Aktualności w skrócie...

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Informujemy o wyłożeniu do wglądu spisu uprawnionych do głosowania

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych informuje:

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Gniezno Raportu o stanie Gminy Gniezno za 2018 rok.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 X Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1300 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie X Sesji Rady Gminy Gniezno.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wnioski Radnych do porządku obrad.
4.Powołanie Komisji Uchwał Wniosków.
5.Przyjęcie protokołów z V,VIII i IX  Sesji Rady.
6.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8.Debata nad raportem o stanie Gminy Gniezno oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniezno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Gniezno absolutorium za 2018 r.
12.Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany budżetu na 2019 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Poszerzenie jezdni ul. Cechowej”,
d) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
e) uchwalenia Statutu Gminy Gniezno,
f) likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Ks. Leona  Formanowicza  w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym,
g) powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
h) nadania nazwy osiedla we wsi Dębówiec,
i) nadania nazwy ulicy we wsi Krzyszczewo,
j) nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia,
k) nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo,
l) nadania nazwy placu zabaw i boisku sportowemu we wsi Modliszewo,
m) nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec,
n) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad X sesji Rady Gminy.