Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek ośmiu Radnych Rady Gminy Gniezno zwołuję XII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja na temat działań związanych z budową remizy w Strzyżewie Smykowym.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wolne wnioski i informacje (udzielenie głosu przedstawicielom OSP Strzyżewo Smykowe).
6. Podsumowanie dyskusji.
7. Zakończenie obrad XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.