Aktualności w skrócie...

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Od 25 maja br. obowiązują nowe zasady przyjmowania klientów

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

  Informacja o XVII Sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję  XVII Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVII sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
b) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
d) wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
e) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+"
f) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +"
g) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
h) przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego
7. Przedstawienie kierunków lokalnej polityki mieszkaniowej w zakresie gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki