Aktualności w skrócie...

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Od 25 maja br. obowiązują nowe zasady przyjmowania klientów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 Gniezno, 22 maja 2020 r.

 

Informacja

o XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję w trybie zdalnym XXV Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020r.  o godz. 13.00  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniezno

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniezno

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

    Finansowej Gminy Gniezno

c)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jankowo Dolne w Gminie Gniezno

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki