Aktualności w skrócie...

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

XV Sesja Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 16 września 2019 r.

Informacja

o XV Sesji Rady Gminy Gniezno

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 26 września 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV sesji  Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski Radnych do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z X, XI i XII sesji Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

b) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,

c) nadania nazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo,

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4,

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni,

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz.nr.126/1 - część „A",

g) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Gniezno",

h) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

i) rozpatrzenia skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019roku na działania organu wykonawczego Gminy Gniezno,

j) przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno,

k) przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8.   Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

9.  Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie  obrad XV sesji  Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

17-09-2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 12 września 2019 r.


Wójt Gminy Gniezno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości - 1 etat

w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 

Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. księgowości w Referacie Księgowo - Finansowym

Podległość służbowa: Zastępca Skarbnika

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2019 r.

 

1. Wymagania konieczne (formalne związane ze stanowiskiem):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), określonych dla stanowisk urzędniczych:

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

2) wykształcenie wyższe,

3) staż pracy: co najmniej 5 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2) znajomość przepisów: Prawo finansów publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa  o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

3) wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

4) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

5) umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowego działania,

6) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji,

7) prawo jazdy kat. B.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi będzie przedstawiony do rozwiązania pisemny test  z wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku. Od testu można odstąpić jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rejestru zakupów towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT,

2) prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) terminowe i prawidłowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów i wydatków polegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

4) przyjmowanie i kontrola cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży od jednostek budżetowych poległych gminie,

5) sprawdzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 za Urząd Gminy,

6) sprawdzanie deklaracji zbiorczej VAT dla Gminy Gniezno,

7) generowanie i kontrola pliku JPK i przesłanie do urzędu skarbowego,

8) bieżące monitorowanie zmian w przepisach dotyczących VAT,

9) udział w pracach komisji inwetaryzacyjnej i rozliczanie inwentaryzacji,

10) prowadzenie rejestru środków trwałych,

11) rozliczanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Gnieźnie,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin,

4) praca w siedzibie Urzędu,

5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na piętrze, w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności,

9) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.";

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Urzędzie Gminy Gniezno lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Gniezno", w terminie do dnia 23 września 2019 r. do godz. 14.00.

 

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Sekretarza Gminy Gniezno, tel. 61 424 57 65

 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Gniezno - Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1) Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określony w wymogach prawa.

3) Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

 

12-09-2019

Informacja o utrudnieniach w ruchu dnia 15.09.2019 w związku z Biegiem Lechitów

11-09-2019

Terminarz zebrań sołeckich

Lp.

Data

Godzina

Sołtys

Wieś

1.

05.09.2019

18:00

Marek Słomczewski

Wierzbiczany

2.

05.09.2019

20:00

Kazimierz Bułakowski

Wola Skorzęcka

3.

09.09.2019

18:00

Czesława Budzyńska

Braciszewo

4.

10.09.2019

20:00

Paulina Andrzejewska

Kalina

5.

11.09.2019

18:00

Melania Świtała

Wełnica

6.

11.09.2019

20:00

Roman Solarek

Skiereszewo

7.

12.09.2019

18:00

Lech Tubacki

Jankowo Dolne

8.

12.09.2019

20:00

Edmund Paluch

Lulkowo

9.

13.09.2019

18:00

Magdalena Sekulska

Osiniec

10.

13.09.2019

20:00

Magdalena Bartkowiak

Szczytniki Duchowne

11.

17.09.2019

18:00

Bolesław Dziel

Strzyżewo Paczkowe

12.

17.09.2019

20:00

Grzegorz Klat

Strzyżewo Smykowe

13.

18.09.2019

18:00

Joanna Janiak

Modliszewo

14.

18.09.2019

20:00

Piotr Sobański

Modliszewko

15.

19.09.2019

18:00

Edward Sikorski

Obora

16.

19.09.2019

20:00

Elżbieta Łuczak

Obórka

17.

20.09.2019

18:00

Krzysztof Kubasiak

Strzyżewo Kościelne

18.

20.09.2019

19:00

Eugeniusz Leśny

Ganina

19.

20.09.2019

20:00

Marek Nowak

Dębówiec

20.

23.09.2019

18:00

Iwona Budzyńska

Piekary

21.

23.09.2019

20:00

Wioletta Nawrocka

Goślinowo

22.

24.09.2019

18:00

Ewa Siekierska

Łabiszynek

23.

24.09.2019

20:00

Kamila Butrymowicz

Napoleonowo

24.

25.09.2019

18:00

Sylwia Pałczyńska

Krzyszczewo

25.

25.09.2019

20:00

Justyna Święciochowska

Pyszczyn

26.

26.09.2019

19:00

Sławomir Nitkowski

Lubochnia

27.

27.09.2019

18:00

Grzegorz Łykowski

Pyszczynek

28.

27.09.2019

19:00

Grzegorz Janka

Mączniki

29.

27.09.2019

20:00

Agata Rezgui

Zdziechowa

30.

30.09.2019

18:00

Sławomir Kujawa

Mnichowo

31.

30.09.2019

20:00

Ryszard Majewski

Dalki

05-09-2019

Wybór Partnera

04-09-2019

XIV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. o godz. 19:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno
4. Zamknięcie sesji.
02-09-2019

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

02-09-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 11:51 dnia 29.08.2019 do godz. 18:00 dnia 01.09.201 w dalszym ciągu prognozuje się upał. Temperatura maksymalna przejściowo w piątek od 27°Cdo 30°C, później od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Od godz. 17:00 dnia 29.08.2019 do godz. 01:00 dnia 30.08.2019 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.(zmiana komunikatu 51   pełna treść komunikat 53 - kliknij tutaj )

29-08-2019

Komunikat

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia I stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2019r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019r. do godz. 23:59. Alarmy zostały wprowadzone w związku z wizytą w Polsce Prezydenta USA.
29-08-2019

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Gniezno ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Gniezno.(treść ogłoszeń - kliknij tutaj )
26-08-2019

Świetlice w Gminie Gniezno

Rusza strona internetowa poświęcona wynajmowi świetlic wiejskich w Gminie Gniezno. Pod adresem http://swietlicegminagniezno.idsl.pl zainteresowani zorganizowaniem rodzinnych uroczystości mieszkańcy znajdą m.in. cennik, zdjęcia z wnętrz oraz kontakt do opiekunów poszczególnych budynków. Koszt wynajmu świetlicy waha się od 250,00 do 900,00 złotych za organizację wydarzenia. Niższe, niż dotąd ceny są wynikiem wprowadzonego w kwietniu nowego regulaminu wynajmu świetlic wiejskich, który zaproponowała wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka. W Gminie Gniezno działa obecnie 17 świetlic, w których organizowane są m.in. spotkania kół gospodyń wiejskich, spotkania mieszkańców z przedstawicielami agencji rolnych czy też na stałe już wpisane w kalendarz wydarzenia kulturalno-społeczne. 


 

23-08-2019

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z naprawą nawierzchni przejazdu kolejowego w Wymysłowie

20-08-2019

Wodociąg w Wełnicy

Osiedle Jesienne w miejscowości Wełnica wzbogaciło się o 720 m metrów nowej sieci wodociągowej. W wyniku przetargu wyłoniono ofertę, która opiewała na kwotę 66 200,00 złotych. Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 i 110 mm rozpoczęła się w połowie lipca 2019 roku, a odbiór nastąpił 5 sierpnia. Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem.

12-08-2019

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02‑IZ.00‑30‑001/19, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm), Gmina Gniezno z siedzibą przy ulicy Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

 

1.       Cel i opis projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

a)      Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b)      Wsparcie poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny, w szczególności usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

c)       Wsparcie tworzenia miejsc pobytu dziennego/pobytu całodobowego.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie poprzez: zaspokojenie potrzeb socjalnych i bytowych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, prowadzenie działań terapeutycznych, prowadzenie wsparcia indywidualnego specjalistycznego poprzez działalność m.in. psychologa, prawnika itp.

2.       Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Gniezno przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

 

3.       Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Opis dotychczasowej działalności potencjalnego partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia (w szczególności w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jeśli dotyczy) oraz działalności związanej z usługami społecznymi (załącznik nr 1).

b)      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. 2 (załącznik nr 1).

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem (załącznik nr 1).

d)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projekcie (załącznik nr 1)

e)      Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

f)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

g)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

h)      Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniami.

 

4.       Wymagania wobec partnera:

a)      Partner jest podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3. Ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

b)      Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

 

5.       Kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera:

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt 3 e - 3 g)

b) Opis dotychczasowej działalności potencjalnego partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia (zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jeśli dotyczy) oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 20 pkt

c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. 2. Max. 40 pkt.

d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 20 pkt.

e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 20 pkt.

 

6.       Termin składania ofert:

Oferta w formacie .doc, docx lub .pdf należy przesłać do dnia 03.09.2019 r. do godziny 8.00 na adres e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Gniezno, ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno (w przypadku ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu).

 

Treść ogłoszenia do pobrania wraz z załącznikiem (pdf)

12-08-2019

Urząd Gminy - dzień wolny

Wójt Gminy Gniezno  zarządzeniem 58/2019 - w zamian za pracę w dniu 3 sierpnia 2019r. - ustalił dzień 16 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy Gniezno (zarządzenie - kliknij tutaj )
01-08-2019

Można składać wnioski na świadczenia Rodzina 500+ i Dobry Start

Przypominamy, że od 1 sierpnia, czyli od dziś można składać wnioski w wersji papierowej w programach Dobry Start oraz Rodzina 500+.

Wnioski programu można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

DOBRY START

https://gopsgniezno.naszops.pl/.../wniosek-o-przyznanie-swiad...

https://gopsgniezno.naszops.pl/.../p.../zalacznik-1528369005.pdf

RODZINA 500+

https://www.gov.pl/.../S.../6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

https://www.gov.pl/.../S.../b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

 

  

  

01-08-2019

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś mija 75 rocznica wybuchu jednego z najważniejszych polskich powstań – Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 tzw. Godzinie „W” oddziały Armii Krajowej wystąpiły zbrojnie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Walki trwały do 3 października 1944 roku, straty wojsk polskich szacowane są na około 16 tysięcy zabitych i zaginionych. Za wzniecenie powstania Adolf Hitler rozkazał „zamordować miasto”, a jego generałowie skwapliwie wypełnili to polecenie. W masakrach urządzanych przez niemieckie oddziały zginęło między 150 a 200 tysięcy warszawiaków. Tylko podczas tzw. Rzezi Woli między 5 a 7 sierpnia, czyli w ciągu trzech dni, Niemcy zamordowali od 30 do 65 tysięcy polskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Po 63 dniach walk w nocy z 2 na 3 października 1944 roku podpisany został „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

  

01-08-2019

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W niedzielę 28 lipca odbyły się wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uprawnione do głosowania były 1644 osoby. Komisja wydała 90 kart do głosowania, z czego głosów ważnych także było 90. Frekwencja wyniosła niecałe 5,5 %. W wyniku wyborów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrani zostali Panowie Piotr Gozdecki oraz Andrzej Frankiewicz. Serdeczne gratulacje.

 

29-07-2019

Gmina Gniezno z dotacją na zakup sadzonek

Czterdzieści nowych lip zostanie posadzonych na terenie Gminy Gniezno dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Wartość dotacji na zakup sadzonek to 9000 złotych. Drzewa zostaną zasadzone do połowy października. W ubiegłym roku, również dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zasadzono także 40 miododajnych drzew. Lipy zostały posadzone w pasie drogowym miedzy Modliszewem a Modliszewkiem. W tym roku Gmina Gniezno przeznaczy łącznie na nowe krzewy i drzewa około 14 tysięcy złotych. Na utrzymanie zieleni w Gminie wydawanych jest co roku około 47 tysięcy złotych.

 

12-07-2019

ASF - Hodowco nie daj się pokonać!

11-07-2019

Bezpieczeństwo podczas żniw

11-07-2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 - lista zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

08-07-2019

Kurenda - przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą

 

Kurenda

Wójt Gminy Gniezno informuje, iż Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach podał w dniu 1 lipca 2019 roku informację (5 raport) o klimatycznym bilansie wodnym dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym. Z powyższego komunikatu wynika, iż na terenie Gminy Gniezno wystąpiło zagrożenie wystąpienia suszy dla zbóż ozimych i jarych oraz kukurydzy.

W związku z powyższym informujemy, iż producenci rolni, u których wystąpiły znaczne straty w uprawach rolnych tj. zboża ozime i jare, rzepak ozimy, rośliny strączkowe oraz kukurydza, spowodowane suszą, mogą składać do tut. Urzędu wnioski o oszacowanie przedmiotowych strat przez Zespół Komisji powołany Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego.

Wnioski składać należy w terminie do 15 lipca 2019 roku. Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Gniezno (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 9, strona internetowa urzędu ). Wnioski należy wypełniać zgodnie z wnioskiem obszarowym składanym do ARiMR.

 

Maria Suplicka

Wójt Gminy Gniezno

02-07-2019

Nowe formularze podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie Urzędu Gminy (link do strony) . Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy.
02-07-2019

Chór „Imo Pectore” wystąpił podczas promocji habilitacyjnych i doktorskich UAM w Poznaniu

W piątek 14.06.2019r Chór „Imo Pectore" Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, miał okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tego dnia bowiem odbywały się promocje habilitacyjne i doktorskie Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Koncert podczas uroczystości uwieńczył całoroczną pracę zespołu, obfitującą w wiele sukcesów w roku szkolnym 2018/2019. Najważniejsze z nich to: udział w Narodowym Śpiewaniu podczas listopadowego koncertu w Filharmonii Kaliskiej, Złote Pasmo Regionu Wielkopolski Wschodniej Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019 oraz Dyplom Złoty VIII Konkursu dla Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska" 2019.

Zespół pod kierunkiem Agnieszki Ciesielskiej - Pawlak jest jedyną dziecięcą grupą śpiewaczą powiatu gnieźnieńskiego uczestniczącą w Akademii Chóralnej. Projekt ten promujący chóralistykę i śpiew w szkołach podstawowych i średnich jest kontynuacją działań Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska".

24-06-2019

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Informujemy, że od 17 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędy Gminy Gniezno dostępny wyłożono do wglądu spis uprawnionych do głosowania w trybie art. 28 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych. Spis dostępny jest w godzinach pracy urzędu w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 (parter).
17-06-2019

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

11-06-2019

Raport o stanie Gminy Gniezno

Po raz pierwszy w historii Gminy Gniezno sporządzony został RAPORT O STANIE GMINY GNIEZNO. Aby być w zgodzie z nowymi założeniami ustawy o samorządzie gminnym gospodarz terenu przygotowuje taki dokument do 31 maja każdego roku. Co roku mieszkańcom Gminy Gniezno będą przedstawiane szczegółowe dane, które pokażą jak się ona zmienia. Raport opisuje gminę pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem.    Raport część 1        Raport część 2

06-06-2019

WIR - informacja

Aktywny Sołtys

04-06-2019

Urząd Statystyczny informuje

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:
- Czerwcowe badanie rolnicze,
- Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów.
Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.html
Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT
04-06-2019

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Gniezno z prośbą o dokonanie wyboru ławników: 

- do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

3 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do Sądu Rejonowego Gnieźnie:

1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie. 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). 

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Gniezno, pok. 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno: www.urzadgminy.gniezno.pl

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Uwaga! Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatniew wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie https://ems.ms.gov.pl/) albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniezno, w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno, 62-200 Gniezno, AL. Reymonta 9-11. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udzielają pracownicy Urzędu Gminy Gniezno pod numerem telefonu: (61) 424 57 59

 

Opłaty:

1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 usp).
Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli - od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp).

2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

 

(-)Mariusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Gniezno, 31 maja 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

04-06-2019

Mali szachiści

27 maja 2019r w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbył się TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI  DNIA DZIECKA. Przedszkole GMINY GNIEZNO w Zdziechowie  reprezentowało aż 15 miłośników gry królewskiej. Turniej rozgrywany był w formule 6 rund po 10’ na zawodnika. W czasie turnieju opiekę nad szachistami sprawowali rodzice przedszkolaków, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu i jednocześnie zainteresowaniu grą. Mali szachiści już od 2 lat trenują szachy  w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez instruktora szachowego p. Monikę Berlik. Zajęcia szachowe odbywają się 2 razy w tygodniu i  cieszą się dużą popularnością. Ogromne gratulacje dla młodych szachistów! Oto wyniki turnieju:
Dziewczynki:
1. Ewa "Ewka" Szeszycka Przedszkole Pszczółka Maja
2. Lana Gumienna  Przedszkole Zdziechowa
3. Gabriela Noskiewicz Przedszkole Zdziechowa
Chłopcy:
1. Oliwier Radwański Przedszkole Prymus
2. Michał Kaczmarek Przedszkole Zdziechowa
3. Franciszek Błochowiak Przedszkole Wesołe Nutki

04-06-2019

Mamy nową szkołę!

Nowy budynek szkoły w Zdziechowie ukończony zgodnie z planem. Budowa szkoły jest częścią największej inwestycji Gminy Gniezno. Odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie są już w posiadaniu inwestora. Wójt Gminy Maria Suplicka wraz z radnymi Gminy Gniezno odwiedzili szkołę, w której 2 września b.r. rozpoczną naukę nasze dzieci.

 


 

 

31-05-2019

Kurenda

GOSiR zaprasza


20-05-2019

XX Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan serdecznie zaprasza reprezentacje Wsi oraz Sołtysów do udziału w XX  Regionalnym Pojedynku Sportowym Mieszkańców Wsi i Sołtysów,  który odbędzie się w dniu 30.06.2019r. na Boisku Sportowym w Bieganowie, Gmina Kołaczkowo k/Wrześni - od godz. 15.00.  Zgłoszenia ekip należy dokonać do dnia 25 czerwca 2019 roku na adres Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 40/41, smw-gniezno@wp.pl, tel./fax 61 426-33-29lub 509 194 388 – kierownik projektu Agnieszka Frąckowiak.
Regulamin   Karta zgłoszeniowa drużyny.

20-05-2019

ARiMR

 Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu informuje, iż w związku z upływającym 31 maja br. terminem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus, w dniach od 20 maja do 31 maja 2019 roku biura powiatowe wielkopolskiej ARiMR będą czynne w godzinach od 7:30 do 18:00. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z obsługą aplikacji rolnicy mogą zgłaszać się do lokalnych biur ARiMR i skorzystać z przygotowanej pomocy technicznej. Wydłużone godziny pracy wielkopolskiej Agencji to także dodatkowa okazja dla kół gospodyń wiejskich do składania wniosków o pomoc na 2019 r.

17-05-2019

Konkurs w Szczytnikach Duchownych

Wójt Gminy Gniezno, zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 13 maja 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im.ks Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu powinny komplet wymaganych dokumentów złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno do dnia 27 maja 2019r., do godz. 1500. Pełna treść zarządzenia (kliknij tutaj)
13-05-2019

Fundusze Europejskie

20 maja 2019 r. w godzinach 10:00-13:00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbędzie się dyżur konsultanta z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Poznania. Podczas tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) Funduszy Europejskich można będzie bezpłatnie skorzystać z konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich. 


 

10-05-2019

Informacja ZDR

 Przewodnicząca "Gminnego Koła Związku Dużych Rodzin 3+" zaprasza na spotkanie członków oraz sympatyków "Związku Dużych Rodzin 3+" - Koło Gminne Gniezno. Zebranie odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie.
10-05-2019

Informacja

09-05-2019

Życzenia od Prezydenta RP

30-04-2019

Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego

Od 1994 roku przybywa na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. W tym roku w dniu 26 maja 2019 r., po raz 26. polscy samorządowcy będą dziękować Matce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosić o pomoc w wypełnianiu samorządowych powinności służących dobru ogólnemu. Tegoroczna Pielgrzymka odbywa się w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, co daje dodatkową refleksję o zachowaniu wartości chrześcijańskich w świecie współczesnym i o konieczności dokonywania wyborów. Konferencja poprzedzająca Mszę Św. w intencji wspólnot samorządowych odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w dniu wyborów europejskich”.(więcej informacji - kliknij tutaj)
30-04-2019

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zmiana opłat za wywóz odpadów

 

Dlaczego wzrastają koszty odbioru odpadów?

Nowe przepisy, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów oraz podwyżka między innymi kosztów energii elektrycznej to główne powody zwiększenia cen za wywóz odpadów w Gminie Gniezno. Ostatnia zmiana stawki za wywóz nieczystości stałych miała miejsce w 2016 roku. Od trzech lat wzrastały koszty wywozu odpadów komunalnych, a wzrost cen pokrywany był z budżetu gminy. W roku 2018 Gmina Gniezno dopłaciła do gospodarki odpadami  kwotę około 400 000 zł.

Na wzrost cen wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów zagospodarowania odpadów jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska zobowiązujące gminy do dodatkowego wydzielenia odpadów BIO.

Z tych powodów wiele gmin, miast i związków międzygminnych zmuszonych zostało, aby zweryfikować koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a to z kolei wpływa
na podwyżki cen dla mieszkańców.

Rada Gminy Gniezno w marcu 2019 r. podjęła nową uchwałę o opłatach za wywóz nieczystości stałych.

 

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MAJA 2019 R.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA/M-C

SELEKCJA

14,00 zł/os.

NIESELEKCJA

27,00 zł/os.

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW I WIELKOŚĆ POJEMNIKA

STAWKA/M-C

120L- SELEKCJA

53,00 zł/poj.

240L- SELEKCJA

76,00 zł/poj.

1100L- SELEKCJA

330,00 zł/poj.

120L- NIESELEKCJA

79,00 zł/poj.

240L- NIESELEKCJA

113,00 zł/poj.

1100L- NIESELEKCJA

494,00 zł/poj.

 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE

REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

RODZAJ GROMADZENIA ODPADÓW

STAWKA

SELEKCJA

180,00 zł/rok

NIESELEKCJA

270,00 zł/ rok

 

 

30-04-2019

WIR - informacja

Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej

26-04-2019

Starostwo Powiatowe

 Informujemy, iż dnia 29 kwietnia 2019 roku zostanie uruchomiona strona dotycząca elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego na rok szkolny 2019/2020. Będzie można skorzystać z opublikowanego informatora, a od dnia 13 maja 2019 roku uczniowie będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Link:  http://nabor.pcss.pl/. Proszę zwrócić uwagę, iż osobna jest ikonka dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalne) i dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową (szkoły ponadpodstawowe).
26-04-2019

KOWR

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVIII edycji "Programu Stypendiów Pornastowych 2019/2020". Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim  2019/2020"  program   adresowany   jest   tylko   do   maturzystów,   którzy   ukończyli   szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)

 

26-04-2019

Informacja

 Z przyjemnością informujemy, że za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Gniezno został otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych. Punkt ten znajduje się na parterze, pok. nr 5 i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o profil zaufany. Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu potrzebny jest tylko ważny dowód osobisty. (więcej informacji - kliknij tutaj)
23-04-2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Gniezno zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454) informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i  dostarczenie go do Urzędu Gminy Gniezno w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 roku. Druki zgłoszenia wysłane zostaną do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniezno. Pobrać je można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE”) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno - pokój nr 9. W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Wójt Gminy Gniezno będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Jednocześnie informuję, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych sprawdzane będą umowa oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Przypominam ponadto, iż zgodnie z Uchwałą nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno, Rozdział 4. § 16 ust. 3 „właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do przechowywania przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w celu okazania tych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli”.(pełna treść dokumentu - kliknij tutaj
16-04-2019

Kiermasz świąteczny

 W środę, 17 kwietnia, na parterze budynku  Urzędu Gminy Gniezno przy ul. Reymonta 9 od godziny 10.00 odbywać się będzie Kiermasz Świąteczny. W kiermaszu udział wezmą gminne koła gospodyń wiejskich ze Strzyżewa Paczkowego, Modliszewa i Modliszewka, Stowarzyszenie Integracja ze Szczytnik Duchownych oraz lokalny producent miodu. Kupić będzie można ozdoby świąteczne, stroiki, mazurki i baby wielkanocne czy chleb z własnego wypieku. Nie zabraknie także coraz bardziej popularnych produktów bezglutenowych.
11-04-2019

Strajk w szkołach

W Gminie Gniezno udział w strajku zadeklarowały wszystkie szkoły. Do strajku nie przystępuje Przedszkole w Zdziechowie. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika że egzaminy ósmoklasisty i klas III gimnazjum zostaną przeprowadzone w wyznaczonych terminach. Dyrektorzy szkół zgłosili zagrożenie egzaminu w części dotyczącej języka obcego.
W przypadku rozpoczęcia strajku od dnia 8 kwietnia br. w przedszkolach i szkołach dla dzieci i uczniów, które w tych dniach będą obecne w palcówkach, zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Opiekę nad dziećmi i uczniami będzie sprawował personel, który nie przystępuje do strajku. Dla dzieci i uczniów, którzy do tej pory korzystali w placówkach z posiłków i dowozów w okresie strajku  posiłki oraz dowóz i odwóz zostaną zapewnione.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „ Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę  poza obiektami należącymi do tych jednostek”.
Sytuacja związana z planowanym strajkiem i organizacją opieki nad dziećmi i uczniami  w placówkach oświatowych jest na bieżąco monitorowana przez organ prowadzący. Informacji o terminie zakończenia strajku i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych należy zasięgać u dyrektorów placówek oświatowych.
05-04-2019

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 kwietnia br. na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach."

03-04-2019

Konkurs - ESDW

 
02-04-2019

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Komunikat PLW
01-04-2019

e-akta Elektronizacja akt pracowniczych

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999–2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie. To, czy złożysz to oświadczenie, zależy od Ciebie. Możesz podjąć decyzję w dowolnym momencie.

Możesz także wycofać złożone oświadczenie, ale tylko zanim złożysz pierwszy raport informacyjny. Jeśli wycofasz oświadczenie, to automatycznie zrezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to, że będziesz przechowywać je przez 50 lat.

Ważne

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999–2018.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie  rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport  RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).

W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych
do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

·         składki na ubezpieczenia społeczne,

·         składki na ubezpieczenie zdrowotne,

·         składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

·         wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

Krótko o tym, co najważniejsze

1.       Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r.

2.       Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.

3.       Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

4.       Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat.

 

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

 Do pobrania: Broszura informacyjna

 

25-03-2019

Utrudnienia w ruchu

Zmiany w organizacji ruchu od dnia 01.04.2019 i od 07.04.2019
Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec.
Zamknięte skrzyżowanie ul. Pod Trzema Mostami – Słoneczna – Kolejowa oraz Al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami
W związku z realizacją ostatniego etapu projektu „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec", polegającym na poszerzeniu światła wiaduktu, informuję, że:
1. od dnia 01.04.2019 do dnia 18.05.2019r. zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic: Pod Trzema Mostami – Słoneczna - Kolejowa tj. nie będzie możliwy ruch kołowy.
2. od dnia 07.04.2019 r. zostanie zamknięte skrzyżowanie Al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami tj. nie będzie możliwy ruch kołowy.
Ruch pieszy będzie odbywał się bez zakłóceń. Zostanie wprowadzone stosowne oznakowanie informujące o objazdach. Proszę o uwzględnienie powyższego przy planowaniu transportów.


W związku z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami oraz samą ulicą w m. Gniezno, uprzejmie informujemy,  że od dnia 04.03.2019 r. nastąpi wdrożenie następnego etapu tymczasowej organizacji ruchu. Do zamkniętej obecnie ul. Pod Trzema Mostami, (odcinek od skrzyżowania z al. Reymonta do skrzyżowania z ulicami: Słoneczną i Kolejową), zostanie wyłączone z ruchu skrzyżowanie ulic Pod Trzema Mostami, Słoneczna oraz Kolejowa oraz droga łącząca ulicę Osiniec i z zamykanym skrzyżowaniem. Objazdy zostaną poprowadzone zgodnie z załączonymi schematami.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

22-03-2019

Konkurs "Przyrodnicze rymowanie..."

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w kolejnej – VII edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy literackiej (wierszyk) lub/i pracy plastycznej (rysunek) dotyczącej roślin wodnych i bagiennych. Regulamin wraz z załącznikami oraz materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej ZPKWW - link: http://www.zpkww.pl/edukacja/konkursy/przyrodnicze-rymowanie/
22-03-2019

Powitanie wiosny w Pyszczynie

Jak co roku dzieci z gminy Gniezno przywitały wiosnę. Pierwszego dnia tej najpiękniejszej pory roku, dzieci z przedszkola w Pyszczynie zaprezentowały odejście zimy i nadejście wiosny. Aby ostatecznie zapomnieć o zimowej porze wszystkie maluchy założyły zielone stroje. Pociechy, pod czujnym okiem pań przedszkolanek, przygotowały występy, które nie pozostawiają wątpliwości – zima się skończyła. I nawet jeśli jeszcze trochę przymrozi to jesteśmy pewni, to przedstawienie które zaprezentowały dzieci sprawi, że wiosna zawita już na całego. Wielkie gratulacje dla maluchów i starszaków za wspaniały występ.
22-03-2019

Konkurs "Bitwa Regionów"

 V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br. na stronie http://www.kowr.gov.pl/konkurs lub https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ .
21-03-2019

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.  Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej oraz na facebook .
21-03-2019

Nowa Piątka

W Wielkopolsce ruszyła akcja informacyjna związana z programem "Nowa Piątka". Pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwiedzą Urząd Gminy Gniezno w najbliższy poniedziałek (25 marca), w godzinach od 8:30 do 10:00. Spotkanie ma charakter informacyjny. Pracownicy UW i ZUS będę udzielali informacji na temat programu. (więcej informacji - kliknij tutaj) 


20-03-2019

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, od 18 marca br. ankieterzy statystyczni będą realizować kolejną edycję badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze

Ulotka w formacie pdf do pobrania

19-03-2019

Konkurs

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców: Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. (dodatkowe informacje na temat konkursu)

11-03-2019

Naukobus w Szczytnikach Duchownych

 Od 14 do 15 marca 2019 roku w Szczytnikach Duchownych gościł bedzie NAUKOBUS, a wraz z nim edukatorzy i wystawa objazdowa Centrum Nauki Kopernik. Wizyta potrwa 2 dni. W tym czasie eksponaty są rozstawione w szkole, a uczniowie, mogą z nich korzystać przez 6 godzin dziennie. Samodzielne eksperymentowanie to doskonała metoda poznawania świata. Edukatorzy objaśniają działanie eksponatów i pomagają zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedziny fizyki, biologii i matematyki. Uczniowie otrzymują „Poradnik młodego naukowca” z doświadczeniami, które mogą przeprowadzić w domu. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia wystawy i zakosztowania przyjemności jaką daje nauka przedstawiona w sposób nowoczesny i interaktywny.(materiały:Centrum Nauki Kopernik) 

08-03-2019

Informacja

07-03-2019

Zaproszenie

07-03-2019

Informacja - dowód osobisty

 WAŻNA INFORMACJA dla osób, które w najbliższych dniach chcą złożyć – online lub w urzędzie – wniosek o dowód osobisty. W związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. zaplanowano przerwy techniczne. Jeśli szybko potrzebujesz dokumentu i chcesz uniknąć ewentualnych niedogodności koniecznie PRZECZYTAJ
26-02-2019

Odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż w miesiącu marcu 2019 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym prosimy o wystawienie najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 730 przed teren swojej nieruchomości zbędnych sprzętów pochodzących z gospodarstw domowych, tj. niepotrzebnych mebli, kuchenek, lodówek, sprzętu RTV i AGD. Prosimy o nie wystawianie odpadów innych niż ww. wymienione. (pełna treść kurendy - kliknij tutaj)
26-02-2019

Czyste powietrze

W dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, ul. Poziomkowa 32 C, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Gniezno dotyczące programu "Czyste powietrze ", podczas którego pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliży założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła a także na inne działania termomodernizacyjne. Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu.
21-02-2019

Badania profilaktyczne

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego dla mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-67 lat w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Spotkanie edukacyjne, na którym rozdawane będą zestawy do badań odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie.
Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości oraz uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania i oświadczenia uczestnika projektu. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach! 

21-02-2019

III Pielgrzymka Sołtysów

20-02-2019

E-DOWÓD

20-02-2019

Komunikat

Działając  zgodnie  z  art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2204  ze  zm.)  Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Gniezno  na  okres  21  dni  wywieszono  wykaz  nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  na  podstawie  art.  37,  ust.  2, pkt. 6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2204  ze  zm.)
19-02-2019

eSTeDe

05-02-2019

Mali tancerze z Przedszkola w Zdziechowie

Na organizowanym  przez   Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego  spotkaniu noworocznym w dniu 31 stycznia 2019 roku, zaprezentowali swoje umiejętności taneczne przedszkolacy z Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie. Dzieci zostały zaproszone przez Radę Powiatu, aby swoim tańcem rozpocząć  uroczystość, która tradycyjnie odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Zespół taneczny powstał w rocznicę 100-lecia odzyskania przez  Polskę niepodległości  i nawiązuje swoim repertuarem do tradycyjnych, ludowych tańców z terenu wielkopolski. W uszycie przepięknych strojów zaangażowana była społeczność  przedszkola, przede wszystkim babcie przedszkolaków. Chociaż dzieci dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sceną, mogą zaprezentować piękne wykonanie kilku tańców wielkopolskich. W przyszłości zespół będzie poszerzał swój repertuar, doskonalił umiejętności i pozyska nazwę, która będzie rozpoznawalna w powiecie gnieźnieńskim.

 

04-02-2019

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewie wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to powód do dumy nie tylko druhów z jednostki OSP Modliszewo ale również całej Gminy Gniezno. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 870tys. zł. Gmina Gniezno dofinansowała zakup w kwocie 500tys zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 370 tys. zł pochodzą z dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd ratowniczo-gaśniczy wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt. Nowy wóz pozwoli poprawić efektywność działań, co przełoży się na szybszą interwencję w sytuacjach zagrożenia oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gniezno.

29-01-2019

GPWB - szkolenie

12 lutego 2019 roku Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, organizuje szkolenie dla osób fizycznych, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bezpłatne szkolenie dotyczące praktycznego przygotowania biznesplanu poprowadzi trener z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.(program spotkania - kliknij tutaj)

 
29-01-2019

Informacje KBW i PKW

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
 
26-01-2019

Zebrania wiejskie

Wójt Gminy Gniezno zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku zwołuje na terenie Gminy Gniezno zebrania wiejskie i zebranie Osiedla Łabiszynek, w celu dokonania wyboru  sołtysów, rad sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek. (tekst zarządzenia - kliknij tutaj)

 

25-01-2019

Zawiadomienie

 Geofizyka Toruń S.A jako wykonawca prac, działając w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że zamierza od początku lutego 2019 r. rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które będą trwały do końca maja 2019 r. Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art. 85a znowelizowanej ustawy prawo geologiczne i górnicze. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - temat "Polowe prace sejsmiczne 20 Września-Witkowo". Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu  mikrodrgań  sejsmicznych, które  generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami. W ramach uzgodnień warunków  wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art.144-152 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126).(pełna treść zawiadomienia - kliknij tutaj)
21-01-2019

Podatek akcyzowy

Wójt Gminy Gniezno informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Zgodnie z nią producenci rolni będący posiadaczami bydła, mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP). Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego

(Wzór wniosku  do  ARMiR )

Zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR stanowić będzie załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do Wójta


Wnioski do Wójta Gminy należy składać w następujących terminach:
- od 1 - 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- od 1 - 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.
14-01-2019

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż z początkiem roku rozpoczęły się kolejne edycje badań ankietowych. Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Kondycja Gospodarstw Domowych. - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - Dodatkowe informacje - kliknij tutaj
Na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować te badania w ciągu całego 2019 roku

04-01-2019

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r.  wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.  (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1832, z późn.zm.) tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Do zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie   znajduję się wzór wniosku Karty Dużej Rodziny. Pracownicy zajmujący się obsługą Karty Dużej Rodziny:
Agnieszka Krysztofiak tel. kontakt.  61 424 57 67
Małgorzata Grobelna tel. kontakt. 61 424 57 70
Bożena Światowa tel. kontakt. 61 424 57 70

02-01-2019

Odsłonięcie pomnika w Zdziechowie

30 grudnia 2018 r w obecności Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Parlamentarzystów, Samorządowców, Mieszkańców Gminy Gniezno, zaproszonych gości oraz harcerzy i pocztów sztandarowych, odsłonięto w Zdziechowie pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim. Uroczystość była punktem kulminacyjnym obchodów 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz "Bitwy pod Zdziechową" na terenie Gminy Gniezno. Uroczystości patriotyczne w Zdziechowie rozpoczęła o godzinie 1100 msza św. celebrowana przez Arcybiskupa Wojciecha Polaka - Prymasa Polski. Słowa powitania do wszystkich zgromadzonych w kościele parafialnym w Zdziechowie skierowała Maria Suplicka - Wójt Gminy Gniezno.   Licznie zgormadzeni uczestnicy wsłuchiwali się w homilię Ekscelencji Arcybiskupa podczas której padły słowa nawiązujące do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ksiądz Prymas wspomniał także o życiu i losach Wincentego Dondajewskiego, powstańca który zginą w "Bitwie pod Zdziechową". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w uroczystościach brali udział potomkowie bohaterskiego powstańca. Po wspólnej modlitwie  głos zabrał Senator Robert Gaweł - Prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu również wspomniał o poległym powstańcu oraz o znaczeniu "Bitwy pod Zdziechową" dla powodzenia całego Powstania Wielkopolskiego  szczególne w kontekście ochrony Gniezna. Gdyby 400-osobowy oddział  Grenzschutzu nie został pokonany przez Powstańców w Zdziechowie doszłoby zapewne  do zasilenia sił niemieckich przegrupowywanych w kierunku Poznania. Po wystąpieniu Senatora glos w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich  zabrał Jerzy Berlik, który zdał sprawozdanie z działalności komitetu. Zadaniem Komitetu było pozyskanie środków finansowych i nawiązanie współpracy z wykonawcami w celu odbudowy poświęconego Powstańcom pomnika w Zdziechowie. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy w uroczystym korowodzie przeszli do centrum wsi gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Odbył się również prowadzony przez harcerzy apel poległych. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Akcentem kończącym uroczystość było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów  przez przybyłe na uroczystość delegacje.

   

31-12-2018

Transport zbiorowy

W odpowiedzi na wnioski i prośby mieszkańców Gminy Gniezno z dniem 11 lutego zostaje wprowadzona korekta do rozkładu jazdy w komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Gniezno poniżej zamieszczamy skorygowany rozkład jazdy.
28-12-2018

Program "Czyste Powietrze"

 Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródło ciepła. Dofinansowany będzie zakup m.in. źródeł zasilanych:
- gazem ziemnym lub LPG, olejem opałowym, elektrycznością (w tym pompy ciepła), biomasą lub węglem.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku. Poza montażem źródeł ciepła, w ramach Programu, możliwe jest także pozyskanie dofinansowania na działania termomodernizacyjne w tym m.in. na:
- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. Więcej informacji
19-12-2018

LGD "Trakt Piastów"

13-12-2018

LGD "Trakt Piastów" - ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie numer 11/2019 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
12-12-2018

Spotkanie informacyjne - LGD "Trakt Piastów"

 W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne/szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej Spotkanie odbędzie się  18-12-2018, godz. 13.00 - Sala sesyjna, UG Łubowo 1. Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku oraz biznesplanu celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową  do dnia poprzedzającego wybrane szkolenie, do godz. 15:00, na adres: k.borzykowska@lgdtraktpiastow.pl
Dodatkowe informacje - kliknij tutaj

12-12-2018

Główny Lekarz Weterynarii informuje07-12-2018

Informacja - odwołanie przetargu

Wójt  Gminy  Gniezno  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  we  wsi  Jankowo Dolne, gm.  Gniezno,  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  99/5  o  powierzchni  5,1477  ha,  zarządzeniem  nr  52/2018  z  dnia  03.12.2018  r.  wydanym  o  godz.  8.00,  został  odwołany  z  ważnej  przyczyny  podanej  w  uzasadnieniu  tego  zarządzenia. Powyższe  zarządzenie  zostało  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Gniezno  przy  al.  Reymonta  9-11  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
03-12-2018

Obwieszczenie

28-11-2018

Fundusz Sprawiedliwości

19 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy Gniezno odbyło sie uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: zestaw zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, szyny typu Kramera z deską ortopedyczną, 3 defibrylatory AED, 2 detektory napięcia, 5 latarek akumulatorowych oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków wyniosła 31.500,00zł. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Sekretarz Gminy Gniezno – Pani Anna Pacholczyk, Komendant Gminny OSP – Zdzisław Michałowski oraz prezesi i  przedstawiciele obdarowanych jednostek. Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Gniezno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

   

21-11-2018

Spotkanie dla rodziców

15-11-2018

Konsultacje

Wójt Gminy  Gniezno  zaprasza  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i   o  wolontariacie,  do  udziału  w  konsultacjach  projektu  uchwały  Rady  Gminy  Gniezno w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą i w toku konsultacji może ulec zmianie. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Gniezno. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na 2019 rok.
(pełna treść informacji - kliknij tutaj)

.

02-11-2018

KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza IV nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1 PROW

 Dodatkowe informacje - kliknij tutaj

25-10-2018

Wyniki wyborów w naszej gminie

Znamy już wyniki wyborów w Gminie Gniezno. W wyborach na Wójta Gminy zwyciężyła Pani Maria Suplicka. W wyborach Radnych mandat uzyskali: Okręg 1 - Marian Kaźmierczak, Okręg 2 - Bolesław Dziel, Okręg 3 - Mariusz Nawrocki, Okręg 4 - Agata Górna, Okręg 5 - Jakub Grzegorz Fryza, Okręg 6 - Maria Brykczyńska, Okręg 7 - Iwona Mirosława Pajkert, Okręg 8 - Ryszard Majewski, Okręg 9 - Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Okręg 10 - Wioletta Nawrocka, Okręg 11 - Iwona Modrzejewska, Okręg 12 - Kamila Butrymowicz, Okręg 13 - Łukasz Ciesielski, Okręg 14 - Zygmunt Lewandowski, Okręg 15 - Patryk Dobrzyński. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów WÓJTA GMINY GNIEZNO

Protokół z wyborów do RADY GMINY GNIEZNO 

22-10-2018

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja". Konkurs organizowany był przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Na konkurs nadesłano 110 prac. Sołectwo Jankowo Dolne jako jedyne reprezentowało Gminę Gniezno, a razem z Rakowem z gminy Czerniejewo, reprezentowało powiat gnieźnieński. Uczestnicy konkursu musieli przygotować potrawę na ciepło wraz z przystawką z wykorzystaniem kaczki. Kaczka na ciepło jak i w formie galartu przygotowana przez reprezentantów Jankowa Dolnego w opinii uczestników konkurs była najlepsza. Nadmienić należ, że każdy z finałowych stołów był wyjątkowy oraz przepełniony kreatywnością. Podczas finału Jankowo Dolne było reprezentowane przez Sołtysa Lecha Tubackiego, Tadeusza Gajdę, Halinę Górną, Dorotę Tubacką oraz Kingę Tubacką. Reprezentantom oraz całemu Sołectwu Jankowo Dolne gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.

18-10-2018

LGD "Trakt Piastów"

W związku z planowanymi naborami grantów, LGD "Trakt Piastów" zaprasza na Szkolenie przed naborem wniosków w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

Ogłoszenie numer 10/2018 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  


dodatkowe informacje - kliknij tutaj

16-10-2018

Archives