Aktualności w skrócie...

Badania statystyczne GUS

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Aktualności

List Rzecznika Praw Dziecka

List do Rodziców i Opiekunów Dzieci w związku ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku

Zabawa sylwestrowa oraz czas ją poprzedzający, to dla wielu okazja do świętowania połączonego z używaniem fajerwerków, zimnych ogni, czy petard. Piękne, kolorowe i głośne fetowanie nadejścia Nowego Roku może być jednocześnie niezwykle niebezpieczne – chwila nieuwagi potrafi skutkować ciężkimi urazami ciała, a nawet utratą życia.
Od wielu lat na przełomie grudnia i stycznia słyszymy o obrażeniach, które odniosły dzieci w wyniku używania materiałów pirotechnicznych. Większość z tych tragedii wynika z nieodpowiedzialności dorosłych – sprzedawców, ale też opiekunów, którzy pozwalają najmłodszym na tę ryzykowną zabawę.
Proszę zatem rodziców i opiekunów o rozwagę oraz rozmowę z dziećmi na temat możliwych zagrożeń. Ważne jest również zwrócenie uwagi, aby nie dochodziło do sprzedaży materiałów niebezpiecznych najmłodszym. Pomimo, że działanie takie jest niezgodne z prawem, często fajerwerki i tak trafiają w ręce dzieci. Nie pozwólmy na to! Wspólnie zadbajmy o życie i zdrowie młodych ludzi!
Przełom roku powinien być czasem niezwykle radosnym, połączonym z aktywnością na świeżym powietrzu, atrakcyjnym, rodzinnym spędzaniem czasu. Wierzę, że jako dorośli jesteśmy w stanie zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo i beztroskie cudowne chwile.
Apelując, abyśmy podczas szampańskiej zabawy nie tracili zdrowego rozsądku, serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę udanego świętowania nadejścia Nowego Roku. (treść listu - kliknij tutaj)
29-12-2017

Informacja

Wójt Gminy Gniezno uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. linia nr 56 relacji Gniezno – Gniezno przez Lubochnię obsługiwana będzie przez Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Bilety miesięczne będzie można nabyć w punkcie sprzedaży, który znajduje się w sklepie NC+ przy ul. Dworcowej w dniach 28 i 29 grudnia br. oraz 2 i 3 stycznia 2018 r. Jednocześnie informuję, że rozkład jazdy nie ulega zmianie.(treść informacji - kliknij tutaj)
27-12-2017

XLIII Sesja Rady Gminy

 XLIII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Przyjęcie protokołu z  obrad poprzedniej XLII sesji.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym  projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji
9) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
d) uchwały budżetowej na 2018 rok
e) zmiany uchwały nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.  
10) Interpelacje  i zapytania Radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zakończenie obrad XLIII  sesji Rady Gminy.

20-12-2017

LGD "Trakt Piastów" - ogłoszenia i szkolenia

 
   
19-12-2017

Zmiana sposobu segregacji odpadów


18-12-2017

LGD "Trakt Pistów" - szkolenia

14-12-2017

Szkolenie z JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informuje o przedłużeniu na m-c grudzień spotkań z mikroprzedsiębiorcami dotyczących Jednolitych Plików Kontrolnych JPK.

05-12-2017

Badania statystyczne GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w grudniu br. na ternie Gminy Gniezno, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą dwa badania ankietowe:

·         Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” ,

·         Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej”.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-grudzien-2017,109,1.html   oraz
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

Zapraszamy także na stronę @Poznan_STAT .

05-11-2018

XLI Sesja Rady Gminy

 XLI Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r. o godz.14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z  obrad XL sesji.
5) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Dyskusja
9) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 535
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
f) stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym składający się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym
g) stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny im.ks.Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą Podstawową w Mnichowie, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach Duchownych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.Powstańców Wielkolopskich 1918/19 w Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im.Celestyna Freineta w Oborze
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią pobliczną Szkołę Podstawową im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. ks.Leona Formanowicza w Modliszewku
k) zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
l) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10) Interpelacje  i zapytania Radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy.
21-11-2017

Zaproszenie

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z bankiem BGŻ BNP Paribas oraz firmą Syngenta organizuje ogólnopolski  cykl powiatowych spotkań  informacyjnych adresowanych do rolników. Będą one dotyczyć korzyści z używania Internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Liczymy na to, iż spotkania te zwiększą Państwa umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę, która pomoże Państwu w codziennej działalności. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
15-11-2017

Informacja

Urząd Gminy informuje, że na tle zapisu art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.)  w przypadku zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
15-11-2017

Informacja

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.
Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).

10-11-2017

Komunikat

UWAGA!
Komunikat dotyczący PKS.

 

 

 

10-11-2017

KRUS

 Placówka Terenowa KRUS w Gnieźnie zaprasza rolników na dobrowolne nieodpłatne szkolenia w zakresie:
- zmiany w zasadach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników,
- nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich,
- zasady dofinansowania składek przez Skarb Państwa
- nowe zasady nabywania prawa do emerytury,,
- zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie (zapobieganie upadkom, wypadkom związanym z obsługą zwierząt i maszyn.)
Szkolenia odbędą  się w dniach:
21.11.2017r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Mnichowie,
22.11.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie  Gminy w Gnieźnie,
27.11.2017r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie,
06.12.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubowie,
08.12.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
07-11-2017

Komunikat PCZK

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie informuję, że w związku z III GNIEŹNIEŃSKIM BIEGIEM NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 11 listopada 2017 r. w  godzinach od  11.00  do 13.00. nastąpi w Gnieźnie tymczasowe ograniczenie ruchu drogowego dla pojazdów mechanicznych. Ograniczenie ruchu będzie obowiązywało na ulicach: Tumska, Św. Wawrzyńca, Słomianka, Czysta, Stroma, Warszawska, Mickiewicza, Mieszka I, Krzywe Koło, Świętokrzyska, Żuławy, Seminaryjna, Św.Wojciecha. Nieprzejezdne będą również ulice krzyżujące się z trasą biegu. Wyznaczone zostaną objazdy.(komunikat - kliknij tutaj )
06-11-2017

"Pięknieje wielkopolska wieś"

Miło nam poinformować, że sołectwo Lubochnia oraz Kalina wzięły udział w VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś„ organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera  i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięcia na rzecz własnej  miejscowości, w oparciu o oddolne wypracowanie koncepcji odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi jak i nieinwestycyjnie, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocji wsi.  W ramach niniejszego działania w okresie od 30 czerwca br. do 30 października tego roku zrealizowano 2 projekty.
Pierwszy projekt pn. „ Aktywni razem – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia „  w ramach, którego zagospodarowano teren oraz utworzono teren rekreacyjno- wypoczynkowy ze środków pochodzących z dotacji oraz budżetu gminy zakupiono między innymi : elementy siłowni zewnętrznej , wyposażenie placu zabaw oraz wykonano boisko do siatkówki plażowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 28 października br. podczas, którego zorganizowano turniej siatkówki  oraz ognisko z okolicznościowym poczęstunkiem.Całkowita wartość projektu wyniosła 71 373,08 zł w tym :
Środki z dotacji – 30 000,00 zł, środki własne gminy – 14 006,51 zł, środki z funduszu sołeckiego – 8 883,49 zł, wkład własny  mieszkańców – 18 483,08 zł

Drugi projekt pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno  – wypoczynkowego w miejscowości Kalina „ w ramach tego projektu również zagospodarowano teren przy  placu zabaw ponadto mieszkańcy przygotowali miejsce do ogniska i drewniane ławki , zakupiono drewnianą altanę oraz posadzono  zieleń. Uroczyste otwarcie również nastąpiło 28 października br. mieszkańcy sołectwa spotkali się przy wspólnym ognisku gdzie biesiadowali do późnych godzin wieczornych.  Całkowita wartość projektu 21 472,22 zł w tym: środki z dotacji – 10 000,00 zł, środki własne gminy – 4 983,22 zł, wkład własny mieszkańców – 6 489,00 zł.

Należy podkreślić, że przy realizacji powyższych projektów nieoceniony jest wkład i zaangażowanie mieszkańców sołectwa Lubochnia i Kalina, którzy bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach. Niewątpliwie czas spędzony przy wspólnej pracy zintegrowało mieszkańców oraz zaowocowało nowymi przyjaźniami. 

30-10-2017

LGD "Trakt Piastów"

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” zaprasza na dożynki sadownicze.

 


 

 
22-08-2017

OHP

Wielkopolska  Wojewódzka  Komenda  OHP  Młodzieżowe  Centrum  Kariery  w Gnieźnie prowadzi nabór kandydatów do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia- EFS''.
Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu  na rynek pracy i uzyskaniu  zatrudnienia poprzez  zdobycie  kwalifikacji  zawodowych  podczas  szkoleń  i staży.  Wsparcie  skierowane jest dla grupy  10 osób w wieku 18-24 lat, które nie pracują, nie uczą się dziennie, także osób niepełnosprawnych. Oferujemy  między innymi następujące formy wsparcia:
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- kurs prawa jazdy kat. B
- kursy językowe, komputerowe  ECDL
- warsztaty kreowania  wizerunku
- doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo  pracy
Czas realizacji projektu: LISTOPAD 2017 - SIERPIEŃ  2018
Zgłoszenia   przyjmujemy   w  Młodzieżowym   Centrum  Kariery  w  Gnieźnie   od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.
(dodatkowe informacje - kliknij tutaj )

13-10-2017

"Kolej na Powstanie"

 18 października ruszył plebiscyt „Kolej na Powstanie!” organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Koleje Wielkopolskie. Wielkopolanie mogą wybrać „powstańcze” nazwy dla siedmiu pociągów, które w grudniu tego roku - wraz z wejściem w życie corocznej zmiany rozkładu jazdy pociągów - pojawią się na torach w regionie. Inicjatywa wpisuje się w przygotowania do przyszłorocznych obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy Gminy Gniezno mogą przyczynić się do tego, aby pociąg "Zdziechowa" pojawił się na wielkopolskich torach. (dodatkow informacje - kliknij tutaj)    (głosowanie - kliknij tutaj)
23-10-2017

Stypendia dla najlepszych - 2017

 W poniedziałek 16 października w Urzędzie Gminy spotkali się zaproszeni przez Wójta Gminy Pana Włodzimierza Lemana zamieszkali na terenie Gminy Gniezno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie - Wójt Gminy przyznał stypendia. W uroczystości uczestniczyła Pani Anna Pacholczyk - Sekretarz Gminy a zarazem Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, która opiniowała złożone wnioski. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Pan Marian Kaźmierczak oraz Radni Gminy Gniezno. Młodzi, zdolni mieszkańcy Gminy przybyli na uroczystość w asyście rodziców lub nauczycieli szkół gminnych. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągnięć i zachęcał do wytrwałości w ciągłym dążeniu do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom podziękował za troskę jaką otaczają swoje dzieci i wagę jaką przykładają do ich kształcenia. Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak zapewnił zebranych że w Gminie Gniezno oświata oraz kształcenie młodego pokolenia zajmuje bardzo ważną pozycję i zawsze potrzeby oświaty będą traktowane poważnie i priorytetowo. Zachęcał uczniów do wytrwałej i systematycznej pracy oraz wyraził nadzieję, że z roku na rok grupa młodych mieszkańców gminy uprawnionych do uzyskania stypendium będzie się powiększać.
Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Gniezno na rok szkolny 2017/2018
17-10-2017

PKS informuje

13-10-2017

PFRON

Starosta Gnieźnieński informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”. Program realizowany jest w dwóch Modułach na obszarze 7 gmin: Czerniejewo, Łubowo, Kłecko, Niechanowo, Mieleszyn, Trzemeszno, Gniezno/i miasto Gniezno. Program w powiecie gnieźnieńskim będzie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Informacja telefoniczna pod nr tel. 61 424 66 82 oraz 61 424 07 54. Druki wniosków do pobrania w siedzibie PCPR Gniezno ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 oraz na stronie internetowej PCPR, a także na https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-w-2017-r/tresc-programu/   (pełna treść informacji - kliknij tutaj)

13-10-2017

Odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż w miesiącu październiku 2017 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzona zostanie objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym prosimy o wystawienie najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 730 przed teren swojej nieruchomości zbędnych sprzętów pochodzących z gospodarstw domowych, tj. niepotrzebnych mebli, kuchenek, lodówek, sprzętu RTV i AGD. Prosimy o nie wystawianie odpadów innych niż ww. wymienione. (pełna treść kurendy - kliknij tutaj )
10-10-2017

Sprzątanie Świata

13-09-2017

Komunikat ARiMR

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom poszkodowanym w wyniku sierpniowych klęsk żywiołowych o konieczności zgłoszenia tego faktu do ARiMR. Powinni to uczynić niezwłocznie wszyscy, którzy obecnie korzystają ze wsparcia ARiMR lub zamierzają skorzystać z pomocy specjalnej. Agencja zaprasza zainteresowanych do placówek ARiMR - Biur Powiatowych lub Oddziałów Regionalnych.
12-09-2017

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego  dla właścicieli lasów prywatnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, uszkodzonych podczas nawałnicy.
Starosta Gnieźnieński informuje właścicieli lasów prywatnych, że decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zostaną uruchomione środki finansowe z funduszu leśnego na likwidację w lasach prywatnych skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Środki będą wypłacane przez Starostę właścicielom, którzy zadeklarują uporządkowanie drzewostanów, w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu. W związku
z tym, że przed uruchomieniem środków niezbędne są oględziny terenu oraz decyzja wydana przez Starostę Gnieźnieńskiego dotycząca zrębu z przyczyn sanitarnych, właściciele lasów proszeni są, aby przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, niezwłocznie dokonać zgłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, tel. 614240734.
Zgłoszenie (wniosek) winno zawierać lokalizację lasu tj. miejscowość, nr ewidencyjny działki, imię i nazwisko właściciela działki, szacunkową powierzchnię zniszczeń oraz w miarę możliwości dokumentację fotograficzną.
01-09-2017

Komunikat

Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Czerniejewo wprowadza  na podstawie art. 26 pkt 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym  tj. 14.08.2017 r. do odwołania  okresowy zakaz wstępu do lasów położonych  na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Czerniejewo. Zakaz ten podyktowany  jest występowaniem wywrotów i wiatrołomów na skutek wichury,  która miała miejsce w dniu 11.08.2017 r. na terenie Nadleśnictwa.
14-08-2017

Wniosek o zasiłek celowy

W związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej - dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) publikujemy formularz wniosku o zasiłek celowy. (aby pobrać formularz wniosku - kliknij tutaj)

Wniosek o oszacowanie szkód

Zasady udzielania pomocy finansowej dla rodzin lub osób poszkodowanych w  wyniku klęsk żywiołowych.

14-08-2017

Nadleśnictwo informuje

UWAGA! Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno wprowadza  na podstawie art. 29 pkt.3  Ustawy o lasach z dniach 28 września 1991 r. z dniem dzisiejszym tj. 12.08.2017 r.  do odwołania zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Brody, Kowalewko, Nowaszyce , Las Miejski, Zakrzewo w związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem.

14-08-2017

Rajd rowerowy

11-08-2017

Informacja

Wójt Gminy Gniezno informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy  dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W związku z powyższym na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji (przez osobę fizyczną na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) nie będzie potrzebne zezwolenie, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w Urzędzie Gminy Gniezno.(pełna treść informacji - kliknij tutaj )
25-07-2017

Rodzina 500 plus

7 lipca 20l7 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innym ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to l sierpnia 2017 r. W konsekwencji zmian w ww. ustawach, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyda nowe akty wykonawcze (rozporządzenia) regulujące sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia wychowawcze, które wejdą w życie 1 sierpnia 2017 r. Projekty procedowanych obecnie ww. rozporządzeń. zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Pub1icznej M inisterstwa Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej w zakładce projekty aktów prawnych pod adresem: www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty­rozporzadzen-i-zarzadzen/polityka-rodzinna/. Pełna informacja na temat programu Rodzina 500 plus kliknij tutaj.
21-07-2017

List Prezesa KRUS

 List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy oraz zagrożeń jakie występują na terenie gospodarstwa rolnego. (treść listu - kliknij tutaj)
14-07-2017

Badania statystyczne

Statystyka publiczna od wielu lat jest obecna w różnej formie w domach mieszkańców województwa wielkopolskiego. Z wyników jej badań korzystają nie tylko organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. W społeczeństwie informacyjnym każdy świadomy obywatel poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania ankietowe. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki wysiłkowi ankieterów statystycznych, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy, zarówno w kontekście kompletności, jakości badań, a także budowania pozytywnego wizerunku statystyki publicznej w bezpośrednim kontakcie z respondentami. Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest przeprowadzenie badania w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji. Ankieter statystyki publicznej nie jest dla respondenta osobą anonimową. Jest on pracownikiem Urzędu Statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter statystyczny posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Jego tożsamość można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc do Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu teł. 61 27 98 302 i 61 27 98 356. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak pozostali pracownicy statystyki publicznej, zobligowani są przez Ustawę o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. do zachowania tajemnicy statystycznej. Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym lub rolnym, a także o jego członkach nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż wskazane w Ustawie, tj. do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Zebrane dane służą do przeprowadzania analiz, a na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. w wylosowanych gospodarstwach domowych, ponownie realizowane będzie badanie "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach". Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-lipiec-2017,90,1.html .

informacje dodatkowe   

04-07-2017

Przedszkole w Zdziechowie otwarte.

25 czerwca zostało oficjalnie otwarte i oddanie do użytku nowe przedszkole w Zdziechowie. W zorganizowanej z tej okazji uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Zdziechowy oraz wielu znamienitych gości. Wśród nich Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Ostrowski,  Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Jerzy Berlik, Radni Gminy Gniezno oraz kierownictwo firmy "HENBUD" - która była wykonawcą tej inwestycji. Pani Dyrektor w imieniu własnym i całej społeczności przedszkolnej przywitała wszystkich obecnych i podziękowała Wójtowi Gminy za nowe przedszkole i trud jaki Gmina Gniezno podjęła na rzecz najmłodszych mieszkańców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali – Wójt Gminy Gniezno – Włodzimierz Leman,  Przewodniczący Rady Gminy Gniezno – Piotr Łykowski, Poseł na Sejm RP - Krzysztof Ostrowski, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego - Jerzy Berlik, Proboszcz Parafii w Zdziechowie ks. Paweł Gronowski, Sołtys Zdziechowy i Radny w jednej osobie – Łukasz Ciesielski, oraz Dyrektor Przedszkola – Mariola Marek-Kornet.  Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła gości do zwiedzania nowego przedszkola. 

 

 

30-06-2017

Rower dla najlepszej.

  Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski tradycyjnie ufundował nagrodę dla najlepszego tegorocznego absolwenta gimnazjum gminnego. Podczas uroczystości kończących rok szkolny 2016/17 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zdziechowie, nagrodę otrzymała kończąca naukę w tej szkole Agnieszka Wieczorkowska. Średnia ocen na świadectwie uzyskana przez Agnieszkę Wieczorkowską wyniosła 5,5 i była najwyższa spośród wszystkich uczniów klas III gimnazjów, funkcjonujących na terenie Gminy Gniezno. Serdecznie gratulujemy Agnieszce, a wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji.

29-06-2017

Hala sportowa w Zdziechowie

Budowa hali sportowej  - to drugi etap inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego", który od 14 miesięcy realizowany jest w Zdziechowie. W powstajacym budynku znajduje się pełnowymiarowa arena sportowa z widownią przewidzianą dla 307 widzów, 4 zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój socjalny oraz magazyny. Na piętrze budynku znajdzie sie salka fitness oraz sala rehabilitacyjna i konferencyjna. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. W obrebie areny sportowej zaprojektowano pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz boisko główne i treningowe do siatkówki. Znajdzie się tam również kort tenisowy. Oddanie hali do użytku planowane jest na czerwiec 2018 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14-06-2017

Przedszkole w Zdziechowie - prawie gotowe

Dobiegają końca prace przy nowym przedszkolu w Zdziechowie. Rok i dwa miesiące trwała budowa tej nowoczesnej, funkcjonalnj i ładnej placówki. W budynku jest 6 sal z zapleczami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowym, 2 sale multimedialne, 2 sale tematyczne oraz salka gimnastyczna z bezpośrednim dostępem do wewnętrznego dziedzińca. W budynku są również pomieszczenia administracyjne, pokój logopedy, psychologa, pokój nauczycielski oraz sale do zajęć dodatkowych. W budynku zlokalizowany jest blok żywieniowy, przygotowujący posiłki dla dzieci . Obiekt będzie ogrzewany kotłownią gazową. Do przedszkola przylega plac zabaw z piaskownicami i innymi urządzeniami służącymi dzieciom do zabawy. Wybudowanie przedszkola  kończy pierwszy etap inwestycji w Zdziechowie. W ramach realizacji etapu drugiego powstaje sala sportowa. Kolejne etapy realizacji obejmują budowę szkoły oraz kompleks boisk sportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-06-2017

Komunikat ZG ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przyjęło z niepokojem informację o poważnych opóźnieniach w uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Państwa, a przeznaczonych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. (pełna treść komunikatu - kliknij tutaj)

 
 
07-06-2017

Kurenda

Urząd Gminy Gniezno informuje, iż Uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zatwierdzony został Regulamin udzielania finansowania  realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o sfinansowanie (w wysokości 100% całościowych kosztów zadania) demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (www.naszesrodowisko.pl ). Wzór wniosku pobrać można również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno (www.urzadgminy.gniezno.pl – link „FORMULARZE” ) oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno – pokój nr 9. Wnioski o sfinansowanie wraz z załącznikiem składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno w terminie od 31 maja 2017r. do 30 września 2017r. nioski rozpatrywane i weryfikowane będą wg kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2017. (pełna treść komunikatu - kliknij tutaj)

25-05-2017

LGD "Trakt Piastów"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, ogłasza konkurs dla sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów” realizowany ze środków własnych, pod tytułem „Aktywne Sołectwa LGD 2017”. Nabór wniosków odbędzie się w dniach 29.05-08.06.2017 r. Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną: w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD); w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.
Pełna treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje - kliknij tutaj

08-05-2017

LGD "Trakt Piastów"

 W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach konkursu grantowego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER".
Zakres szkolenia:
Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku  celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków:
Przedsięwzięcie 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.
27 kwietnia 2017 r., godz. 18:00, Świetlica Wiejska w Czerlejnku, ul. Jesionowa 24.
Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zgłaszanie swojego udziału drogą mailową na adres:
biuro@lgdtraktpiastow.pl
a.nowak@lgdtraktpiastow.pl
24-04-2017

Konkursy w Goślinowie i Zdziechowie

Wójt Gminy Gniezno, zarządzeniem Nr 14/2017 i 15/2017 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ogłosił konkursy na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie oraz Dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursów powinny komplet wymaganych dokumentów złożyć w Urzędzie Gminy Gniezno do dnia 15 maja 2017r., do godz. 1500. Pełna treść zarządzenia (14/2014) (15/2017)     
24-04-2017

Informacja o ogłoszeniu naboru

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.
Ogłoszenie numer 1/2017/G  

18-04-2017

Rozporządzenie ws "ptasiej grypy"

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.
10-04-2017

LGD "Trakt Piastów"

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi. Ogłoszenie numer 5/2017 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 1.3.1. Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi. Pełna informacja na stronie http://www.lgdtraktpiastow.pl/strona,ogloszenie-5-2017.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej. Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017 "Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017 "Rozwijanie działalności gospodarczej"

27-03-2017

Programy WFOŚIGW

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pilotuje Programy Priorytetowe skierowane do osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i efektywnością energetyczną, planowane do realizacji w 2017 r. (pełna informacja - kliknij tutaj)
21-03-2017

Profilaktyka zdrowotna

 Powiat Gnieźnieński finansuje program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w Powiecie Gnieźnieńskim. Program jest realizowany przez wyłonionego w wyniku przeprowadzonego pastepowania konkursowego wykonawcę tj. Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED. s.j. - Gniezno, ul. P. Cymsa 16. Efektem programu będzie nabycie przez uczestników wiedzy i  umiejętności odpowiedniej pielęgnacji stóp i samokontroli na co dzień oraz odpowiedniego postępowania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, kiedy na stopach pojawiły się symptomy choroby. Edukacja pacjentów ma służyć przede wszystkim zrozumieniu zagadnień związanych z chorobą i koniecznością stosowania się do zaleceń lekarza, powinna także efektywnie wpływać na zmianę stylu życia. Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej ma na celu zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu oferowanych świadczeń w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej i uzupełnienie oferty poradni diabetologicznych. Dodatkowo w ramach realizacji programu przeprowadzone zostaną za pomocą specjalistycznych narzędzi badania czucia: dotyku (neurotips), temperatury (tip-term), napięcia (monofilament), wibracji (kamerton). Badania te pozwolą na określenie grupy ryzyka, w jakiej znajduje się pacjent. Choremu zostanie udzielona informacja o zagrożeniach związanych z brakiem czucia i zaleci się odpowiednie postępowanie. Realizacja programu profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej w powiecie gnieźnieńskim ma za zadanie poprawę efektywności leczenia pacjentów z cukrzycą i zapewnjenia im odpowiedniej edukacji i wsparcia specjalistycznego. Tylko połączenie kompleksowej prewencji wtórnej może dać długofalowe efekty zdrowotne u pacjentów z cukrzycą.Rejestracja od poniedziałku do piątku: Osobiście w godzinach: 9:00-18:00 lub pod numerem tel.: 603 913 010. Program bedzie realizowany do grudnia 2017 roku.

 


 

20-03-2017

Wojska Obrony Terytorialnej - informacje

W ramach wzajemnej współpracy pomiedzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie a Urzędem Gminy Gniezno, osobom zainteresowanym sprawami obronności oraz różnymi formami ochotniczej służby wojskowej udostepniamy łącza do stron zawierających pełną informację na ww tematy.


WKU w Koninie
   Ministerstwo Obrony Narodowej

02-03-2017

Informacje KBW i PKW

 
10-02-2017

Apel do hodowców trzody chlewnej

 Biuro ds. Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w załączeniu przekazuje informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie w związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach rolnych hodujących świnie. Przekazujemy Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii oraz zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.

Apel do hodowców                Plakat

18-11-2016

Stypendia Wójta

W piątek 14 października w Urzędzie Gminy spotkali się zaproszeni przez Wójta Gminy Włodzimierza Lemana mieszkający na terenie Gminy Gniezno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym w uznaniu bardzo dobrych wyników w nauce Wójt Gminy przyznał stypendia. W uroczystości uczestniczył Pan Piotr Łykowski - Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Pan Marian Kaźmierczak oraz członkowie Gminnej Komisji Stypendialnej. Młodzi, zdolni mieszkańcy Gminy przybyli na uroczystość w asyście rodziców i nauczycieli szkół gminnych. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągnięć i zachęcał do wytrwałości w ciągłym dążeniu do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom podziękował za troskę jaką otaczają swoje dzieci i wagę jaką przykładają do ich kształcenia. Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski zapewnił zebranych że w Gminie Gniezno oświata oraz kształcenie młodego pokolenia zajmuje bardzo ważną pozycję i potrzeby oświaty zawsze będą traktowane poważnie i priorytetowo. Wyraził nadzieję, że każdego roku grupa młodych mieszkańców gminy uprawnionych do uzyskania stypendium nie będzie się zmniejszać. W imieniu Komisji Óświaty gratulacje stypendystom i podziękowania Wójtowi Gminy za pomoc i wsparcie jakiego udziela zdolnym uczniom i troskę jaką otacza gminną oświatę złożył Pan Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Óswiaty Rady Gminy Gniezno.
Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Gniezno za rok szkolny 2015/2016.

17-10-2016

UWAGA! Nowy regulamin stypendialny

1 października 2016 roku weszła w życie uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów. Uchwała wprowadza nowe kryteria i zasady przyznawania przez Wójta Gminy Gniezno stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uczniowie chcący ubiegać się o stypendium Wójta, winni jak najszybciej zapoznać się z nowymi zasadami regulującymi warunki ich przyznawania. Wszystkich uczniów zachęcamy do doskonalenia własnych talentów i umiejętności oraz życzymy Wam sukcesów w nauce, sporcie i działalności na polu artystycznym.
Nowy REGULAMIN STYPENDIALNY.  
07-10-2016

Stypendia Wójta

Wójt Gminy Gniezno po raz kolejny przyznał stypendia uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/16 osiągnęli szczególne wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej. W swoich decyzjach Wójt brał pod uwagę stanowisko Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków. Stypendia otrzymały osoby, które nie tylko osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce ale wykazały szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły lub środowiska, lub wykazały ponadprzeciętne zaangażowanie i determinację w rozwoju osobistych talentów i pasji. Wszystkim stypendystom gratulujemy. (lista osób którym przyznano stypendium – kliknij tutaj )
06-10-2016

Ankieta

Szanowni mieszkańcy,
Gmina Gniezno przeprowadza obecnie badanie mobilności mieszkańców. Realizowane jest ono za pomocą niniejszej ankiety, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, w tym również uczniów. Efektem badania będzie opracowanie planu rozwoju komunikacji mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa w zakresie dotarcia mieszkańców do szkół, zakładów pracy, instytucji i sklepów na terenie gminy i regionu. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii. Zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Wyniki badania przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankieta - kliknij tutaj

27-09-2016

Program profilaktyczny

21-09-2016

Nowy sposób naciągania przedsiębiorców.

UWAGA! Informujemy Państwa, że pojawił się nowy sposób zastraszania przedsiębiorców stanowiący formę przesyłania niezamówionych informacji handlowych (SPAM) oraz formę nieuczciwej reklamy. W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni", „Legalni z Prawem" czy „Kancelaria Liberty", maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

GIODO NA SWOJEJ STRONIE PRZESTRZEGA PRZED ODPOWIADANIEM NA TAKIE MAILE - KLIKNIJ TUTAJ

12-09-2016

ZUS informuje

Z początkiem września w II Oddziale ZUS w Poznaniu, uruchomione zostaną nowe stanowiska doradcze przeznaczone do obsługi klientów zalegających z realizacją swoich zobowiązań w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Powołanie doradców będzie sprzyjać skróceniu czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi względnie rozłożenie na raty powstałych zobowiązań, a także zwiększeniu liczby spraw pozytywnie rozpatrywanych. Doradca ds. ulg i umorzeń pomoże również wypełnić niezbędne dokumenty i wesprze klientów w trakcie rozpatrywania sprawy. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie specjalnego stanowiska doradczego pomoże wielu przedsiębiorcom w usprawnieniu ich kontakt6w z Zakladem Ubezpieczen Spolecznych.

 


 

01-09-2016

Chcemy pracować!

 
Formularz zgłoszenia                                                  Regulamin rekrutacji
10-08-2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo
Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Gniezno badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział mieszkańcy z terenu gminy. Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.  Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane. Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.

Aby wypełnić ankietę kliknij tutaj.

 

29-07-2016

Urząd Marszałkowski

11-07-2016

WRPO

 
29-06-2016

Informacja dla przedsiębiorców

Dnia 19 maja 2016 roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893).

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców od dnia 19 maja 2016r.:

 1. Obowiązuje nowa wersja wniosku CEIDG-1 ;
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanych jako adresy gdzie wykonywana jest działalność i adres do doręczeń;
 3. Wpisowi będzie podlegała informacja o numerze telefonu, jeśli przedsiębiorca nie wyrazi sprzeciwu;
 4. Wpisowi będą podlegały dane przedstawiciela ustawowego;
 5. Przy wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej będzie możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 wniosku PIT-16;
 6. Przedsiębiorca będzie miał możliwość rezygnacji z podjęcia działalności gospodarczej przed datą wskazaną jako data rozpoczęcia działalności;
 7. Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą są poświadczane poprzez:

Apostille - pieczęć (klauzula) na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom lub instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

Legalizację - jeżeli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego
w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 roku. 

Informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.;

 1. Wnioski o udostępnienie danych z CEIDG należy kierować na adres Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju.
18-05-2016

Komunikat Wójta Gminy Gniezno

Działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.)
29-04-2016

Przedszkole w Zdziechowie

W czwartek 14 kwietnia w Zdziechowie odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego przedszkola gminnego. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Gniezno W.Leman, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego J.Berlik, Przewodniczący Rady Gminy Gniezno P.Łykowski, Radni, mieszkańcy Zdziechowy, oraz Proboszcz Parafii p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie ks.P.Gronowski. Świadkami symbolicznego gestu była najmłodsza grupa przedszkolaków, która z zainteresowaniem przyglądała się powstajacemu nowemu budynkowi przedszkola, do którego zaczną chodzić z początkiem 2017 roku. Budowa nowego przedszkola gminnego wyczekiwana była od dawna. Nowy obiekt jest dzieciom bardzo potrzebny, zarówno tym, które już uczęszczają do placówki, jak i oczekującym na miejsce. Dotychczasowa siedziba przedszkola jest już bardzo wysłużona i nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Podkreślił to Wójt, kiedy podczas uroczystości powiedział: – Inwestycja jest kosztowna, ale nie stać nas na tanie rozwiązania. Nowy obiekt pomieści co najmniej 150 dzieci. W budynku będzie 6 sal z zapleczem (zespołem sanitarnym i pomieszczeniem magazynowym), 2 sale multimedialne, 2 sale tematyczne oraz salka gimnastyczna z bezpośrednim dostępem do wewnętrznego dziedzińca. W budynku znajdą się również pomieszczenia administracyjne, pokój logopedy, psychologa, pokój nauczycielski oraz sale zajęć dodatkowych. W budynku powstanie też blok żywieniowy, przygotowujący dla dzieci posiłki oraz kotłownia gazowa. Do przedszkola bedzie przylegał plac zabaw z piaskownicą i innymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Budowa przedszkola to pierwszy element większej inwestycji. W Zdziechowie w ramach budowy Zespołu Szkół powstanie jeszcze sala sportowa, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz kompleks boisk sportowych.

  

 

18-04-2016

Oznaczenie posesji

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zwraca uwagę na częste zjawisko jakim jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości.

Oznaczenie posesji jest obowiązkiem ustawowym i uchylanie się od jego realizacji jest wykroczeniem. Pełna treść pisma w tej sprawie (kliknij tutaj).

05-03-2016

System powiadamiania mieszkańców

Gmina Gniezno wprowadza sms-owy system powiadamiania mieszkańców. Zainteresowani mieszkańcy mogą wysłać sms z własnych komórek, który aktywuje usługę bezpłatnego otrzymywania wiadomości z Urzędu Gminy. Materiały informacyjne, pozwolą mieszkańcom gminy zapoznać się z usługą i zarejestrować swoje telefony w systemie powiadamiania. Multisms to bardzo bezpieczny sposób przekazywania informacji. Należy podkreślić że nikt w Urzędzie nie ma wglądu w bazę zarejestrowanych w usłudze numerów telefonów, nazwisk czy jakichkolwiek innych danych personalnych mieszkańców. Widoczna jest tylko ilość osób z danej wsi, które wysyłając smsa wyraziły chęć otrzymywania wiadomośći tą drogą. System rozpoczyna dopiero swoje funkcjonowanie w Gminie Gniezno, więc tworzenie bazy zainteresowanych musi trochę potrwać. Liczymy, że po około 3 miesiącach osiągniemy docelowo 30% aktywacji. Jeżeli jednak po tym okresie nie osiągniemy założonego celu - powtórzymy akcje informacyjną i ponownie roześlemy ulotki informujące o systemie MULTISMS.

12-02-2016

Bezpłatna pomoc prawna

Z początkiem 2016 roku zaczynają obowiązywać przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. W budynku Urzędu Gminy w ramach realizacji zapisów tej ustawy, rozpoczął działalność "Punkt bezpłatnych porad prawnych"(al.Reymonta 9-11, parter, pok.4). Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej mogą z niej skorzystać w poniedziałki  w godz: 1200 - 1600, a w pozostałe dni tygodnia w godz: 1000 - 1400.
04-01-2016

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019.

Starosta Gnieźnieńskio informuje wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, że rozpoczyna się wykonanie w cyklu 5-letnim opracowania pod nazwą "Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019." (pełna treść informacji - kliknij tutaj)
05-08-2015

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Jankowo Dolne

Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży w gminie Gniezno

Raport powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, we współpracy z gimnazjami z terenu gminy Gniezno oraz Urzędem Gminy Gniezno. Podstawą niniejszego opracowania są wieloetapowe badania, których celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1.Jaka jest sytuacja młodzieży w gminie Gniezno?
2.Jakie są potrzeby młodzieży w gminie Gniezno?
3.Z jakimi trudnościami spotyka się badana młodzież?
Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono badania z młodzieżą w wieku 13-21 lat, z ich rodzicami oraz dorosłymi pracującymi z lub dla młodzieży w wybranych instytucjach.

(pełna treść raportu - kliknij tutaj)

15-05-2015

Zmiany w przepisach

Uwaga – 1 marca 2015 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących aktów stanu cywilnego i dowodów osobistych. Nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.), wprowadza liczne zmiany z zakresu stanu cywilnego a nowa ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn zm.) wprowadza liczne zmiany z zakresu dowodów osobistych.
Tekst ustawy dotyczacej dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego znajdą Państwo na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671131 . Bliższe informacje na temat nowych rozwiązań dotyczących dowodów osobistych znaleźć można na stronie: https://www.msw.gov.pl/ . Dodatkowe informacje i wzory nowych formularzy znajdą Państwo na naszej stronie w dziale Kanały informacyjne pozycja Dowody osobiste.(kliknij tutaj)
04-03-2015

KRUS informuje

 .
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gnieźnie informuje o wprowadzonych zmianach do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.(pełna treść informacji - kliknij tutaj)

.

04-03-2015

Wyniki wyborów w naszej gminie

Znamy już wyniki wyborów w Gminie Gniezno. W wyborach na Wójta Gminy zwyciężył pełniący dotychczas tę funkcję Włodzimierz Leman. W wyborach Radnych mandat uzyskali: Okręg 1 - Marian Kaźmierczak, Okręg 2 - Bolesław Dziel, Okręg 3 - Mariusz Nawrocki,Okręg 4 - Agata Górna, Okręg 5 - Kazimierz Bułakowski, Okręg 6 - Maria Brykczyńska,Okręg 7 - Paweł Jesiołowski,Okręg 8 - Roman Solarek, Okręg 9 - Piotr Łykowski, Okręg 10 - Wioletta Nawrocka,Okręg 11 - Edyta Żuchowska, Okręg 12 - Wojciech Wilkosz,Okręg 13 - Łukasz Ciesielski. Okręg 14 - Zygmunt Lewandowski, Okręg 15 - Piotr Sobański. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

17-11-2014

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 17 października 2014 r., znak: DOII-l-pd-772-8-1642/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr 14/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., znak: IR-III.7820.4.2012.6, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno" - „Gniezno" (droga krajowa - klasa S), na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.(pełna treść obwieszczenia - kliknij tutaj)
05-11-2014

Dojazd do szkoły

 Wełnica leży w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jankowie Dolnym.
Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży powinna odbywać się w szkole w obwodzie której dziecko mieszka, gdyż kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów.
W celu ułatwienia realizacji tego obowiązku Gmina Gniezno dla uczniów spełniających kryteria określone w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, organizuje dowóz uczniów do szkoły obwodowej.
Wyłączną kompetencją rodziców jest jednak określenie szkoły w której faktycznie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Decyzja ta jest ściśle związana z podjęciem obciążeń finansowych związanych z kosztem dojazdu do wybranej szkoły.
Zdarzają się jednak sytuacje i okoliczności, które uzasadniają spełnianie obowiązku szkolnego w szkołach poza szkołą obwodową. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą obwodową jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Gniezno o zakup biletu na dojazd do szkoły.  Osoby zainteresowane powinny umotywowane wnioski złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno.
21-08-2014

Nowe taryfy wod-kan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (jednolity tekst Dz. U. Nr 123/2006, poz. 858) z dniem 1 lipca 2014r. zostają zmienione taryfy dotyczące opłat za wodę i ścieki na terenie miasta Gniezna i gminy Gniezno oraz miasta i gminy Czerniejewo. Wysokość opłat przedstawia poniższa tabela.(kliknij tutaj)
13-06-2014

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Lodzi dotyczące realizacji XIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015".(pełna informacja - kliknij tutaj)
19-05-2014

Gospodarowanie odpadami

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno 

  

09-07-2013

Gmina Gniezno - tu mieszkam.

         

Wiele osób zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno jest zameldowanych na terenie innych gmin. Zwracamy się z gorącym apelem do tych osób aby rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskazali jako miejsce zamieszkania teren Gminy Gniezno (niezależnie od miejsca zameldowania). Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, a wtedy zapłacone podatki wrócą do naszego miejsca zamieszkania i będą służyły rozwojowi Naszej Gminy.

04-02-2013

Podział Gminy na okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Gniezno (kliknij tutaj)
14-09-2012

Zarządzenie 2/2011 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Gniezno W sprawie ustalenie wysokości opłat za wynajmowanie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gniezno na organizacje imprez, uroczystości rodzinnych i innych. (kliknij tutaj)
01-02-2011

Tereny pod aktywizację gospodarczą

Gmina Gniezno posiada w swoich zasobach tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. 5,8 ha gruntu położone jest w miejscowości Kalina. Bliższe i bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój 13 - lub pod numerem tel: 061 424 57 56
13-12-2010