Aktualności w skrócie...

Utrudnienia w ruchu

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Pod Trzema Mostami.

Główny Lekarz Weterynarii informuje

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii

GPWB - spotkanie informacyjne

Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu organizuje w dniu 12 grudnia 2018 r spotkanie informacyjne.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 II Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie II sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
6) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
b) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego,
c) powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno,
d) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno
e) powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno,
f) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.,
h) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019rok,
i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.,
j) zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”,
k) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,
8) Interpelacje  i zapytania Radnych.
9) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Zakończenie obrad II  sesji Rady Gminy.