Aktualności w skrócie...

Komunikat

Na obszarze całego kraju wprowadzono stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP)

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

 Gniezno, 16 września 2019 r.

Informacja

o XV Sesji Rady Gminy Gniezno

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 26 września 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV sesji  Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski Radnych do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z X, XI i XII sesji Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

b) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,

c) nadania nazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo,

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4,

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni,

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz.nr.126/1 - część „A",

g) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Gniezno",

h) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie,

i) rozpatrzenia skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019roku na działania organu wykonawczego Gminy Gniezno,

j) przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno,

k) przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8.   Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

9.  Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie  obrad XV sesji  Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki