Aktualności w skrócie...

Sołectwo Jankowo Dolne

Sołectwo Jankowo Dolne zajęło 9 miejsce w Wielkopolsce w III edycji Konkursu "Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja"

LGD "Trakt Piastów"

Informacja o szkoleniach i naborach

LV Sesja Rady Gminy

LV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Al. Reymonta 9-11

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 XLI Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r. o godz.14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  al. Reymonta 9-11
Porządek obrad:
1) Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z  obrad XL sesji.
5) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8) Dyskusja
9) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 535
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
f) stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym składający się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym
g) stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny im.ks.Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą Podstawową w Mnichowie, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach Duchownych,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.Powstańców Wielkolopskich 1918/19 w Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im.Celestyna Freineta w Oborze
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią pobliczną Szkołę Podstawową im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. ks.Leona Formanowicza w Modliszewku
k) zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
l) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10) Interpelacje  i zapytania Radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy.