Aktualności w skrócie...

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 XXXXVII Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji nadzwyczajnej.
5) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2016r.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2016rok,
9) Dyskusja
10) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz gminy Gniezno
b) nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2016rok,
d) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno
11) Interpelacje  i zapytania Radnych.
12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13) Wolne wnioski i informacje.
14) Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.