Aktualności w skrócie...

Badania statystyczne GUS

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Fundusze Europejskie

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu organizuje w dniu 7 marca 2018 r spotkanie informacyjne.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

Statystyka publiczna od wielu lat jest obecna w różnej formie w domach mieszkańców województwa wielkopolskiego. Z wyników jej badań korzystają nie tylko organy administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. W społeczeństwie informacyjnym każdy świadomy obywatel poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania ankietowe. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki wysiłkowi ankieterów statystycznych, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy, zarówno w kontekście kompletności, jakości badań, a także budowania pozytywnego wizerunku statystyki publicznej w bezpośrednim kontakcie z respondentami. Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest przeprowadzenie badania w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji. Ankieter statystyki publicznej nie jest dla respondenta osobą anonimową. Jest on pracownikiem Urzędu Statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter statystyczny posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Jego tożsamość można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc do Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu teł. 61 27 98 302 i 61 27 98 356. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak pozostali pracownicy statystyki publicznej, zobligowani są przez Ustawę o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. do zachowania tajemnicy statystycznej. Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym lub rolnym, a także o jego członkach nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż wskazane w Ustawie, tj. do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Zebrane dane służą do przeprowadzania analiz, a na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. w wylosowanych gospodarstwach domowych, ponownie realizowane będzie badanie "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach". Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-lipiec-2017,90,1.html .

informacje dodatkowe