Aktualności w skrócie...

PKS informuje

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS.

OHP

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP prowadzi nabór kandydatów na BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy":

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 XXXIX Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się w dniu 27 września 2017r. o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1)Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
2)Przedstawienie porządku obrad.
3)Wnioski Radnych do porządku obrad.
4)Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji nadzwyczajnej z 29.08.2017r.
5)Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6)Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7)Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8)Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za  I półrocze 2017roku i jej przyjęcie.
9)Dyskusja
10)Podjęcie uchwał  w sprawach:
a)zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
b)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr. 535
c)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki – działka nr 32/2
d)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 49/1, 49/2, 49/3 i 50 w miejscowości Wola Skorzęcka
e)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno
f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia działki nr.ewid.138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18 i 138/19
g)nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne
h)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno
i)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11)Informacja Przewodniczącego Rady nt.złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych.
12)Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
13)Interpelacje  i zapytania Radnych.
14)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15)Wolne wnioski i informacje.
16)Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.