Aktualności w skrócie...

Informacja - zamknięte przejazdy kolejowe

PPU Dromo Sp. z o.o w związku z pilną koniecznością naprawy torowiska informuje, że nastąpi czasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

Czyste powietrze

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

LIV Sesja Rady Gminy

 LIV Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu  24 września 2018 r. o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy  ul. Al. Reymonta 9-11

Porządek obrad:
1) Otwarcie LIV sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4)  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5)  Przyjęcie protokołu z  obrad  LIII sesji nadzwyczajnej.
6) Informacja dyrektora Szpitala w Gnieźnie dotycząca rozbudowy
7) Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o inwestycjach  szczególnie drogowych
8) Wystąpienie Przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie
9) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
10) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
11) Podjęcie uchwał  w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
b) zmiany WPF Gminy Gniezno
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Gniezno
d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno
e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
f) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr ewid.81/1 oraz 81/2
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany
j) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko przez ich współwłaścicieli
k) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli
l) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli
ł)  wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość
m) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość
12) Interpelacje  i zapytania Radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Zakończenie obrad LIV sesji Rady Gminy.