Aktualności w skrócie...

Badania statystyczne GUS

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Konkurs w Jankowie Dolnym i Zdziechowie

Wójt Gminy Gniezno ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym oraz na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdziechowie.

Konkurs

Aktywne Sołectwa LGD 2018.

Kontakt

Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
tel: (+48...61) 424 57 50
fax: (+48...61) 424 57 51

XLV Sesja Rady Gminy

 XLV Sesja Rady Gminy Gniezno odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. o godz.14.00 w sali Urzędu Gminy w Gnieźnie
Porządek obrad:
1) Otwarcie XLV sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wnioski Radnych do porządku obrad.
4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
- wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno
- powierzenia miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2018 roku
- uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2018roku
- nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Smykowe
8) Interpelacje i zapytania Radnych.
9) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy.