Jeżeli jednak po tym okresie nie osiągniemy założonego celu - powtórzymy akcje informacyjną i ponownie roześlemy ulotki informujące o systemie MULTISMS.

12-02-2016

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019.

Starosta Gnieźnieńskio informuje wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, że rozpoczyna się wykonanie w cyklu 5-letnim opracowania pod nazwą "Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019." (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
05-08-2015

Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży w gminie Gniezno

Raport powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, we współpracy z gimnazjami z terenu gminy Gniezno oraz Urzędem Gminy Gniezno. Podstawą niniejszego opracowania są wieloetapowe badania, których celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1.Jaka jest sytuacja młodzieży w gminie Gniezno?
2.Jakie są potrzeby młodzieży w gminie Gniezno?
3.Z jakimi trudnościami spotyka się badana młodzież?
Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono badania z młodzieżą w wieku 13-21 lat, z ich rodzicami oraz dorosłymi pracującymi z lub dla młodzieży w wybranych instytucjach.

(pełna treść raportu - kliknij tutaj)

15-05-2015

Dojazd do szkoły

 Wełnica leży w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jankowie Dolnym.
Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży powinna odbywać się w szkole w obwodzie której dziecko mieszka, gdyż kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów.
W celu ułatwienia realizacji tego obowiązku Gmina Gniezno dla uczniów spełniających kryteria określone w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, organizuje dowóz uczniów do szkoły obwodowej.
Wyłączną kompetencją rodziców jest jednak określenie szkoły w której faktycznie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Decyzja ta jest ściśle związana z podjęciem obciążeń finansowych związanych z kosztem dojazdu do wybranej szkoły.
Zdarzają się jednak sytuacje i okoliczności, które uzasadniają spełnianie obowiązku szkolnego w szkołach poza szkołą obwodową. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą obwodową jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Gniezno o zakup biletu na dojazd do szkoły.  Osoby zainteresowane powinny umotywowane wnioski złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno.
21-08-2014

Gmina Gniezno - tu mieszkam.

          

Wiele osób zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno jest zameldowanych na terenie innych gmin. Zwracamy się z gorącym apelem do tych osób aby rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskazali jako miejsce zamieszkania teren Gminy Gniezno (niezależnie od miejsca zameldowania). Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, a wtedy zapłacone podatki wrócą do naszego miejsca zamieszkania i będą służyły rozwojowi Naszej Gminy.

04-02-2013

Podział Gminy na okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Gniezno (kliknij tutaj)
14-09-2012

Zarządzenie 2/2011 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Gniezno W sprawie ustalenie wysokości opłat za wynajmowanie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gniezno na organizacje imprez, uroczystości rodzinnych i innych. (kliknij tutaj)
01-02-2011

Archives